ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:330.341.1:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811009
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Лупенко Ю.О., Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 9

Мета статті – дослідити та надати пропозиції щодо необхідності посилення темпів інноваційно-інвестиційного розвитку та забезпечення матеріально-технічної бази сільського господарства країни. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи діалектики: пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз розвитку та забезпечення сільського господарства інвестиційними ресурсами), емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі інноваційно-інвестиційного забезпечення у державах-сусідах та в Україні), абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення питань розвитку інвестицій у сільському господарстві України та в деяких європейських державах розкрито сучасний стан інвестиційного забезпечення та проаналізовано його економічні й соціальні аспекти. Виявлено головні результати щодо інноваційно-інвестиційного забезпечення сільського господарства України. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо інноваційно-інвестиційного розвитку в сільському господарстві, в основу яких покладено модернізацію матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорення вирішення важливих завдань щодо подальшої інтенсифікації виробництва, що сприятиме впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці. Практична значущість. Поряд з окремими позитивними змінами в інноваційно-інвестиційному забезпеченні встановлено системні перешкоди на шляху їх розвитку. Внесено пропозиції щодо усунення таких активними методами, в тому числі й державного регулювання. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 26. дослідження. Дослідження переважно здійснювалось за допомогою історичного, монографічного, абстрактно-логічного методів, при оцінці результативності частково використовувалися статистико-економічний та розрахунково-конструктивний методи на основі діалектичного підходу. Результати дослідження. На основі аналізу результатів наукових досліджень в системі НААН та її попередників було визначено найбільш резонансні та ефективні розробки у сфері економіки сільського господарства та інших, пов’язаних з ним сфер. Розкрито основний зміст таких розробок, їх наукова новизна та практична значущість, характер впливу на розвиток економіки галузі, окреслені окремі механізми таких розробок, що мали найбільший вплив у галузі. Сформульовано ключові напрями подальших економічних досліджень щодо розв’язання проблем розвитку аграрного сектору економіки. Елементи наукової новизни. Застосовано методологічний підхід щодо формування змісту наукових розробок на підставі логічного, організаційно-економічного та причинно-наслідкового поєднання їх результатів. Практична значущість. Результати дослідження дають можливість оцінити наукові розробки вчених економістів-аграрників в історичній ретроспективі, з урахуванням особливостей того чи іншого етапу розвитку аграрної сфери, можуть бути використані для визначення перспективних напрямів економічних досліджень, обґрунтування їх результатів. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: матеріально-технічна база; основні засоби; інноваційно-інвестиційний розвиток; відтворення; модернізація

Список використаних джерел

 1. Амоша О. І., Качура С. М., Щетілова Т. В. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. Донецьк : НАНУ ІЕП, 2002. 108 с.
 2. Економічна енциклопедія : [у 3-х т.] ; Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
 3. Зуллас К. Г. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Київ : Вища шк., 1976. 284 с.
 4. Іжевський В. В. Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України ; зб. наук.-тех. праць. Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. Вип. 20. 3. С. 121–127.
 5. Ільїна К. О. Категоріальний апарат інноваційної теорії як фундамент зародження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українську економічну систему. Науковий вісник НЛТУ. Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. Вип. 19.4. С. 256–264.
 6. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2014. 516 с.
 7. Кісіль М. І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 84–96.
 8. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. Київ : Київ, нац. екон. ун-т, 2003. 502 с.
 9. Лупенко Ю. О., Лупенко Є. І. Фінансування інвестицій у сільськогосподарське виробництво. Економіка АПК. 2010. № 10. С. 122 – 125.
 10. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Сучасні інструменти для фінансування аграрного сектору економіки. Фінансовий ринок України. 2012. № 12. С. 26–30.
 11. Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6 (120). С. 18–25.
 12. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 446 с.
 13. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений / пер. с англ. Москва : Дело, 2002. 536 с.
 14. Повна С. В. Пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. Дніпропетровськ, ДнНУ, 2008. С. 64–67.
 15. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-12. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ main/1560-12.
 16. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ main/40-15.
 17. Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 708 с.
 18. Тивончук С. О., Тивончук Я. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення). Економіка АПК. 2013. № 2. С. 93–100.
 19. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28–45.
 20. Фонотов А. Г. Россия: инновации и развитие. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 431 с.
 21. Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений. Москва : Экономика, 1979. 336 с.
 22. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Київ : Знання, 1999. 516 с.
 23. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України. 2012. № 1. С. 27–35.
 24. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослі¬дження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
 25. Annual survey of Pan-Evroptan Private Equity and Venture Capital / EVCA 2003 Yearbook. EVCA, 2003.
 26. Samuelson P.A. Some aspects of the pure theory of capital. Quarterly Journal of Economics. 1937. May.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_9_18.pdf