ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37.314.18
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Безробіття на селі - кризова невизначеність для сільської жінки / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 34

Мета статті - проаналізувати стан та визначити напрями подальшого розв’язання проблеми безробіття серед сільського населення, в тому числі сільських жінок. Методика дослідження. Методи: статистико-економічний, порівняльного аналізу, розрахунковий. Результати дослідження. Висвітлено небажану картину соціальної дійсності життєвого рівня селян, коли втрачено місця прикладання праці, через що сільське населення позбулося відповідних доходів. Безробіття досягло своєї гостроти, і це є основною проблемою, пов’язаною із розвитком сільських територій, адже питання зайнятості сільського населення є першочерговим. Дана характеристика нинішнього сільського життя, де особливо потерпають від безробіття сільські жінки, як наслідок, їхні сім’ї. Помітно збільшується кількість жінок села, які виїжджають на роботу за кордон. У всіх регіонах України швидкими темпами зростає депопуляція. Елементи наукової новизни. Реальністю у вирішенні даної проблеми для сільського населення стають особисті підсобні господарства, які є постачальником основних продуктів харчування, слугують гарантом виживання. Характеристикою наявного сільського життя доведено, що утримання домашнього господарства передусім лягає на жіночі плечі. Практична значущість. Обґрунтовано необхідність створення передумов для сталого розвитку сільських територій, що приведе до покращення житлових умов селян завдяки розвитку соціальної та інженерної інфраструктури села. Велика надія покладається на сприяння і стимулювання до створення нових робочих місць, умов для навчання та перекваліфікації осіб. Адже в умовах, що склалися, сільська жінка почуває себе незахищеною з боку держави, непотрібною для суспільства, а тому її життєві кроки - в кризовій невизначеності. Табл.: 5. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: безробіття, сільська жінка, сфера прикладання праці, особисті підсобні господарства, міграція, демографічне навантаження

Список використаних джерел

 1. Якуба К. І. Жінки в трудовому потенціалі села : монографія. Київ : ІАЕ УААН, 1998. 280 с.
 2. Мармуль Л. О. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 80-86.
 3. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села : сучасний вимір / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин, [та ін.] ; НАН України; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної. Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. 318 с.
 4. Руснак А. В. Стратегічні напрями та регіональні пріоритети сталого розвитку сільських територій України : монографія. Херсон: Айлант, 2014. 393 с.
 5. Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2010. 330 с.
 6. Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 362 с.
 7. Діденко Н. В., Родак О. Ф. Проблеми та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 81-84.
 8. Молоді сільські жінки втікають з України. URL: http://www.zhinka-online.com.ua/novini-dlya-zhinki/sotcium/ 292-molodi-silski-zhinky-vtikaiut-z-ukrainy.html.
 9. Населення України за 2016 рік. Демограф. щорічник. Київ : Державна служба статистики, 2017. 135 с.
 10. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році. Стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2017. С. 34, 198.
 11. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2017 року). Стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2017 (в Інтернет: www.ukrstat.gov.ua).
 12. Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2017.
 13. Михайлова Л. І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК. Суми : Довкілля, 2003. 326 с.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_34_41.pdf