ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.122(1-22)(477):[502+316+330.131.5]:620.925 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811097
Наукова дискусія

Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій / Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Горб О.О., Радіонова Я.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 97

Мета статті – розробити концептуальну модель енергонезалежного села в умовах України, з урахуванням іно-земного і вітчизняного досвіду впровадження та функціонування проектів «енергоефективне село». Методика до-слідження. Методологічною основою дослідження були такі наукові методи: історико-діалектичний (дослідження стану сільських територій в Україні), аналізу і синтезу (розгляд іноземного та вітчизняного досвіду створення та функціонування проектів «енергоефективне село»), теоретичний пошук і абстрактно-логічний (виявлення певних особливостей зі створення енергетично незалежного села, визначення умов для ефективної реалізації проекту з підвищення енергетичної незалежності сільської території), моделювання (план заходів для створення моделі ене-ргетично незалежного села). Результати дослідження. Розглянуто основні причини погіршення соціально-економічного та екологічного стану сільських територій в Україні, що насамперед зумовлює необхідність підвищення рівня їх енергетичної незалежності. Висвітлено іноземний і вітчизняний досвід зі створення та реалізації проектів з підвищення енергоефективності сільських територій. Визначено певні особливості впровадження проекту зі створення енергетично незалежного села та умови ефективної реалізації проекту з підвищення енергетичної незалежності сільської території. Наведено план заходів для реалізації моделі енергетично незалежного села з урахуванням досліджених проектів в Україні. Побудовано концептуальну модель створення енергетично незалежного й ефективного села від проектних робіт до технологічного та фінансового забезпечення. Визначено фактори еколого-соціально-економічної ефективності розробки та реалізації проектів «енергоефективне село» в умовах сільських територій в Україні. Актуальність розробки та впровадження проектів зі створення енергетично незалежних сільських територій підтверджується проектом Горизонт 2020 «Energy Village 500: Smart Local Energy Zones», в якому бере участь одне з селищ Полтавської області. Елементи наукової новизни. Визначено особливості проектів «енергоефективне село», які розкрито в етапах їх реалізації: ідентифікація проблем, створення проектної пропозиції, впровадження проекту, результати проекту. Розроблено модель енергетично незалежного й ефективного села, яка включає заходи від проектних робіт до технологічного та фінансового забезпечення. За результатами досліджень виявлено еколого-соціально-економічну ефективність від створення та функціонування енергетично незалежного села. Практична значущість. Дослідження світового та вітчизняного досвіду з реалізації проектів «енергоефективне село» підтверджують їх ефективність в сучасних умовах з метою використання для підвищення енергоефективності та енергонезалежності сільських територій в Україні. Наведений процес впровадження проекту зі створення енергетично незалежного села дозволяє передбачити їх особливості на всіх етапах. У концептуальній моделі енергетично незалежного й ефективного села представлено заходи від проектних робіт до технологічного та фінансового забезпечення, що спрощує процес розробки відповідного проекту. Визначені критерії екологічної, соціальної й економічної ефективності від створення та функціонування енергетично незалежного села підтверджують їх актуальність і необхідність для розвитку сільських територій у довгостроковій перспективі. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: енергозабезпечення; енергозбереження; сільські території; енергоефективне село; енергетична незалежність; еколого-соціально-економічна ефективність

Список використаних джерел

 1. ГОРИЗОНТ 2020. Рамкова програма ЄС з дослідження та інновацій (2014-2020) (2015). Retrieved from http://h2020.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/Горизонт-2020-Загальна-інформація.pdf.
 2. Енергоефективне село: від місцевої електроенергетики – до масштабних проектів. 2017. URL : http://aew.com.ua/ energoefektivne-selo-vid-mistsevoyi-elektroenergetiki-do-masshtabnih-proektiv/.
 3. Концепція розвитку сільських територій (2015). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-р.
 4. Лісничий В. М., Клюс В. П., Маслюкова З. В. Енергетичні ресурси біогазу з відходів тваринництва в Україні. Відновлювальна енергетика. 2006. № 1. С. 88–91.
 5. Лут М. Т., Мірошник О. В., Трунова І. М. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання АПК. Харків : Факт, 2008. 438 с.
 6. Практики Енергоефективності пілотної громади с. Северинівка у Вінницькій області. 2015. URL : http://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/energozberezhennya/praktiki_energoefektivnost_plotno_gromadi_s.severinvka_u_vnnickj_oblast.html.
 7. Середа О. В. Відновлювальна енергетика як перспективний напрям забезпечення сталого розвитку сільських територій. Економічний форум. 2016. № 2. С. 145–151.
 8. Титко Р., Калініченко В. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України). Варшава-Краків-Полтава: OWG, 2010. 533 с.
 9. Хворов М. М. Потенціал геотермальної енергетики України в системі управління обсягами викидів парникових газів. Відновлювальна енергетика. 2005. № 3–4. С. 56–60.
 10. Чумаченко С. М., Пісня Л. А. Впровадження вітро-енергетичного потенціалу України для середнього та малого бізнесу АПК. 2015. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis.../cgiirbis_64.exe.
 11. Cheng J. J., Timilsina G. R. Advanced biofuel technologies: status and barriers // Policy Research Working Paper. – Washington: World Bank, 2010. URL : http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-5411.
 12. Gorb, O., Yasnolob, I., Dedukhno, A., and Kaliuzhna, Yu. 2017. The formation of the management system of ecological, social, and economic development of rural territories using the experience in European Union", Journal of Environmental Management and Tourism, 8(3): Р. 516–528. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v8.3(19).03. URL : http://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/1374.
 13. Peter Mc Kendry. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies / Bioresource Technology. Volume 83, Issue 1, May 2002, P. 47–54. URL : https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00119-5.
 14. Yasnolob I., Chayka Т., Gorb О., Demianenko N., Protas N., Halinska Т. The Innovative Model of Energy Efficient Village under the Conditions of Sustainable Development of Ecological Territories / Journal of Environmental Management and Tourism, 2018, 3(27), 648-658. DOI: http://dx.doi.org/10.14505/jemt.9.3(27).25 URL : https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2272.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_97_105.pdf