ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901104
Сторінка молодого науковця

Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави / Каменична А.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 104

Мета статті – розглянути існуючі проблеми фінансового забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств, врегулювання законодавчої бази для ефективного та цільового державного фінансування сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано емпіричний метод (для комплексної оцінки сучасного стану фінансового забезпечення сільського господарства), метод аналізу (визначено основні проблеми й цілі фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств), абстрактно-логічний (теоретично узагальнено та надано висновки стосовно поліпшення фінансового забезпечення галузі). Результати дослідження. Висвітлено основні особливості правового та фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні. Показано взаємозв’язок і взаємозалежність соціально-економічної ситуації та розвитку аграрного сектору економіки, обґрунтовано основні фактори, які впливають на цей процес. Проаналізовано основні принципи інвестиційної діяльності та формування сприятливого інвестиційного клімату в аграрному секторі національної економіки. Елементи наукової новизни. Визначено реальну та потенційну можливість розвитку аграрного сектору економіки. Розкрито причини низької та нестабільної фінансової його забезпеченості й негативні наслідки непослідовної політики щодо розвитку аграрного сектору економіки для господарюючих суб’єктів. Практична значущість. Обґрунтовано специфіку та необхідність законодавчого врегулювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні підходи до підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: фінансове забезпечення; аграрний сектор економіки; інвестиційна привабливість; фінансові ресурси; дорожня інвестиційна карта; сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Гудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 578 с.
 3. Дем’яненко М. Я. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 135-136.
 4. Державна підтримка сільського господарства: урядові програми 2018. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhavna-pidtrimka-silskogo-gospodarstva-uryadovi-programi-2018.
 5. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки: проект Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.10.2015. URL : http://minagro.gov.ua.
 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 7. Лупенко Ю. О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 26-38.
 8. Макаренко П. М., Мельник Л. Л. Економічний потенціал різних форм аграрних господарств. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 89-97.
 9. Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2008. 16 с.
 10. Онєгіна В. М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 19-20.
 11. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF.
 12. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 13. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 806-р. (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.
 14. Прокопець Л. В. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 64-66.
 15. Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району; за ред. доктора сільськогосподарських наук, академіка НААН Я. М. Гадзала. Київ : Аграр. наука, 2017. 149 с.
 16. Саблук П. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Аграрна політика і реформування. 2015. № 2. С. 10-17.
 17. Стецюк П. А. Проблема фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. URL : http://magazine.faaf.org.ua/problemi-finansovogo-zabezpechennya-silskogospodar skih-pidpriemstv.html.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 19. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року ; за ред. академіків НААН Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка. Київ : Аграр. наука, 2016. 216 с.
 20. Achieving Ukraine's Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life. Washington, DC: The World Bank. 2004. 278 p.
 21. URL : cg.gov.ua/web_docs/60/2012/.../На%20сайт% 20Проект%20Закону%20України.doc.
 22. URL : search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH74400A.html.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_104_111.pdf