ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.15.054.22
Проблеми економічної теорії

Обґрунтування можливих шляхів розвитку ринкової економіки / Фірсов Є.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 91

Мета статті - узагальнити досвід постіндустріальних країн у досягненні високої ефективності виробництва, обґрунтуванні основних завдань і умов подальшого розвитку ринкової економіки в осяжній перспективі. Методика дослідження. Використано методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистичний для досягнення високих економічних результатів на світових ринках, монографічний - для виявлення чинників підвищення ефективності виробництва і сфери послуг. Результати дослідження. Розглянуто вплив економічних механізмів на підвищення ефективності виробництва і сфери послуг у ринковій економіці. Робиться висновок, що ефективність виробництва підвищується в міру застосування досягнень науково-технічного прогресу. Узагальнено досвід Німеччини та Південної Кореї, які відносяться до числа найбільш ефективних держав у світі, в досягненні постіндустріальної стадії розвитку. Рекомендовано використовувати досвід Німеччини у використанні частини прибутку для підвищення оплати праці робітників. Елементи наукової новизни. Розглянуто можливість поєднання ринкових економічних механізмів з елементами директивного планування для посилення ролі держави в підвищенні ефективності виробництва в стислі терміни і стабілізації досягнутих результатів. Практична значущість. Розвиток ринкової економіки з частковим використанням елементів директивного планування сприятиме поліпшенню матеріальних і соціальних умов життя працівників, вдосконаленню партнерських відносин між власниками засобів виробництва і найманими працівниками, сприяти удосконаленню економічних відносин в суспільстві, досягненню в доступній для огляду перспективі високих економічних результатів у країнах світу. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: ринкова економіка, ефективність, поєднання, досягнення, перспективи розвитку, сфера послуг, директивне планування

Список використаних джерел

 1. Балджи М.Д. Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі. Економічний вісник Одеського національного економічного університету. 2013. № 21 (1). С. 65-69.
 2. Кажуро Н.Я. Рынок и рыночная экономика: миф и реальность. Вестник БНТУ. 2011. № 5. С. 82-86.
 3. Ленин В.И. Сочинения. Издание четвертое; под ред. К.А. Остроуховой. М.: Госкомиздат, 1955. Т. 22. 40 с.
 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика; пер. с англ. 11-го изд. Киев: Хагар-Демос. 1993. 786 с.
 5. Маршалл А. Принципы экономической науки. Москва. Изд. Прогресс, 1993. Т. 1. 416 с; Т. 2. 310 с.
 6. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві. Економіка АПК. 2010. № 4. С 3-18.
 7. Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 2008. № 4. С.19-37.
 8. Самуэльсон П. Экономика: учебник. Львов: Свiт, 1993. 496 с.
 9. Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2014. № 3 (25). С 97-101.
 10. Федеральная служба статистики ФРГ / Federal Statistical Office. URL: Access mode: www.destatis.de.
 11. Фирсов Е.А. О сущности производственных отношений в условиях рыночной экономики. Экономика АПК. 2016. № 10. С. 83-88.
 12. Фирсов Е.А. Основные источники образования прибыли в условиях рыночной экономики. Экономика АПК. 2015. № 5. С. 48-54.
 13. Шпичак О.М. СОТ та економічні проблеми АПК України. Агроінком. 2008. № 3-4. С.18-22.
 14. Экономика КНДР. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Экономика_КНДР.
Читати статтю: eapk_2018_03_p_91_96.pdf