ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:65.012:658.51:631.11
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів / Яснолоб І.О., Горб О.О., Радіонова Я.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 82

Мета статті - дослідити теоретико-методичні засади організації інноваційної діяльності аграрних підприємств на основі публікацій вітчизняних та іноземних учених, враховуючи специфічні риси їх господарювання; розробити модель удосконалення процесу організації інноваційної діяльності аграрних підприємств на основі сучасних моделей ведення бізнесу; визначити результативність впровадження програми Business Process Model and Notation; визначити ступінь впливу запропонованих заходів на підвищення ефективності організації інноваційної діяльності аграрних підприємств. Методика дослідження. Використано наукові методи: історико-діалектичний, аналізу і синтезу, теоретичного пошуку, абстрактно-логічний, моделювання. Результати дослідження. Спроектовано процес організації інноваційної діяльності аграрного підприємства на основі моделі аутсорсингу за допомогою програм Business Process Model and Notation, що дають змогу за короткий проміжок часу опрацьовувати значні обсяги інформації, зменшити тривалість технологічного циклу та розробляти чіткі рекомендації щодо організації інноваційних бізнес-процесів, пов’язаних з інноваційною діяльністю. Елементи наукової новизни. Запропонована авторська концепція дасть можливість упорядкувати процеси організації інноваційної діяльності в аграрному підприємстві з орієнтацією на децентралізацію та самостійність підрозділів інноваційного проекту на основі бізнес-моделі аутсорсинг. Основними функціями ефективної організації інноваційної діяльності аграрного підприємства буде ефективний розподіл функцій та ресурсів, доведення завдань виконавцям, обмін інформацією, складання бюджету. Практична значущість. Основними ефектами від застосування програми Business Process Model and Notation (Bizagi) є: підвищення ефективності та продуктивності програми реалізації режимів інноваційного процесу; скорочення тривалості технологічного циклу інноваційного процесу; підвищення організаційного рівня обслуговування виробничої системи; забезпечення гнучкості виробничої системи інноваційного процесу; підвищення ефективності праці персоналу та зниження рівня його завантаженості; зменшення напруженості праці через зниження її монотонності; підвищення оперативності отримання, достовірності та точності інформації у виконанні процесів інноваційного проекту; удосконалення системи управління інноваційним процесом у цілому. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: інноваційна діяльність, процес оптимізації, аутсорсинг

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2002. 569-575 с.
 2. Глобальний Інноваційний індекс. 2016. URL : https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.
 3. Графический язык моделирования бизнес-процессов BPM / Ele Wise. 2009. URL : http://www.plansys.ru/download/ BPMN_notation.pdf.
 4. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбов. л-ри, 2012. 446 с.
 5. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 304-320.
 6. Статистична інформація. Державна служба статистики України. 2016. URL : http://ukrstat.org/uk/operativ/ operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.
 7. Функциональное описание системы BIZAGI BPM / Компания «Гибкие технологии» : управление бізнес-процессами. URL : http://automaticom.ru/wp-content/ uploads/2014/02/bizagi-120827025541-phpapp01.pdf.
 8. Aranchiy V., Yasnolob I., Makhmudov H., Radionova Ya. (2017) Conceptual foundations of the organisation of innovative activities at agro-industrial enterprise based on outsourcing and The Business Process Model and Notation, Economic Annals-XXI, 165 (5-6). P. 84-89.
 9. Gorb O. A, Yasnolob I. A., Protsiuk N. Y. Organizational-economic mechanism of management of food industry enterprises competitiveness. Annals of Agrarian Science, Vol. 14. Issue 3. September 2016. P. 191-195.
 10. Lü Xiaoxun. Innovations drive best path to sustainable economic growth. 2016. URL : https://www.newsghana.com.gh/ innovation-drive-best-path-to-sustainable-economic-growth/.
 11. Maria Barbera, Jane Alexa Baxter, William Peter BIrkett. Managerial accounting (Series: Strategic resource management). Sydney : University of New South Wales Press Ltd; University of New South Wales, 1999. Р. 55.
 12. Ravi K. Jain, Harry C. Triandis, Cynthia Wagner Weick. Managing Research, Development and Innovation: Managing the Unmanageable [Text] - 3rd ed. New Jersey. : Wiley, 2010. 20-46 р.
 13. Walter Eversheim. Innovation Management for Technical Products: Systematic and Integrated Product Development and Production Planning. Germany : Springer, 2009. 16-17 р.
 14. Yasnolob I., Radionova Y. (2017) The organizational fundamentals of innovation development management of agro-industrial enterprises. Economics, Management and Sustainability, 2(1), 60-66. DOI: https://doi.org/10.14254/ jems.2017.2-1.5.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_82_90.pdf