ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.234:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809005
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень / Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 5

Мета статті – проаналізувати суспільну думку з питань можливих моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та сформувати на цій основі пропозиції стосовно подальшого вектора земельних перетворень, який буде узгоджуватися з національними пріоритетами та націлений на розвиток українського села і країни в цілому. Методика дослідження. Використано метод: анкетного опитування, який вибудуваний з урахуванням принципів добровільності участі респондентів; неупередженого аналізу отриманих результатів; толерантності до різних думок; об’єктивності; системного підходу; репрезентативності; доцільності; адекватності. Для збору інформації щодо бачення громадянами України майбутньої моделі обігу земель сільськогосподарського призначення проведено вибіркове опитування. Одиницею спостереження визначено фізичну особу, що є: власником земельної ділянки; землекористувачем, у тому числі орендарем (як правило, керівник сільськогосподарського підприємства або фермерського господарства); або представником територіальної громади. Їх вибіркова сукупність репрезентує власників земельних ділянок (паїв) та потенційних покупців земель сільськогосподарського призначення. Опитування проведено протягом 2017 р. за участі науково-дослідних установ та ДПДГ НААН за методом структурованого експертного інтерв’ю у репрезентативних регіонах України з використанням безпосереднього кон-такту. Результати дослідження. За результатами анкетного опитування встановлено: спосіб набуття власності на земельний пай; напрями реалізації права власності; позицію щодо мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення; перспективи обігу земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку земель; очікувану ціну купівлі/продажу земельної ділянки. Елементи наукової новизни. Розкрито можливі моделі обігу земель сільськогосподарського призначення в оцінках власників земельних паїв (залежно від способу набуття земельних ділянок), керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, очільників і представників територіальних громад. Встановлено найбільш ймовірні варіанти розпорядження земельними паями у разі скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Виявлено частку землекористувачів, які мають намір розширити площу землекористування, у тому числі й шляхом придбання земель сільськогосподарського призначення. З’ясовано, яка прийнятна ціна купівлі-продажу земельних наділів окремо за землевласниками і землекористувачами. Практична значущість. Обираючи майбутню модель земельних відносин в Україні, для значної частки опитаних господарювання на землі можливе за умови, що вона буде їх власністю. Разом із тим, однією із суттєвих перешкод на шляху запровадження ринкового обігу земель вказано нестачу обігових коштів, необхідних для придбання земель, та нерівні конкурентні умови порівняно із представниками великого капіталу. З огляду на це пропонується процес «запуску» ринку земель доповнювати механізмами пільгового кредитування та розстрочення платежу, з наданням пріоритету тим, хто самостійно господарює на землі або молодим фермерам, які збираються започаткувати власну справу. Рис.: 7. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: земельні відносини; земельна реформа; моделі обігу земель; земельний пай; ціна землі; опитування

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. 213 c.
 2. Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру: результати опитувань / Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ. Київ : Центр соціальних експертиз, 2012. 290 с.
 3. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки. Економіка АПК. 2017. №. 1. С. 5–14.
 4. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
 5. Добряк Д. С. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні. Економічний часопис. 1999. №6. С. 31–34.
 6. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2012. 390 с.
 7. Кириленко І. Г., Кравчук В. П. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 26–29.
 8. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія. Київ : Логос, 2011. 688 с.
 9. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5–15.
 10. Могильний О. М. Державне регулювання орендних земельних відносин: політекономічний підхід. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / за наук. ред. Л. Я. Новаковського. Київ : Аграр. наука, 2015. 48 с.
 12. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47–53.
 13. Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В., Шпичак О. М., Юрченко І. В. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 52 с.
 14. Россоха В. В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 107–109.
 15. Трансформація земельних відносин до ринкових умов : матеріали Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лют. 2009 р. / Авт. кол. : Саблук П. Т., Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Ходаківська О. В. та ін. ; під заг. ред. П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 115 с.
 16. Третяк А. М. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015–2025 роки. Землевпорядний вісник. 2014. № 12. С. 18–22.
 17. Федець І., Кузяків О. Погляд на земельну реформу учасників ринку землі. Звіт за результатами трьох хвиль опитування землевласників та керівників сільськогосподарських підприємств. Барометр земельної реформи. Київ : Ін-т економічних досліджень та політичних консультацій, 2013. 28 с.
 18. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55–60.
 19. Ходаківська О. В., Левек Р. Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 5–18.
 20. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 3–9.
 21. Swinnen Johan, Ciaian Pavel, Kancs d’Artis. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States ; Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009. URL : http://siteresources.worldbank.org.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_5_15.pdf