ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:334.012
Аграрний менеджмент і підприємництво

Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні / Грановська В.Г., Крикунова В.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 63

Мета статті - визначити напрями удосконалення підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки на основі запровадження інноваційних форм її організації. Методика дослідження. За допомогою статистичного, компаративного та графічного методів здійснено оцінку стану та тенденцій організаційних трансформацій аграрного бізнесу в Україні та у розвинутих країнах світу. Результати дослідження. Проаналізовано динаміку кількості суб’єктів аграрного підприємництва, їх структуру за ознаками правового статусу, обсягу та результатів діяльності. Виявлено тенденції щодо концентрації бізнесу в аграрному секторі, характерні сучасному етапу розвитку української економіки та економіки США і країн ЄС. Досліджено переваги та недоліки функціонування сільськогосподарських підприємств різного розміру, що дозволило ідентифікувати подібність проблем, які постають перед суб’єктами малого підприємництва аграрної сфери, і визначити пріоритетні напрями розвитку цього сегменту, зокрема, через інтеграцію і участь в інноваційних формах господарювання - кластерах, агротехнопарках, бізнес-інкубаторах тощо. Інформаційною базою дослідження є наукові здобутки провідних вітчизняних та зарубіжних учених, дані Державної служби статистики України, Євростату, Департаменту сільського господарства США. На підставі отриманих результатів обґрунтовано соціальну та економічну доцільність розвитку інноваційних форм господарювання на селі й інтеграції з дрібнотоварними сільськогосподарськими виробниками. Елементи наукової новизни. Запропоновано сучасні інноваційні альтернативні організаційні форми аграрного бізнесу. Участь у них сільськогосподарських підприємств забезпечуватиме високу адаптивність, інформаційну та фінансову підтримку, розподіл ризиків господарювання, підвищення конкурентоспроможності тощо. Практична значущість. Оцінено стан організаційної трансформації аграрного сектору економіки України та перспективи і переваги розвитку інтегрованих організаційних структур на інноваційних засадах. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: форма підприємницької діяльності, великі, середні та малі сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарська кооперація, кластер, агротехнопарк, бізнес-інкубатор, агрохолдинг

Список використаних джерел

 1. Амбросов В. Я., Маренич Т. Г. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій. Економіка АПК. 2007. № 6. С. 15-18.
 2. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. 216 с.
 3. Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні. Галицький економічний вісник. 2010. № 1(26). С. 16-18.
 4. Білик В. В. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. 348 с.
 5. Виговська В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1 (91). С. 59-63.
 6. Вінніченко І. І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети. Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. Дніпропетровськ, 2012. № 1(5). Т. 1. С. 44-48.
 7. Галанець В. Г. Агропромисловий комплекс Львівщини: стратегія і тактика економічного зростання. Економіка України в ХХІ столітті : ретроспектива і перспектива. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002. С. 1-123.
 8. Гордієнко В. П. Інноваційний розвиток регіонів на основі технопаркової концепції. Економічний простір. 2011. № 46. С. 37-44.
 9. Гуторов А. О. Виробнича типізація сільськогосподарських підприємств у системі інтеграційних відносин. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 162. С. 130-138. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2015_162_18.
 10. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Жидяк О. Р. Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери: регіональний аспект. Економіка: реалії часу. 2012. № 2(3). С. 165-168. URL : http://www.economics.opu.ua/ n3.html [03.07.2016].
 12. Задорожна Л. М. Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері. Молодий вчений. Київ. 2015. № 7(22). С. 70-75.
 13. Кащук К. М. Перспективи створення інноваційних провайдингових структур на кооперативних засадах. URL : http://eprints.zu.edu.ua/11925/1/16.pdf.
 14. Кирилов Ю. Є. Кластери як інструмент підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
 15. Кирилов Ю. Є. Методологічні орієнтири розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 104-107.
 16. Кириченко О. А., Ваганов К. Г. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1. С. 103-118.
 17. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.
 18. Майсюра О. М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України. Економіка та держава. 2010. № 2. С. 61-63.
 19. Мінагрополітики представило комплексний план реформування галузі «3+5». URL : http://minagro.gov.ua/node/21395.
 20. Не інноваційна Україна. URL : http://3222.ua/article/ ne_nnovatsyna_ukrana.htm.
 21. Орлова В. О. Природні переваги малого бізнесу - основа його розвитку. Бізнес Інформ. 2012. № 11. С. 75-79.
 22. Прогноз: Агрохолдинги до 2020 р. консолідують 6,25 млн га. URL : http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/prognoz-agrokholdingi-k-2020-g-konsolidiruyut-625-mln-ga/.
 23. Смаковська Ю. М. Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1698/1/65.pdf.
 24. America’s Diverse Family Farms. 2017 Edition. URL : https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/86198/eib-185.pdf?v=43083.
 25. Average farm size in the United States from 2000 to 2016. The Statistics Portal. URL : https://www.statista.com/ statistics/196106/average-size-of-farms-in-the-us-since-2000/.
 26. Dimitri C., Effland A., Conklin N. The 20th Century Transformation of U.S. Agriculture and Farm Policy. URL : https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/44197/13566_eib3_1_.pdf?v=41055.
 27. Engel J. S. Global Clusters of Innovation: Lessons from Silicon Valley. California Management Review. 2015. No. 1. P. 36-65. URL : https://canvas.upenn.edu/files/54525389/download?..1.
 28. Farm structures. URL : https://ec.europa.eu/ agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/farm-structures.pdf.
 29. Ginder R., Artz G. M. Cooperation: A survival strategy for small and medium-sized farms. URL : https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.ua/&httpsredir=1&article=1312&context=leopold_grantreports.
 30. Hopp R. A., MacDonald J. M., Korb P. Small Farms in the United States Persistence Under Pressure. URL : https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/44460/8727_eib63_1_.pdf?v=41063.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_63_74.pdf