ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [657+657.6]:330.341.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201807055
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності / Столярчук Н.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 55

Мета статті - систематизувати склад об’єктів обліку й внутрішнього аудиту інноваційної діяльності, що дасть змогу ефективно організувати аналітичний і синтетичний облік та посилить змістовність фінансової звітності. Методика дослідження. Використано діалектичний метод у дослідженні економічних та облікових характеристик інноваційної діяльності. Вивчення специфічних активів, що виникають через інноваційну діяльність, проводили за допомогою методів індукції та дедукції, аналогії та порівняння. Методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку застосовували для визначення взаємозв’язку між активами та інноваційною діяльністю. Результати дослідження. Зміни в бухгалтерському обліку у зв’язку з інноваційною діяльністю потребують визнання «нових» об’єктів обліку та звітності. Відповідно автором систематизовано склад об’єктів бухгалтерського обліку шляхом виокремлення їх у три групи: класичні об’єкти обліку, об’єкти внутрішнього (управлінського) обліку та позасистемні об’єкти обліку. Перша група - активи, що мають вартісну оцінку та відображаються в балансі. До них віднесено бюджетні асигнування, витрати на дослідження, розробки, об’єкти інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, інноваційна продукція - насіння, нові штами мікроорганізмів, сировина; ліцензії, пасивні доходи, капітальні інвестиції. Другу групу становлять кошториси, калькуляційні розрахунки, програми наукових досліджень, дані лабораторій, польових журналів, планово-економічні дані, тобто ті об’єкти, що впливають на собівартість інновацій. В особливу групу виділено позасистемні об’єкти, які опосередковано впливають на відображення інтелектуальних активів в обліку: облікові дані людського капіталу, оцінка активів, розрахунки економічної ефективності інноваційного продукту тощо. Їх ідентифікація сприятиме розширенню функцій бухгалтерського обліку та забезпечить збільшення довіри до облікових даних. Елементи наукової новизни. Дістало подальшого розвитку склад об’єктів обліку і внутрішнього аудиту в науково-дослідних установах під впливом інноваційної діяльності шляхом виокремлення їх у три групи: класичні об’єкти обліку, об’єкти внутрішнього (управлінського) обліку та позасистемні об’єкти обліку. Практична значущість. Розширення кількісного та якісного складу об’єктів інноваційної діяльності з відображеням їх в обліку як активів дозволить визначати ефективність впровадження інноваційних процесів у підприємстві, підвищить інвестиційну привабливість показників фінансової звітності, дасть змогу розширити процедури внутрішньго аудиту. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: об’єкти, активи, інноваційна діяльність, нематеріальні активи, об’єкти інтелектуальної власності, елементи фінансової звітності

Список використаних джерел

 1. Australian Accounting Research Foundation. Statement of Accounting Concepts. Prepared by the Public Sector Accounting Standards Board of the Australian Accounting Research Foundation and by the Australian Accounting Standards Board of 1995 [el. res.]. URL.: http://www.aasb.gov.au/admin/file.
 2. Валуєв Б., Кантаєва О. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття: концептуальний аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 12. С. 28-35.
 3. Гринман Г. И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : науч. пособие. Москва: Агропромиздат, 1989. 495 с.
 4. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: підручник. Київ : КНЕУ, 2003. 483 с.
 5. Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета : монография. Киев : Аграрна наука, 2013. 408 с.
 6. Жук В. М. Поглиблення сутності предмету бухгалтерського обліку. Облік і фінанси АПК. 2012. № 1. С. 16-23.
 7. Зайківський О., Комаров В. Ідентифікація нематеріальних активів - базис їх бухгалтерського обліку. Економіка інтелектуальної власності. 2008. № 5. С. 13-19.
 8. Кантаєва О. В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія: монографія. Житомир : ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. 424 с.
 9. Концептуальна основа фінансової звітності: міжнародний документ, Концепція від 01.09.2010 р. № 929. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009/ (дата звернення 22.06.2018 ).
 10. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : КНЕУ, 2001. 334 с.
 11. Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2005. 548 с.
 12. Мэтьюс М. Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерського учёта : учебник / М. Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера / пер. с англ., под. ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. - Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 663 с.
 13. Нападовська Л. В. Управлінський облік. Київ : Книга, 2004. 544 с.
 14. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учёта / пер.с англ. под. ред. Я.В. Соколова, Москва, 2004. - 496 с.
 15. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звернення 22.06.2018).
 16. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40 База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15. (дата звернення 22.06.2018).
 17. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13.12.1991 р. № 1977 База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1977-12 (дата звернення 22.06.2018).
 18. Райан Б. Стратегический учет для руководителей / Б. Райан / пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 616 с.
 19. Савченко В. Я. Аудит : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 322 с.
 20. Сопко В. В. Бухгалтерський облік у підприємництві: підручник. Київ : Техніка, 1995. 266 с.
 21. Столярчук Н. М. Облік комерційного використання інноваційної продукції. Облік і фінанси. 2015. № 3. С. 55-61.
 22. Шатковська Л. С., Камінська Т. С. Облік інноваційної діяльності. Облік і фінанси АПК. 2010. № 9-10. С. 122-127.
 23. Швець Л. В. Інтелектуальний капітал підприємства: економічний зміст і оцінка. Вісник Хмельницького національного університету. 2008. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/vntu/2008_17_1/58.pdf (дата звернення 22.06.2018).
 24. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала и цикла коньюнктуры) / Й.А. Шумпетер; пер. с нем. Москва : Прогресс, 1982. - 453 с.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_55_63.pdf