ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11:330.341.2(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812058
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку / Шпикуляк О.Г., Малік М.Й., Мамчур В.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 12 - С. 58

Мета статті – розкрити теоретико-методичні та практичні засади, оцінити аспекти пріоритетних напрямів інституціоналізації фермерських господарств у механізмі ринку з урахуванням їх виключної ролі в підвищенні якісного рівня продовольчого забезпечення й економічного добробуту сільського населення. Методика дослідження. В основу методики дослідження покладено теоретичні положення інституціонального аналізу економічних процесів і явищ, методичні складові інституційної та класичної економічної теорії, зокрема такі методи, як порівняльний (для узагальнення організаційних устоїв інституціоналізації сімейних ферм); економічної – метод системного і структурного аналізу (для аналітичної оцінки й структуризації організаційних пріоритетів інституціоналізації сімейних ферм у систему ринку з урахуванням тенденцій розвитку вітчизняного аграрного сектору). Результати дослідження. Розкрито методичні основи інституційної формалізації сімейних фермерських господарств, розроблено концептуальні засади вивчення перспективних тенденцій щодо ефектів утвердження господарського статусу сімейних ферм з урахуванням національної інституційної бази та зарубіжного досвіду становлення фермерського укладу. Елементи наукової новизни. Окреслено методичне уявлення про інституціональну основу формалізації суб’єктів господарювання в аграрному секторі, яка полягає у визначенні принципів, узгодження критеріїв, означення статусу сімейної ферми, як форми господарювання, відповідно до правових норм законодавства України й оцінки зарубіжного досвіду становлення фермерського укладу. Практична значущість. Розглянуті теоретико-методологічні положення інституціоналізації сімейного фермерського господарства в організований ринковий механізм господарювання та основні критерії їх ідентифікації дозволяють в подальшому провадити дослідження їх ефективності, перспектив розвитку, а також розробляти програмні документи політики регулювання та підтримки зазначеної організаційно-правової форми господарювання. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: інституціоналізація; сімейне фермерське господарство; особисті селянські господарства; механізм ринку; фермерський уклад; ринковий механізм

Список використаних джерел

 1. Білоусова Н., Ковальова О. Загальна сума підтримки фермерських господарств та кооперації у 2018 році складе 1 млрд грн. URL : http://www.minagro.gov.ua/uk/pressroom?nid=24435.
 2. Бородіна О., Прокопа І. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації. Новини Агро Інвест. URL: http://www.agroinvest.org.ua/ukr/?nid=news|3315&ntype=agsector.
 3. Бородіна О., Прокопа І. Підтримка сімейного фермерства: гасла і дії. URL : https://dt.ua/ariculture/pidtrimka-simeynogo-fermerstva-gasla-i-diyi-_.html.
 4. Бугуцький Ю. О. Розвиток фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 1998. № 6. С. 25–28.
 5. Готовкіна К.В. Сімейне фермерське господарство: полегшення для фермерів чи бажання законодавця понад усе отримати податки? Юридична Газета online. URL : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/simeyne-fermerske-gospodarstvo-polegshennya-dlyafermeriv-chi-bazhannya-zakonodavcya-ponad-use-otrim.html.
 6. Доброва Н.В., Осипова М.М. Проблеми розвитку фермерських господарств України. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 черв. 2016 р., м. Одеса). Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 127–128.
 7. Кирилов Ю. Є., Осадчук І. В. Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського господарства : [монографія]. Херсон : Грінь Д.С., 2011. 300 с.
 8. Кулинич П.Ф. Сімейні фермерські господарства у виробничій інфраструктурі сільських територій України: правові проблеми створення та діяльності. Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2014 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2014. С. 47–50.
 9. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. 2015. Вип. 2(2). С. 30-34.
 10. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 72–86.
 11. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Кісіль М.І., Заяць В.М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 58 с.
 12. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. Москва : ИД Гос. ун-та – Высшей шко¬лы экономики, 2010. 256 с.
 13. Осипова М. М. Питання розвитку сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 22. Ч. 2. С. 20–23.
 14. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV, у ред. від 1.05.2016 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 15. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные остаются бедными. Москва : ИД Высшей школы экономики, 2016. 384 с.
 16. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: моно-графія / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.; за ред. Шпикуляка О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 17. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / М. Й. Малік, М.М. Кропивко, В.А. Мамчур та ін.; за ред. Маліка М.Й. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 18. Уркевич В.Ю. Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». Київ, 2016. Вип. 243. С. 67–75.
 19. Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 9. С. 36–39.
 20. Chang H.H., Meyerhoefer C.D., Just D.R. How Do Health and Social Insurance Programmes Affect the Land and Labour Allocations of Farm Households? Evidence from Taiwan, Journal of Agricultural Economics. 2014. № 65(1). P. 68–86.
 21. Konferencja «Rodzinne gospodarstwa rolne – najważniejsze wyzwania i priorytety» [el. res.] / Senat Rzeczypospolitej Polskiej. URL : http://www.senat.gov.pl/ aktualnosci/art,6131,konferencja-rodzinne-gospodarstwa-rolne-najwazniejsze-wyzwania-i-priorytety.html.
 22. Family farming in Europe: challenges and prospects / Policy department B: Structural and Cohesion Policies. – EU, 2014. 59 p. 8.
 23. Regulation (EU) № 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules fordirect payments to farmers under support schemeswithin the framework of the common agriculturalpolicy and repealing Council Regulation (EC) No. 637/2008 and Council Regulation (EC) No. 73/2009 // OJ L 347/608 20.12.2003. URL : http://eurlex.europa.eu.
Читати статтю: eapk_2018_12_p_58_68.pdf