ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.02-043.86:339.137
Аграрний менеджмент і підприємництво

Особливості функціонування фермерських господарств в умовах конкурентного середовища / Бойко В.О., Бойко Л.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 56

Мета статті - визначити особливості функціонування фермерських господарств у Херсонській області та виявити тенденції їх розвитку. Методика дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні економічні методи: абстрактно-логічний, монографічний, статистичний, розрахунково-конструктивний та порівняння. Результати дослідження. Проаналізовано особливості діяльності й розвитку фермерських господарств Херсонщини. Обґрунтовано вибір спеціалізації фермерських господарств та їх роль у виробництві сільськогосподарської продукції. Охарактеризовано переваги фермерських господарств над іншими формами сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація дасть змогу фермерам разом з іншими товаровиробниками отримати відчутні переваги від участі в ринковій діяльності та зосередити увагу на ефективнішому використанні виробничого потенціалу. Елементи наукової новизни. Досліджено соціально-економічну роль фермерства в розбудові ринкової економічної системи, формуванні стійкого конкурентного середовища на споживчому ринку. Практична значущість. Результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних завдань щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з метою підвищення рівня конкурентоспроможності фермерських господарств. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: фермерське господарство, конкурентоспроможність, посівна площа, галузева структура, державна підтримка, кооперативний рух

Список використаних джерел

 1. Boiko, V. (2017), Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 2, pp. 22-29, available at: www.are-journal.com.
 2. Brown, L. (2017), By bread alone / By Brown L. with Eckholm E. P. Publ. for the overseas development council. - Oxford etc.,- XIII. - 272 p.
 3. Державна служба статистики України. URL : http: // www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Горіховський М. В. Розвиток фермерських господарств Хмельниччини. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 79.
 5. Глібчук І. М. Фермерське господарство: поняття та юридичні ознаки. URL : http://nauka.kushnir. mk.ua/?p=45042.
 6. Горьовий В. П. Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності фермерських господарств. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 114-116.
 7. Губарик О. М. Проблемні питання щодо сутності та критеріїв визначення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків : ХНТУСГ, 2006. Вип. 34: Економічні науки. С. 51-54.
 8. Касл Э., Беккер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйствование ; пер. с англ. Москва : Агропромиздат, 1991. 496 с
 9. Кропивко М. М. Фермерські реалії. Агробізнес сьогодні. 2012. № 9(232). URL : http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/32-2011-05-11-22-31-13/1048-2012-05-18-14-59-07.html.
 10. Макаренко П. М., Мельник Л. Л. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку сільського господарства. Економіка АПК. 2008. № 4. С. 145-152.
 11. Маслак О. Проблеми та перспективи фермерства в Україні. «Агробізнес сьогодні». URL : // www.agro-business.com.ua / ekonomichnyigektar / 3999-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukraiini.html.
 12. Мазан Т. В., Ткаченко В.П. Розвиток фермерських господарств України з урахуванням світового досвіду. АГРОСВІТ. 2015. № 10. С. 43-47.
 13. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / Матеріали Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 25-26 лютого 2010 р.) ; відп. ред. П.Т. Саблук. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. С. 11-36.
 14. Мохненко А. С. Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. Миколаїв, 2012. Вип. 1 (65). С. 26-30.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 (із змінами від 08.09.2016 року № 609). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF
 16. Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, від 31.03.2016 №1067-VIII. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-19
 17. Уряд хоче об’єднати фермерів у кооперативи. URL : https://www.depo.ua/ukr/politics/uryad-hoche-zganyati-fermeriv-u-kooperativi-20170913639085.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_56_62.pdf