ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123:631.11
Управління та інформаційне забезпечення

Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 70

Мета статті - запропонувати шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарськими підприємствами на основі системного підходу у визначенні функції використання площі землі залежно від рівня рентабельності виробництва й реалізації продукції. Методика дослідження. Методи: моделювання, системний підхід, аналіз та синтез інформаційних даних, розрахунковий. Результати дослідження. Дослідження ґрунтується на припущенні, що функцію розвитку сільськогосподарських підприємств можливо визначити, використовуючи системний розгляд управлінських функцій: мотивація працівників, планування, контроль, організація, регулювання господарської діяльності способом моделювання технологічних, організаційних, економічних змін залежно від умов виробництва й реалізації продукції. Побудовано номограму розвитку сільськогосподарського підприємства, яка дає змогу встановити взаємозв'язок урожайності, повної собівартості продукції, рівня рентабельності, площі землі, що використовується у виробництві й реалізації продукції, закономірності між ними та за певний проміжок часу. На основі моделювання варіантів господарювання сільськогосподарських підприємств при збільшенні використання площі землі від спільної господарської діяльності та довільному застосуванні площі землі при одноосібному виробництві й реалізації продукції визначено функцію їх розвитку. Охарактеризовано ефективність управління сільськогосподарськими підприємствами, порівнюючи варіанти господарювання при спільній господарській діяльності завдяки інтеграції та відокремленій при одноосібному використанні земельної площі у виробництві й реалізації продукції. Елементи наукової новизни. Наукова новизна полягає у відмінності аналізу, обробки та застосування економічної інформації при удосконаленні управління сільськогосподарськими підприємствами способом моделювання, визначення економічних показників господарювання підприємств залежно від площі землі, яку відведено на виробництво й реалізацію продукції. Практична значущість. Запропоновано функцію розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою системного підходу в управлінні, що дасть змогу ефективно використовувати трудові, земельні, фінансові ресурси, передбачати технологічні, організаційні, економічні зміни у господарюванні. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: управління, сільськогосподарські підприємства, методи, моделювання, розвиток, інтеграція, системний підхід, ефективність

Список використаних джерел

 1. Анісімова Л., Балан В. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства. Вісник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 128. С. 24-27.
 2. Афанасьев НВ., Рогожин ВД., Рудыка ВИ. Управление развитием предприятия = Enterprise development management : монография. - Харків : ІНЖЕК, 2003. 184 с.
 3. Вікарчук О. І. Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 1 (51). С. 156-159.
 4. Капарулін І. С. Моделювання інноваційного розвитку підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. МОНУ. КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут конкурентного суспільства. Київ, 2007. Вип. 14. С. 256-263.
 5. Космидайло І. В. Інноваційна діяльність підприємства: зарубіжна практика : економіка і управління інноваціями. Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. Київ : Національна академія управління. 2006. № 9. С. 174-180.
 6. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік / Стат. бюл. відповід. за вип. О.М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України. 2013. 88 с.
 7. Павлик В. П. Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогоспо-дарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 64-69.
 8. Павлик В. П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 65-69.
 9. Павлик В. П. Контроль господарювання у забезпе-ченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 73-77.
 10. Павлик В. П. Методи управління сільськогоспо-дарським підприємством : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 156 с.
 11. Павлик В. П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприєм-ствами. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 81-88.
 12. Павлик В. П. Удосконалення методичного інстру-ментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 58-64.
 13. Погорелов Ю. С. Моделювання розвитку підпри-ємства : економіка та управління підприємствами. Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. Київ : Національна академія управління. 2009. № 10 (100). С. 51-59.
 14. Порохня В. М, Лось В. О. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. 2008.Запоріжжя : Гуманітарний університет (Запорізький інститут державного та муніципального управління) (Економіка та підприємництво ; № 1). С. 131-136.
 15. Юшкевич О. Системний підхід до дослідження розвитку підприємства. Вісник Київського національного. університету імені. Т. Г. Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 143. С. 46-49.
 16. Bajec P., Beskovnik B. Low confidence in provider-customer partnership: proposal for faster introduction of innovation management. Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. 2013. Київ: Національна академія управління. № 1 (139). С. 228-235.
 17. Harryson, S. Japanese technology and innovationmanagement [Text] : from Know-how to Know-who. Cheltenham ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar, 1998. XIV, 255 p.
 18. Schilling MA. Strategic management of technological innovation. Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2005. XI, 289 p.
 19. Verbeck, A. Kooperative Innovation: Management von Teams und Wissenslogistik zur Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Zürich, 2000. 173 S.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_70_78.pdf