ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:631.95
Аграрний ринок

Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні / Россоха В.В., Петриченко О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 8 - С. 43

Мета статті - здійснити комплексний аналіз сировинного ринку в ланці молопродуктового ланцюга, обсягів постачання молока на переробні підприємства, виробництва та розподілу молокопродуктів за каналами збуту, проблем і можливостей забезпечення раціональних потреб та рівня споживання молока і молочної продукції населенням. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: аналізу й синтезу для визначення обсягів постачання сировини на молокопереробні підприємства, глибини переробки молока й номенклатури виробленої молочної продукції у контексті забезпечення науково обґрунтованих норм внутрішнього споживання на 1 особу населення країни та експортних поставок . Кореляційно-регресійний аналіз використано для обґрунтування залежності рівня споживання молока від обсягів виробництва у динаміці різних часових періодів. Групування сукупних доходів домогосподарств забезпечило встановлення впливу купівельної спроможності різних верств населення на рівень споживання молока на внутрішньому ринку . Розроблено на рівняннях регресії методику розрахунку коефіцієнтів еластичності попиту на молоко та молочні продукти залежно від сукупних доходів домогосподарств. Результати дослідження. Аналіз динаміки ринку у сегментах виробництва, переробки, розподілу і споживання молока і молочних продуктів в Україні показав невідповідність пропозиції сировини на ринку для завантаження потужностей молокопереробних підприємств, що спричиняє зменшення обсягів виробництва молокопродукції нижче рівня раціональних норм споживання. Встановлено співвідношення обсягів виробництва основних молочних продуктів для експорту та імпорту. Окреслено напрями, структуру й частку експорту молокопродуктів вітчизняного виробництва у динаміці регіонів світового ринку, а також частки домогосподарств із найвищим показником доходів і рівнем споживання молока і молокопродуктів у великих і малих містах та селах. Охарактеризовано залежність еластичності попиту на молоко і молочні продукти від рівня доходів домогосподарств. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано невідповідність між виробництвом молокосировини і можливостями переробних підприємств, рівнем і нормами споживання молока й молочних продуктів населенням. Визначено динаміку виробництва, експорту та імпорту основних молочних продуктів. Встановлено щільність зв’язку між виробництвом і споживанням молока, залежності еластичності попиту і споживання молока і молочних продуктів від рівня сукупних доходів домогосподарств. Практична значущість. Досліджені тенденції розвитку ринку молока та молокопродукції слугують орієнтиром для ухвалення управлінських рішень щодо напрямів підвищення рівня виробництв і переробки молока, внутрішнього споживання молока і молочних продуктів та збільшення експортного потенціалу молочної галузі. Табл.: 8. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: молоко, виробництво, переробка, молокопродукти, споживання, експорт, імпорт, доходи домогосподарств, еластичність попиту

Список використаних джерел

  1. В Україні не вистачає якісного молока. Landlord. URL : http://landlord.ua/v-ukrayini-ne-vistachaye-yakisnogo-moloka/ (дата звернення 20.04.2018).
  2. Калінчик М. В., Ільчук М. М. Еластичність попиту на продукти харчування : проблеми, аналіз, прогнозування. Київ : Нічлава, 2005. 73 с.
  3. Лисоволик Н. М. Аналіз споживання молока та молокопродуктів. URL : http://www.rusnauka.com/ONG_2006/ Economics/17977.doc.htm (дата звернення: 12.04.2018).
  4. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія молока і молочних продуктів : навч. видан. Київ : Вища освіта, 2006. 351 с.
  5. Музиченко Я. Хто і скільки споживає молочних продуктів? Agravery. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/hto-i-skilki-spozivae-molocnih-produktiv (дата звернення 15.04.2018 р.).
  6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Ukrstat. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 9.03.2017 р.).
  7. Россоха В. В., Шарапа О. М. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 232 с.
  8. Семенда Д. К., Семенда О. В. Споживання молока та молочних продуктів в контексті гарантування продовольчої безпеки регіону. URL : http://lib.udau.edu.ua/..(дата звернення: 12.04.2018).
  9. Споживання молочних продуктів в Україні скорочується. MilkUA.info. URL : http://milkua.info/uk/post/spozivanna-molocnih-produktiv-v-ukraini-skorocuetsa (дата звернення: 12.04.2018).
  10. Тивончук С. В., Тивончук О. Я., Павлоцька Т. П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25-31.
Читати статтю: eapk_2018_8_p_43_54.pdf