ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.46(1-22) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811075
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації / Талавиря М.П., Горай А.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 75

Мета статті – теоретично й науково обґрунтувати методичні засади та розробити науково-практичні реко-мендації щодо розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: системний – для уточнення категоріального апарату; економіко-математичний і статистичний – при роботі з інформацією та аналітичними матеріалами; монографічний – у процесі аналізу стану розвитку сільських територій; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів, з метою узагальнення результатів і формування висновків. Результати дослідження. У процесі дослідження встановлено, що для успішного розвитку сільських територій мають бути прийняті й реалізовані регіональні та місцеві програми їхнього соціально-економічного розвитку, направлені насамперед на підвищення зайнятості і доходів сільського населення, розвиток місцевого самоврядування, стимулювання несільськогосподарського бізнесу в сільській місцевості. З’ясовано, що соціально-економічний розвиток та життєстійкість сільських поселень здебільшого залежать від територіальної їх близькості до економічних та адміністративних центрів (незаперечні переваги приміських поселень). Доведено пріоритетне значення визначення можливих сценаріїв соціального розвитку сільських поселень України різної людності в умовах децентралізації чинної системи управління. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано та запропоновано науково-практичні рекомендації щодо сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Практична значущість. Поряд із позитивними змінами за процесу децентралізації виокремлено і значущі проблеми, притаманні сучасному селу. Звідси результати дослідження можуть стати передумовою для вирішення питань, пов’язаних із сталим розвитком сільських територій. Табл.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: сільські території; сталий розвиток; децентралізація; сільські бюджети; адміністративна реформа; територіальні громади; надходження; видатки

Список використаних джерел

 1. Brown, L. R. (2011).World on the Edge. Earth Policy Institute. Norton. ISBN987-0-393-08029-2.
 2. Dasgupta, P. (2007). The idea of sustainable development. Sustainability Science 2 (1): 5–11.
 3. Endress, L.; Roumasset, J.; Zhou, T. (2005). Sustainable Growth with Environmental Spillovers. Journal of Economic Behavior and Organization 58 (4): 527–547.
 4. The Free Dictionary. Definition of decentralization. URL : http://www.thefreedictionary.com/ decentralization.
 5. World Commission on Environment and Development. Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development. Un-documents.net. Retrieved 2011-09-28.
 6. Децентралізація дає можливості. URL : https://decentralization.gov.ua.
 7. Кваша С. М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. С. 40.
 8. Майстро С. В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах. URL : www.academy.gov.ua.
 9. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51–58.
 10. Попова О. Л. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці. Економіка України. 2014. № 2. С. 32–43.
 11. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21–23.
 12. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій : монографія. Київ : Вид-во НАУ, 2008. 384 с.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_75_79.pdf