ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:519.237.8.
Економіка агропромислового виробництва

Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві / Кропивко М.Ф., Ковальова О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 18

Мета статті - у загальнити теоретичні основи, а також світовий і вітчизняний досвід формування аграрних кластерів та запропонувати виробникам сільськогосподарської продукції, працівникам органів державної влади й місцевого самоврядування перспективні моделі кластерної організації конкурентоспроможного агропромислового виробництва в Україні. Методика дослідження. Застосовано загальнонаукові методи: абстрактно-логічний для систематизації наявного теоретичного матеріалу та практичного досвіду кластерної організації агропромислового виробництва; індукції й дедукції для визначення принципів функціонування і виокремлення типів аграрних кластерів; моделювання для обгрунтування теоретичних моделей взаємодій учасників кластерів та організаційних моделей агропромислових кластерів. Результати дослідження. Узагальнено теоретичні основи, світовий досвід та вітчизняні ініціативи щодо мережевої організації агропромислового виробництва за кластерними підходами, охарактеризовано переваги і принципи функціонування аграрних кластерів, виділено «сіткову» та «відцентрову» теоретичні моделі мережевих взаємодій учасників кластерів, окреслено типи агропромислових кластерів за функціональною спрямованістю: агропродуктові - розбудова агропродовольчих ланцюгів з високою доданою вартістю; інноваційні - зміцнення зв’язків установ аграрної науки і освіти з агропромисловим виробництвом для забезпечення його інноваційного розвитку; територіально-виробничі - покращення використання ресурсного потенціалу в забезпеченні комплексного розвитку сільського господарства і сільських територій. Елементи наукової новизни. Запропоновані організаційні моделі аграрних кластерів, зокрема спрямовані на залучення сільських домогосподарств, сімейних ферм, інших форм малого аграрного підприємництва до спільної діяльності на організованому аграрному ринку та на формування агропродовольчих ланцюгів з високою доданою вартістю. Практична значущість. Визначено необхідність орієнтації виробників сільськогосподарської продукції, співробітників органів державної влади й місцевого самоврядування, установ аграрної науки і освіти на практичні дії з налагодження спільної діяльності за кластерними моделями з метою формування конкурентоспроможних інноваційно та соціально спрямованих інтеграційних агровиробничих формувань. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: організація агропромислового виробництва, конкурентоспроможність, мережеві взаємодії, кластери, організаційні моделі

Список використаних джерел

 1. Бакум В. В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах. Економіка АПК. 2009. № 1. С. 21-28.
 2. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія. Хмельницький : ХНУ. ТОВ «Тріада-М», 2011, 502 с.
 3. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін. ; за ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 482.
 4. Кірдан Олександр. Розвиток аграрних кластерів як один із шляхів реалізації державної політики в агропромисловому виробництві. URL : http://dspace.udpu.org.ua: 8080/jspui/bitstream/6789/6975/1/Kirdan_Ternopil.pdf
 5. Лукинов И. И. Теоретические основы развития межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Развитие специализации, межхозяйственного кооперирования и агропромышленной. Интеграции : матер. респ. науч.-произв. конф., 12-14 мая 1976 г. Киев : Урожай, 1977, С. 19-27.
 6. Методические рекомендации по развитию специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственного кооперирования и агропромышленной интеграции в Украинской ССР : проект / И. И. Лукинов (руководитель), И. И. Жадан, Н. Я. Кушвид и др. ; ВАСХНИЛ, Юж. отд-ние, Укр. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва. Киев, 1976. 133 с.
 7. Одінцов О. М. Формування інституціональних передумов кластерної організації агропромислового комплексу : монографія. Черкаси : Вертикаль, 2014. 400 c.
 8. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін. ; за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 50 с.
 9. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
 10. Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ. ; под ред. и с предисл. В. Л. Шетинина. Москва : Меж-дународные отношения, 1993. 896 с.
 11. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. Київ: Логос, 2004. 711 с.
 12. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій : монографія / Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. С. 450.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_18_30.pdf