ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 001.8:338.43
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України / Лупенко Ю.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 6

Мета статті – визначити основні наукові розробки економістів-аграрників Національної академії аграрних наук України, охарактеризувати зміст їх ключових положень і механізмів, сферу, масштаби та результативність застосування, можливості реалізації в сучасних умовах. Методика дослідження. Дослідження переважно здійснювалось за допомогою історичного, монографічного, абстрактно-логічного методів, при оцінці результативності частково використовувалися статистико-економічний та розрахунково-конструктивний методи на основі діалектичного підходу. Результати дослідження. На основі аналізу результатів наукових досліджень в системі НААН та її попередників було визначено найбільш резонансні та ефективні розробки у сфері економіки сільського господарства та інших, пов’язаних з ним сфер. Розкрито основний зміст таких розробок, їх наукова новизна та практична значущість, характер впливу на розвиток економіки галузі, окреслені окремі механізми таких розробок, що мали найбільший вплив у галузі. Сформульовано ключові напрями подальших економічних досліджень щодо розв’язання проблем розвитку аграрного сектору економіки. Елементи наукової новизни. Застосовано методологічний підхід щодо формування змісту наукових розробок на підставі логічного, організаційно-економічного та причинно-наслідкового поєднання їх результатів. Практична значущість. Результати дослідження дають можливість оцінити наукові розробки вчених економістів-аграрників в історичній ретроспективі, з урахуванням особливостей того чи іншого етапу розвитку аграрної сфери, можуть бути використані для визначення перспективних напрямів економічних досліджень, обґрунтування їх результатів. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: аграрна реформа; аграрний сектор економіки; аграрний ринок; економіка сільського господарства; кооперація; підприємництво; наукові дослідження; науково-методологічне забезпечення; Національна академія аграрних наук України; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; організація та оплата праці; розміщення, спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва; ціноутворення

Список використаних джерел

  1. Вергунов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки ; УААН, ДНСГБ. Київ : Аграрна наука, 2006. 492 с.
  2. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук за 2017 рік. Київ : Аграрна наука, 2018. 590 с.
  3. Злупко С. М. Економічна історія України : навч. посіб. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Київ : Знання, 2006. 367 с.
  4. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. Київ : КНЕУ, 2001. 564 с.
  5. Коропецький І. С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. Київ : Либідь, 1995. 240 с.
  6. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX–XX вв. Харьков : Консум, 1999. 288 с.
  7. Лупенко Ю. О. Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 5–13.
  8. Міжнародні та національні організації в галузі дослідження науки : короткий довідник / відп. ред. Б. А. Маліцький, Ю. О. Храмов. Київ : Фенікс, 2017. 72 с. (у.д.а. 3,78) ISBN 978-966-136-423-2.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_6_14.pdf