ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:334.722
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу / Левківська Л.М., Швець Т.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 74

Мета статті - визначити роль і місцe соціальної відповідальності агробізнесу в розвитку сільських громад та обґрунтувати доцільність імплементації концепції соціальної відповідальності у бізнес-стратегію підприємства. Методика дослідження. За допомогою методу соціологічних опитувань здійснено дослідження проблем, які гальмують подальший розвиток соціальної відповідальності підприємств аграрного сектору. Використано абстрактно-логічний метод (зокрема, наукового абстрагування, аналогії та зіставлення, індукції й дедукції, аналізу і синтезу). Зроблено теоретичні узагальнення та сформовано висновки. Із застосуванням методу крос-табуляції встановлено зв'язок між збільшенням реальних доходів аграрних підприємств на гарантування функціонування об’єктів сільської територіальної громади. Результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що представники агробізнесу та сільських громад регіону не цілком усвідомлюють концепцію корпоративної соціальної відповідальності. Більшість сільськогосподарських підприємств проводять соціальні заходи нерегулярно та не мають власних програм чи спеціального бюджету для цього. Прямий діалог між агробізнесом та сільськими громадами дасть змогу компаніям зосередитись на суспільних потребах, беручи до уваги інтереси всіх зацікавлених сторін. Тому в сучасних ринкових умовах розвитку агробізнесу введення соціальної відповідальності є важливим заходом, щоб забезпечити значні конкурентні переваги. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано доцільність імплементації стратегії соціальної відповідальності бізнесу у напрямі корпоративного управління аграрних підприємств, яка передбачає інтегральний аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників. Соціальна спрямованість стратегії означає, що її розробку і реалізацію спрямовано на досягнення балансу між інтересами сільськогосподарських підприємств та їх зовнішнім і внутрішнім оточенням. Практична значущість. Результати дослідження використовуватимуться для забезпечення соціальної відповідальності аграрного бізнесу. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: агробізнес, соціалізація, соціальна відповідальність бізнесу, стратегія, крос-табуляція, механізм, корпоративна стратегія

Список використаних джерел

 1. Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row, 1953. 298 p.
 2. Carroll A. B. A three-dimentiona concertual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. N 4, (4). P. 497-505.
 3. Davis K. Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review. 1960. № 2, (3). - P. 70.
 4. Kharchyshyna О. Corporate social responsibility: literature review. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy: 2nd International Scientific Conference, 23-27 October, 2014: conference proceedings. Opole (Poland): WSZiA, 2014. C. 33-35.
 5. UN Global Compact. URL : https://www.unglobalcompact.org/.
 6. Герасименко Ю. Розвиток сільських територій як інструмент реалізації соціальної відповідальності агробізнесу. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2014_10_16_17/ sekcija_5_ekonomichni_nauki/rozvitok_silskikh_teritorij_jak _instrument_realizaciji_socialnoji_vidpovidalnosti_agrobiznesu/8-1-0-78.
 7. Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Соціальна відповідальність в Україні: погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект. Київ, 2008. 60 с.
 8. Єранкін О. О. Соціальна відповідальність агробізнесу в контексті вирішення проблем розвитку сільських територій. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2011. Вип. 6/2. С. 31-34.
 9. Коваленко Є. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 9. URL : http://global-national.in.ua/archive/9-2016/28.pdf.
 10. Котлер Ф., Н. Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з англ. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.
 11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва : Издательство «ДЕЛО», 1997. 493 с.
 12. Степаненко Н. І., Скидан О. В., Швець Т. В. Стратегічні засади формування та розвитку обслуговуючих підприємств північно-західного регіону України. Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. / за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2011. С. 263-300.
 13. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. URL : http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309 _strategiya_ spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.
 14. Царик І. М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03. Чернігів, 2011. 23 с.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_74_82.pdf