ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.589:338.43.02
Аграрний менеджмент і підприємництво

Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна / Михайлова Л.І., Лишенко М.О., Устік Т.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 40

Мета статті – дослідити механізми управління маркетингом та збутом у сільськогосподарських підприємствах-виробниках зерна на цільових ринках його збуту. Методика дослідження. Використано методи: системного аналізу – при визначенні тенденцій розвитку ринку зерна; монографічний – для поглибленого дослідження поставлених завдань, кореляційно-регресійного аналізу – для визначення впливу чинників на величину трансакційних витрат і виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей, порівняльного аналізу – для дослідження цінових коливань на ринку зерна, розрахункові та абстрактно-логічні – для теоретичного узагальнення результатів дослідження і формулювання висновків та пропозицій. Результати дослідження. Визначено організаційні аспекти збутової діяльності підприємств-виробників зерна, особливості ціноутворення сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, обґрунтовано механізми управління ефективністю збутової діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Елементи наукової новизни. З метою поліпшення механізмів управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна удосконалено процедури врахування сезонних цінових коливань та середньострокових тенденцій при встановленні реалізаційних цін на зерно сільськогосподарськими підприємствами на основі застосування прогностичного інструментарію підтримки прийняття управлінських рішень у сфері збуту продукції. Практична значущість. Окремі наукові розробки стосовно обґрунтування механізмів ціноутворення в сільськогосподарських підприємствах та визначення ефективності збутової діяльності підприємств у контексті реалізації політики збуту зернової продукції сприятимуть ефективному функціонуванню сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: механізми; ринок зерна; сільськогосподарські підприємства; збут; маркетинг; ціни

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2015. 783 с.
 2. Гуторов А.О. Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку. Економіка і прогнозування. 2011. № 1. С. 120–130.
 3. Данильченко Р. В. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 3(79). Т.1. С. 126-138.
 4. Дієсперов В. С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : монографія. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. 340 с.
 5. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства : монографія / Шпичак О. М., Лупенко Ю. О., Жук В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 186 с.
 6. Колесов О. С. Маркетингові дослідження та аналіз ринків зернопродукції регіону : монографія. Київ : Задруга, 2002. 150 с.
 7. Колодійчук В.А. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України. Економічний часопис ХХІ. 2014. № 9–10(1). С. 45–49.
 8. Лишенко М. О. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: наукові основи, стан, перспективи : монографія. Буринь : ПП «Буринська районна друкарня», 2018. 324 с.
 9. Макаренко Н. О. Концепція формування механізму сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Вісник СНАУ. Серія: Фінанси і кредит. 2012. № 2 (33). С. 209–214.
 10. Нікішина О. В. Стратегічні орієнтири розвитку зернового ринку України. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти. Дніпропетровськ, 2011. Т. 2. С. 17–19.
 11. Савицький О. В. Сучасний стан та проблеми розвитку світового ринку зернових культур. Європейські перспективи. 2013. Вип. 1. С. 193–198.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 13. Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. 1957. № 120 (1). Pp. 253–281.
 14. Koopmans T.C. Activity analysis of production and allocation. New York : Wiley, 1951. 404 p.
 15. Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologiczny chproduktów żywnósciowych. Warszawa : WydawnictwoOficyna a Wołters Kluwer business, 2010. 260 p.
 16. Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M. Rynekzywnościekologicznej. Seria : Monografieirozprawy. – Łomża : WydawnictwoWyżsejSkolyAgrobiznecuw Łomży, 2003. 199 р.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_40_49.pdf