ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.6:332.2.021.8
Ціноутворення та цінова політика

Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку / Шпичак О.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 38

Мета статті - запропонувати методичні підходи та здійснити прогнозний розрахунок рівня цін земель сільськогосподарського призначення в Україні, обґрунтувати необхідність визначення цього рівня як запоруки ефективного функціонування їх ринку до зняття мораторію на купівлю-продаж землі, висвітлити вже існувавший вітчизняний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та особливо рівня цін на них на початку ХХ ст. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні діалектичного методу пізнання та системного підходу для формування методичних підходів до визначення прогнозного рівня цін на землі сільськогосподарського призначення, ретроспективний аналіз, метод емпіричного дослідження дали змогу розглянути вітчизняний досвід функціонування ринку землі, ролі у цьому процесі відповідних земельних банків та надання ними позики на купівлю землі, рівень цін на землю, умови застави тощо. Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність та викладено існуючий в Україні досвід здійснення вибіркового анкетування для визначення очікуваних попиту і пропозиції на ринку землі. За використання методичного підходу на основі капіталізації орендної плати визначено розрахунковий рівень ціни 1 га ріллі в Україні та здійснено його апробацію на основі досвіду США, зроблено розрахунок прогнозу ціни землі, що ґрунтується на купівельній спроможності населення України та передових країн світу, де ринок землі існує, а також визначено розрахунковий рівень ціни землі через зерновий еквівалент. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність і запропоновано методичні підходи до розрахунку ціни на землі сільськогосподарського призначення в Україні до зняття мораторію на її купівлю-продаж та здійснено прогнозний розрахунок таких цін. Практична значущість. Визначено прогнозний рівень цін землі сільськогосподарського призначення в Україні до зняття мораторію, обґрунтовано застереження: за сучасних економічних умов не варто очікувати в Україні високий рівень цін на землі сільськогосподарського призначення одразу після зняття мораторію, що за цих умов потрібно вводити мінімальний рівень цін, що рівень цін на землю буде залежати від того, кого з покупців буде допущено на ринок землі та концепції подальшого розвитку сільських територій, запропоновано заходи, які необхідно вжити на державному рівні з метою забезпечення ефективного функціонування ринку землі. Табл.: 2. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: ціна земель сільськогосподарського призначення, ринок земель сільськогосподарського призначення, мораторій на купівлю-продаж землі, орендна плата, купівельна спроможність, застава земель

Список використаних джерел

 1. Даниленко А. С. Ринок земель в Україні та перспективи його подальшого розвитку. Земля і власність. 2004. № 9 (107). С.4-5.
 2. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 3. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 390 с.
 4. Кириленко І. Г., Кравчук В. П. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 26-29.
 5. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. Кн. 2. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 794 с.
 6. Лупенко Ю.О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5-10.
 7. Лупенко Ю.О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві: аналітичний огляд. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 8. Мартин А. Г., Аврамчук Б. О. Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1-2. С. 116-127.
 9. Мартинюк М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та проблеми запровадження. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 15-21.
 10. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / [Я. М. Гадзало, С. О. Балюк та ін.] ; за ред. Л. Я. Новаковського. Київ: Аграрна наука, 2015. 48 с.
 11. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47-53.
 12. Петти В. Экономические и статистические работы. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. 38 с.
 13. Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / авт. кол. Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, О. М. Шпичак та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 52 с.
 14. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах / Авт. кол.: М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук, О. В. Ходаківська та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2009. 60 с.
 15. Сборник статистико - экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств: стат. сб. СПб, 1913. 601 с.
 16. Федоров М. М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 73-78.
 17. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55-60.
 18. Харченко Б. З., Шпичак О. М. Економічна оцінка землі, її використання : буклет. Київ: 1969. - 10 с.
 19. Ходаківська О. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку. Земле-впорядний вісник. 2015. № 7. С. 18-22.
 20. Шпичак О. М. Методологічні підходи щодо реалістичної оцінки результативності трансформаційних перетворень у вченні академіка І. І. Лукінова. Трансформаційні перетворення в аграрній сфері України за вченням академіка І. І. Лукінова та їх втілення в сучасні умови господарювання: зб. наук. праць за матеріалами теорет. семінару 15 грудня 2016 р. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 5-14.
 21. Шпичак О. М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення. Науковий вісник НУБіП України. 2011. Вип. 168. Ч. 1. С. 10-17.
 22. Шпичак О. М. Сільське господарство України на початку та в кінці ХХ століття. Київ: ІАЕ, 2000. 68 с.
 23. Шпичак О. М., Андрійчук В. Г. Теорія та практика формування ціни землі сільськогосподарського призначення. Агроінком. 2003. № 3-4. С. 33-40.
 24. Шпичак О. М., Андрійчук В. Г. Проблеми теорії та практики формування ціни землі сільськогосподарського призначення. Землевпорядний вісник. 2003. № 3. С. 82-90
 25. Шпичак О. М. , Боднар О. В. , Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 26. Cheshire P. C. Land market regulation: market versus policy failures. Journal of Property Research, 2013. Vol. 30(3), р. 170-188.
 27. Cheshire P. & Vermeulen W. Land markets and their regulation: the welfare economics of planning. International handbook of urban policy, 2009. Vol. II, p. 151-193.
 28. Mahoney R., Dale P., McLaren R. Land Markets. Why are They Required and How Will They Develop? International Federation of Surveyors. United Kingdom. July 2007 URL: https://www.fig.net/resources /monthly_articles/2007/july_2007/july_2007_mahoney_dale_mclaren.pdf.
 29. Swinnen J. F.M. & Vranken L. The development of rural land markets in transition countries. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. URL: http://www.eastagri.org/files/CEEandCIS1173087105.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_38_48.pdf