ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809062
Наукова дискусія

Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки / Лопатинський Ю.М., Кифяк В.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 62

Мета статті – обґрунтувати доцільність використання основних положень реінжинірингу бізнес-процесів як ефективної методики трансформації інституційної структури аграрного сектору національної економіки. Методика дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод, за допомогою якого розкрито сутність різних підходів до розвитку аграрного сектору. Застосовано такі методи, як абстрактно-логічний та метод систематизації – для формування методики реінжинірингу інституційної структури; економіко-математичного моделювання – для побудови моделі оптимізації структури аграрної продукції в реальному середовищі господарювання. Результати дослідження. Теоретично узагальнено та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо інституційних змін в аграрному секторі на засадах реінжинірингу його інституційної структури. Поставлене завдання реалізовано за допомогою застосування методики реінжинірингу для інституційної структури та методів математичного моделювання. Елементи наукової новизни. Запропоновано методику розрахунку структури виробництва аграрної продукції на базі вирішення стохастичної задачі з інституційними обмеженнями на основі процесуального підходу до розгляду виробничих процесів, який враховує ймовірнісні фактори сільськогосподарського виробництва та інституційні обмеження. Практична значущість. Застосування методу моделювання реінжинірингу інституційної структури дає змогу сформувати оптимальну структуру виробництва аграрної продукції за реальних умов господарювання. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: інституційний підхід; процесний підхід; системний підхід; реінжиніринг; інституційна структура; інституції; аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Bertalanffy L. von. General System Theory – A Critical Review. General Systems. 1962. Vol. VII. P. 1 - 20.
 2. Gosling W. The design of engineering system. London: Heywood, 1962.
 3. Hall A. D. A methodology for systems engineering. Princeton. 1962. 346 p.
 4. Hammer М., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. London : Nicholas Brealey Publishing, 1993.
 5. Harrington J. Business process improvement. McGraw-Hill, 1991.
 6. Systems analysis in ecology ; Ed. by Kenneth E. F., Watt. N. Y, London : Accad. Press, 1996. 710 p.
 7. Акофф Р. Искусство решения проблем / пер. з англ. Е. Г. Коваленко. Москва : Мир, 1982. 220 с.
 8. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. Москва, 1973. 271 с.
 9. Бродський Ю. Б., Данкевич В. Є. Економіко-математична модель оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 180–183.
 10. Кравченко В. М. Моделі оптимізації процесів відтворення у сільському господарстві. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. 2003. Вип. 181. Т. 2. С. 417–426.
 11. Месель-Веселяк В. Я. Теоретико-методологічне і нормативне забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5–26.
 12. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 198 с.
 13. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и современные информационные технологии. Москва : Финансы и статистика, 1997. 336 с.
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10–17.
 16. Хлебников Д. В. Подход к реструктуризации предприятий. URL : http://gaap.ru/articles/podkhod_k_restrukturizatsii/ _predpriyatiy/.
 17. Чухно А. А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення. Економіка України. 2008. № 6. С. 4–13.
 18. Шпикуляк О. Г. Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій. Modern Economics. 2017. № 4. С. 130–141. URL : http://modecon.mnau.edu.ua/issue/4-2017/UKR/shpykuliak.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_62_68.pdf