ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:631.1
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 49

Мета статті - обґрунтувати методику та здійснити оцінювання інвестиційної привабливості аграрного сектору регіонів України на основі узагальнення підходів до визначення інвестицій як економічної категорії з погляду потенційного інвестора. Методика дослідження. Методи: діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення, коваріаційний аналіз. Результати дослідження. Розглянуто та узагальнено підходи до визначення інвестицій як економічної категорії з погляду потенційного інвестора. Обґрунтовано критерії та методику оцінювання інвестиційної привабливості аграрного сектору регіонів. Визначено рівень інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств регіонів України. Елементи наукової новизни. На основі узагальнення тлумачень інвестицій як економічної категорії з погляду потенційного інвестора обґрунтовано нові підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрного сектору регіонів, надано пропозиції щодо створення умов для підвищення рівня інвестиційної привабливості окремих регіонів і територій України та забезпечення сталого їх розвитку. Практична значущість. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації, а також запропонована методика оцінювання інвестиційної привабливості аграрного сектору регіонів можуть бути використані для оцінювання рівня розвитку сільського господарства в регіонах України при формуванні та реалізації регіональних інвестиційних програм і проектів. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна привабливість аграрного сектору, дохідність, ризик, регіон

Список використаних джерел

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. 448 с.
 2. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2008. № 3. С. 79-93.
 3. Геєць В. М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання. Економіка України. 2015. № 6. С. 4-17.
 4. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования / пер. с англ. Академия народного хозяйства при правительстве РФ : Москва : Дело, 1999. 1008 с.
 5. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. 2-е вид. Київ : Каравела, 2008. 432 с.
 6. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: наукова доповідь / за ред. В. М. Трегобчука, Б. Й. Пасхавера. Київ: Інт-т екон. та прогнозув., 2007. 260 с.
 7. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постинов А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Москва : Информ.-изд. дом «ФИЛИН», 1996. 272 с.
 8. Михайлов А. М. Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 76-82.
 9. Мойсеєнко І. П. Інвестування: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 490 с.
 10. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560 - ХІІ (зі змінами). База даних «Законодавство України». URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1560-12 (дата звернення 25.01.2018).
 11. Спаський Г. В. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі Закарпатської області. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 61-66.
 12. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Київ : МАУП, 1999. 191 с.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_49_55.pdf