ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.1:91
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Трансформація відносин власності на землю в аграрному секторі економіки / Сапич В.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 51

Мета статті - обґрунтувати закономірності трансформації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки на основі дослідження еволюції земельних відносин. Методика дослідження. Використано методи: монографічний, діалектичний, наукової абстракції, історико-логічний, системно-структурний і статистичні. Результати дослідження. Встановлено, що відносини власності на землю слід розглядати як такі, що розвиваються на основі дії економічного закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил. Показано, що відносини власності на землю визначають соціально-економічний стан суб’єктів земельних відносин у суспільстві та мотивацію до праці, які передусім зумовлюють виробництво і розподіл додаткового продукту. Доведено, що домінування відносин власності чи землекористування відбувається під впливом принципових ознак продуктивних сил. Це означає, що в сучасних умовах в Україні першочерговим має бути не введення купівлі-продажу землі, а запровадження механізму реалізації орендних відносин, який би оптимально враховував інтереси власників землі, орендарів і суспільства як у цілому, так і на рівні місцевих громад. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано закономірності трансформації земельних відносин під впливом розвитку продуктивних сил. Визначено, що в доіндустріальну епоху сільськогосподарська діяльність і соціальний статус суб’єктів земельних відносин характеризуються відносинами власності з правом усіх правомочностей - володіння, користування та розпорядження, а із запровадженням машинного виробництва й інформаційних технологій істотним є землекористування, яке може забезпечити високий рівень розвитку аграрного сектору економіки за умов застосування регулівних норм достатньої підтримки з боку держави. Практична значущість. Встановлення закономірностей трансформації відносин власності на землю конкретизує теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин. Зокрема, врахування змін у трансформації відносин власності на землю забезпечить належне наукове обґрунтування впровадження в Україні ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Рис.: 1. Бібліогр.: 36.
Ключові слова: відносини власності на землю, трансформація, доіндустріальний період, індустріальне та постіндустріальне суспільство, землекористування, суб’єкти земельних відносин, землевласники, орендарі

Список використаних джерел

 1. Аграрный сектор США в начале ХХІ века: сб. тр. сектора аграрных проблем США и Канады ИСКРАН. Т. 1 / под ред. Б. А. Чернякова. Москва : Институт США и Канады Российской академии наук, 2008. 406 с.
 2. Баран А. В. Виборче законодавство Австрійської (Австро-Угорської) монархії (1848-1918 рр.). Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. URL : http://lsej.org.ua/ 4_2014/13.pdf. (дата звернення: 03.03.2018).
 3. Бойко Л. М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 316 с.
 4. Гайдуцький П. І. Земля: власність, оренда, рента: монографія. Київ: Урожай, 1994. 184 с.
 5. Гуторов О. І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: «Едена», 2010. 405 с.
 6. Добряк Д. С., Мартин А. Г. Теоретичні засади функціонування ринку земель як складової суспільно-економічних відносин. Землеустрій і кадастр. 2010. № 4. С. 3-8.
 7. Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.
 8. История мировой экономики: учебник / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. Москва : ЮНИТИ, 2001. 727 с.
 9. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [С. В. Степаненко, С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко] ; за ред. С. В. Степаненка. Київ : КНЕУ, 2010. 743 с.
 10. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. Москва : Издательство социально-экономической литературы («Соцэкгиз»), 1960. 551 с.
 11. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Москва : Юрид. лит., 1983. 48 с.
 12. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві: аналітичний огляд. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 50 с.
 13. Малиновський Б. Нідерланды встановили рекорд з експорту АПК-інновацій. Пропозиція. 23.01.2017. URL : http://propozitsiya.com/ua/niderlandy-vstanovyly-rekord-z-eksportu-apk-innovaciy (дата звернення: 03.03.2018).
 14. Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии. Предисловие. Избранные сочинения. В 9-ти т. Москва: Политиздат, 1986. Т. 4. XХII, 681 с.
 15. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии. Книга ІІІ. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Избранные сочинения. В 9-ти т. Москва : Политиздат, 1988. Т. 9. Ч. 2. IV, 506 с.
 16. Маршалл А. Принципы политической экономии / пер. с англ. В. И. Бомкина, В. Т. Рысина. Москва , Прогресс, 1984. Т. III. 351 с.
 17. Народне господарство Української РСР в 1968 році: стат. щорічник. Київ: «Статистика», 1969. 609 с.
 18. Панченко П. П., Мельник Ю. Ф., Вергунов В. А. Аграрна історія України : навч. посібник. Київ : ВЦ «Просвіта», 2007. 532 с.
 19. Петти В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti - слово мудрым. Разное о налогах. Москва : Ось - 89, 1997. 112 с.
 20. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: Соч. в 3-х т. Москва , 1955. Т. 1. 347 с.
 21. Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2006. 396 с.
 22. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. О. Васильєва, М. Межевікіної, А. Малівського; наук. ред. Є. Литвин. Київ : Port-Royal, 2001. - 593 с.
 23. Сполучені Штати Америки. Сільське господарство. URL : http://gospodarstva.com/spolucheni-shtati-ameriki/ (дата звернення: 03.03.2018).
 24. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік / за ред. Н. С. Власенко. Київ : Держстат, 2013. 402 с.
 25. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2016 рік / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2017. 246 с.
 26. Степаненко Т. О. Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 65-71.
 27. Трансформація земельних відносин до ринкових умов : наукове видання / Саблук П. Т., Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 116 с.
 28. Туган-Барановский М. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. Харьков : Издание Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ, 1919. 260 с.
 29. Тюнен И. Г. Изолированное государство / пер. с нем. Е. А. Торнеус; под ред. А. А. Рыбникова. Москва : Изд-во „Экономическая жизнь”, 1926. 326 с.
 30. Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. Москва : Соцэкгиз, 1961. 198 с.
 31. Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 1998. 263 с.
 32. Экономика США: учебное пособие / под ред. В. Ф. Железовой. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1979. 199 с.
 33. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: в 4 томах / гл. ред. А.М. Румянцев. Москва: «Советская энциклопедия», 1979. Т. 3. 624 с.
 34. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: в 4 томах / гл. ред. А. М. Румянцев. Москва : «Советская энциклопедия», 1980. Т. 4. 672 с.
 35. Юрченко А. Д. Наукові підходи до формування нової земельної політики. Землеустрій і кадастр. 2010. № 3. С. 27-39.
 36. Юрчишин В. В., Скупий В. М., Шевченко Л. М. Формування різноукладності на селі : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 1999. 56 с.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_51_59.pdf