ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.439.5
Економіка агропромислового виробництва

Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку / Сичевський М.П., Васильченко О.М., Коваленко О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 14

Мета статті - оцінити стан, виявити тенденції та проблеми, визначити напрями подальшого розвитку хлібопекарської галузі в Україні. Методи дослідження. Використано методи: системного узагальнення, аналізу та синтезу, розрахунково-аналітичний, порівняння, графічний. Результати дослідження. Визначено основні тенденції розвитку хлібопекарської галузі України та обґрунтовано причини й чинники, що гальмують її ефективний розвиток, запропоновано напрями їх вирішення. Розраховано ємність ринку хлібобулочних виробів промислового виробництва. Встановлено частку ринку, що не обліковується статистичною звітністю. Здійснено порівняння цін на хліб з середньою заробітною платою в еквіваленті вартості хліба пшеничного в Україні та в інших країнах світу. Обґрунтовано необхідність удосконалення державних стандартів на хлібопекарську пшеницю. Елементи наукової новизни. Виявлено основні причини низької ефективності хлібопекарської галузі з конкретними заходами для їх усунення. Першочергового вирішення потребують питання: перегляду і удосконалення нормативної документації на хлібопекарську сировину; стабільного забезпечення хлібопекарської галузі необхідною кількістю якісного хлібопекарського борошна; удосконалення статистичного обліку виробництва хліба та хлібопродуктів; захисту споживачів від неякісної хлібопродукції тощо. Практична значущість. Запропоновані напрями інноваційного розвитку хлібопекарської галузі сприятимуть гарантуванню продовольчої безпеки держави, зниженню собівартості продукції та конкурентоспроможності галузі на внутрішньому й зовнішньому ринках. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: продовольча система, хлібопекарська галузь, ємність ринку, хліб, якість, пшениця, борошно, жито

Список використаних джерел

  1. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / [Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, В. Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
  2. Мостенська Т. Л., Кундєєва Г. О. Харчування як складова продовольчої безпеки. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. Т. 22, № 3. С. 113-122.
  3. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. Економіка України. 2006. № 4. С. 43-50.
  4. Про затвердження Галузевої програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року: наказ Міністерства аграрної політики України від 20.03.2008 р. № 164. URL : http://www.uazakon.com/documents/date_e3/pg_gtcywj.htm (дата звернення 22.03.2018 р.).
  5. Рибчинський Р. Ринок борошна. Перші кроки на міжнародній арені. Пропозиція. URL : http://propozitsiya.com/ua/ rinok-boroshna-pershi-kroki-na-mizhnarodniy-areni (дата звернення 22.03.2018 р.).
  6. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3-16.
  7. Сичевський М. П., Дейнеко Л. В. Організаційно-економічна сутність категорії «Продовольча система». Продовольчі ресурси. Серія Економічні науки. 2014. № 3. С. 4-9.
  8. Скопенко Н. С. Инновационное развитие хлебопекарной отрасли Украины: основные направления, проблемы, риски. Вестн. нац. ун-та «Львовская политехника». 2010. № 684. С. 66-71.
  9. Юзефович А. Е. Продовольчі ресурси і соціальний прогрес. Продовольчі ресурси. Серія: економічні науки. 2014. № 3. С. 27-32.
  10. Galli, F., Venturib, F., Bartolinic, F., Gavad, O., Zinnaie, A., Chiara S. et al. Shaping food systems towards improved nutrition: a case study on Tuscan Bread Protected Designation of Origin. International Food and Agribusiness Management Review. Vol. 20, Issue 4, 2017. URL : https://ageconsearch.umn.edu/record/264244/files/ifamr2015.0174.pdf (дата звернення 22.03.2018 р.).
Читати статтю: eapk_2018_05_p_14_23.pdf