ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.15 : 338.48
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методологічні засади диференціації сільських територій / Хвесик М.А., Ільїна М.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 12

Мета статті - обґрунтувати методологічний підхід до комплексної класифікації сільських територій. Методика дослідження. Застосовано методи: аналізу, синтезу, графічний. Результати дослідження. Розглянуто основні теоретичні та методологічні підходи до визначення сільських територій з метою їх диференціації. Здійснено класифікацію територій залежно від типу поселень, їх наближеності до урбанізованих центрів, туристичного потенціалу, ефективності функціонування рекреаційної сфери. Елементи наукової новизни. Представлено багаторівневий алгоритм комплексної класифікації сільських територій за моделями рекреаційного природокористування та сільського розвитку. Практична значущість. Обґрунтовано доцільність застосування представленого методологічного підходу для визначення стратегії розвитку сільських територій з метою розробки спеціалізованої політики управління. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: сільська територія, рекреація, природокористування, алгоритм, диференціація, модель

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи. Економіка України. 2010. № 9. С. 68-77.
 2. Гоголь Т. В. Сільські території як об’єкт державного регулювання. Державне управління: теорія та практика. 2009. Вип. 2 (10). 5 c. URL : http://www.academy.gov.ua/ej/ ej10/doc_pdf/Gogol.pdf.
 3. Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій / [О. М. Бородіна , Т. А. Заяць , В. І. Куценко та ін.] ; за наук. ред. Я. В. Остафійчука; Державна установа «Інститут економіки природо-користування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 48 с.
 4. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 72 с.
 5. Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. Регіональна історія України : зб. наук. ст. 2009. Вип. 3. С. 113-132.
 6. Прокопа І. Соціальні аспекти розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2005. № 11. С. 48-51.
 7. Саблук П. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
 8. Скидан О. В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації : [монографія]. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2008. 376 с.
 9. Соціальні індикатори рівня життя населення. 2016 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 221 с.
 10. Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій : [монографія] / [В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук, М. В. Ільїна та ін.]. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 351 с.
 11. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, О. Г. Булавки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
 12. Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів / за заг. ред. акад. НААН, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 595 с.
 13. Rauch Th., Bartels M., Engel A. Regional Rural Development: A regional response to rural poverty. Wiesbaden : Universum Verlagsanstalt GmbH KG, 2001. 122 p.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_12_18.pdf