ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11:330.341.2 (477)
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні / Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 72

Мета статті – розкрити методичні засади інституційної формалізації сімейних фермерських господарств, означити інституційні контури механізму утвердження господарського статусу суб’єкта „сімейна ферма” з урахуванням національної інституційно-правової бази та зарубіжного досвіду інституціоналізації фермерського укладу. Методика дослідження. В основу методики дослідження покладено теоретичні засади інституціонального аналізу економічних процесів і явищ, методологію міждисциплінарного синтезу методичних складових інституційної та класичної економічної теорії: з інституційної теорії для застосування пріоритетним визначено порівняльний метод (для узагальнення інституційних основ формалізації сімейних ферм); з економічної – метод системного і структурного аналізу (для аналітичної оцінки та структуризації інституційних, організаційних пріоритетів формалізації сімейних ферм у систему організованого ринку з урахуванням зарубіжного досвіду та тенденцій розвитку вітчизняного аграрного сектору). Результати дослідження. Запропоновано методичні засади інституційної формалізації сімейних фермерських господарств, розробки інституційних контурів формування механізму утвердження господарського статусу „сімейна ферма” з урахуванням національної інституційно-правової бази та зарубіжного досвіду інституціоналізації фермерського укладу. Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку методичне представлення про інституційну формалізацію суб’єктів господарювання в аграрному секторі, що полягає у визначенні засад, узгодженні критеріїв, означенні статусу сімейної ферми як форми господарювання відповідно до норм законодавства України й аналізу зарубіжного досвіду інституціоналізації фермерського укладу. Практична значущість. Розкриті теоретико-методичні засади інституціоналізації сімейних фермерських господарств в організований ринковий механізм господарювання та основних критеріїв їх ідентифікації дають змогу в подальшому провадити дослідження ефективності, оцінювати перспективи їх розвитку, а також здійснювати розробку програмних напрямів політики регулювання та підтримки цієї форми господарювання. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 36.
Ключові слова: інституціоналізація; інституційна формалізація; сімейне фермерське господарство; сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи; особисті селянські господарства

Список використаних джерел

 1. Бородіна О., Прокопа І. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації. Новини Агро Інвест URL : http://www.agroinvest.org.ua/ukr/?nid=news|3315&ntype=agsector.
 2. Бородіна О., Прокопа І. Підтримка сімейного фермерства: гасла і дії. URL : https://dt.ua/ariculture/pidtrimka-simeynogo-fermerstva-gasla-i-diyi-_.html.
 3. Бугуцький Ю. О. Розвиток фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 1998. № 6. С. 25–28.
 4. Господарський кодекс України : редакція Кодексу від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15#n332 (дата звернення : з 17.09.2018).
 5. Земельний кодекс України : редакція Кодексу від 25.10.2001 № 2768-III (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14 (дата звернення : з 17.09.2018).
 6. Конституція України : редакція Конституції від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення : 17.09.2018).
 7. Кулинич П. Ф. Сімейні фермерські господарства у виробничій інфраструктурі сільських територій України: правові проблеми створення та діяльності. Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2014 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х., 2014. С. 47–50.
 8. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. 2015. Вип. 2(2). С. 30–34.
 9. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Кісіль М. І., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. 58 с.
 10. Осипова М. М. Питання розвитку сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 22. Ч. 2. С. 20–23.
 11. Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62449/.
 12. Податковий кодекс України : редакція Кодексу від 02.12.2010 №№ 2755-VI (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17 (дата звернення: з 17.09.2018).
 13. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва : Постанова КМУ від 01.03.2017 № 130 (зі змінами). База «Законодавство України» / КМУ. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF (дата звернення : 18.09.2018).
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення : з 18.09.2018).
 15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні : Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2498-19 (дата звернення : з 18.09.2018).
 16. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 31 березня 2016 року № 1067-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 17. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закону України від 10.07.2018 № № 2497-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (дата звернення : з 17.09.2018).
 18. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV IV (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (дата звернення : з 17.09.2018).
 19. Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств від 09.11.2011 № 289 : Наказ Державної служби статистики України. URL : https://ukrstat.org/ uk/metod_polog/metod_doc/2011/289/289.htm (дата звернення : 17.09.2017).
 20. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам : Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1102 (зі змінами). База «Законодавство України» / КМУ. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF (дата звернення : 18.09.2018).
 21. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств : постанова КМУ від 07.02.2018 № 106. База «законодавство України»/ ВРУ. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF (дата звернення : 01.08.2018).
 22. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва : Постанова КМУ від 7.02. 2018 р. № 107 (зі змінами). База «Законодавство України» / КМУ. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/107-2018-%D0%BF (дата звернення : 18.09.2018).
 23. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова КМУ від 15 липня 2005 р. № 587 (із змінами). База даних «Законодавство України» / КМУ. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/587-2005-%D0%BF (дата звернення : 18.09.2018).
 24. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 №2464-VI (із змінами) База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2464-17 (дата звернення: 20.07.2018).
 25. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР IV (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення : з 18.09.2018).
 26. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017. Урядовий кур’єр. 2017. № 10. Ст. 190.
 27. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV, в ред. від 01.05.2016 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 28. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. Шпикуляка О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 29. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / М. Й. Малік, М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін. ; за ред. Маліка М. Й. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 30. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення: наукова доповідь / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Шпикуляк О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 31. Сімейний кодекс України : редакція Кодексу від 10.01.2002 № 2947-III (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14 (дата звернення : з 17.09.2018).
 32. Уркевич В. Ю. Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Право. Київ, 2016. Вип. 243. С. 67–75.
 33. Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання . Підприємництво, господарство і право. 2015. № 9. С. 36–39.
 34. Цивільний кодекс України : редакція Кодексу від 16.01.2003 № № 435-IV (із змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 (дата звернення : з 17.09.2018).
 35. Lesia, V. Zaburanna. Diversification of business activities in rural areas according to the concept of sustainable development [Text]. Actual Problems of Economics. 2015. Vol. 10. Pp. 129–140.
 36. Regulation (EU) № 1307/2013 of the EuropeanParliament and of the Council establishing rules fordirect payments to farmers under support schemeswithin the framework of the common agriculturalpolicy and repealing Council Regulation (EC)No. 637/2008 and Council Regulation (EC) No. 73/2009 //OJ L 347/608 20.12.2003: [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_72_85.pdf