ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:338.434 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901027
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору / Радченко О.Д. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 27

Мета статті – узагальнити теоретичні підходи до визначення фінансового потенціалу аграрного сектору, обґрунтувати його структуру та складові у світлі стратегії сталого розвитку. Методика дослідження. У дослідженні використано методи фінансової теорії (композицію та декомпозицію) при визначенні категорії фінансового потенціалу та факторів його формування; метод порівнянь та статистичного аналізу для розкриття динаміки потенціалу і його складових; метод формалізації для добору показників оцінки потенціалу; метод ієрархій для розкриття механізму дії для суб’єктів аграрного сектору та метод експертних оцінок для адаптації зарубіжного досвіду. Результати дослідження. Розглянуто склад та динаміку фінансового потенціалу аграрного сектору України. Наведено його визначення як здатності цього сектору забезпечити сталий розвиток за рахунок сукупності доступних реальних і потенційних ресурсів, а також умов, створюваних державою для їх формування, розподілу і перерозподілу. Здійснено прогноз розвитку аналізованої категорії та встановлено, що найбільш стабільним можливий ріст за рахунок нарощування послуг фінансового ринку, збільшення обсягу фінансових ресурсів аграрних підприємств, менш стабільним – за рахунок фінансової державної підтримки. Разом із тим, нарощування всіх перелічених джерел здійснюється переважно за рахунок інфляційно-спекулятивних факторів, а не збільшення ресурсів. Елементи наукової новизни. Вирішено наукові завдання усталення типології фінансового потенціалу за складовими: ресурси фінансово-кредитної та бюджетної систем, ресурси підприємств, інвестиційні тощо; узагальнено формалізовані й логічні методи оцінки та визначення обсягу потенціалу, у т.ч. зарубіжні, наведено перелік ключових показників моніторингу; уточнено формування фінансового потенціалу в середовищі його інституційних складових. Практична значущість. Пропозиції щодо уточнення категорії фінансового потенціалу, систематизації підходів до його визначення та оцінки для аграрного сектору слугуватимуть вирішенню проблеми ефективного управління фінансовими потоками на рівні держави, сектору та аграрних підприємств, прогнозуванню оптимального обсягу потенціалу і регулюванню факторів впливу, що загалом сприятиме оптимізації фінансового забезпечення стратегії сталого розвитку сектору. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 33.
Ключові слова: фінансовий потенціал; оцінка; аграрний сектор; сталий розвиток; фінансові ресурси; ефективність

Список використаних джерел

 1. Беликов А. Ю., Новикова И. Ю. Сравнительный анализ методик определения и оценки инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта. Известия Байкальского государственного университета. 2016. Т. 26, № 5. С. 750–757. DOI: 10.17150/2500-2759.2016.26(5).750-757.
 2. Березін О. В., Плотник О. Д. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку. Полтава : Інтер Графіка, 2012. 221 с.
 3. Буряк М. І. Інтеграційна модель формування сукупного фінансового потенціалу регіону. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 815-819.
 4. Виклюк М. Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 44(2). С. 64-70.
 5. Гришова І. Ю., Митяй О. В., Кужель В. В. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10. С. 169-175.
 6. Гудзь О. Є. Діагностика та управління фінансовим потенціалом підприємства. Облік і фінанси. 2015. № 1 (67). С. 71-76.
 7. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК : монографія / [Дем’яненко М. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М. та ін.]; за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 372 с.
 8. Калетнік Г. М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С.3-15.
 9. Корнійчук Г. В. Теоретичні основи розвитку фінансового потенціалу агроформувань. Перший незалежний науковий вісник. 2015. № 5. С. 60-62.
 10. Кучер Г. Фінансовий потенціал економічного розвитку: теоретичний аспект. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2014. № 4. С. 92–105.
 11. Малік М. Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва. Фінанси України. 2004. № 5. С. 47-53.
 12. Міронова Л. О., Моїсеєнко О. В. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект. Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 141–149.
 13. Попова Г. Л. Классификация формализованных методов оценки налогового потенциала. Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 34 (385). С. 44-55.
 14. Портна О. В. Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 122-127.
 15. Прокопишак В. Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. № 2. C. 162-168.
 16. Радченко О. Д., Лазутина Л. А. Методологические подходы к оценке финансового потенциала сельского развития Украины. Аграрная экономика. 2018. № 12. С. 52–58.
 17. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колективна монографія / [Шубравська О. В., Молдаван Л. В., Пасхавер Б. Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. В. Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ , 2017. 440 с.
 18. Россоха В. В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 398 с.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Танклевська Н. С., Мірошниченко В. О. Фінансовий потенціал аграрних підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(3). С. 109-115.
 21. Трусова Н. В. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання аграрної галузі. Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. 245 с.
 22. Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: теоретичні і практичні аспекти : [монографія] / О. М. Вишневська, А. Г. Костирко. Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2017. 268 с.
 23. Хістєва О. В., Єгоркіна Т. О. Фінансовий потенціал як основа фінансової самодостатності економічної системи. Економіка будівництва і міського господарства. 2013. № 1. Т. 9. С. 5–13.
 24. Худолій Л. М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. Вип. 200. Ч. 3. С. 9-14.
 25. Шабатура Т. С., Лагодієнко Н. В. Методологічне забезпечення реалізації фінансового потенціалу підприємства аграрного виробництва. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський нац. екон. ун-т; [редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.]. Тернопіль, видавн.-поліграф. центр Тернопільського нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2015. № 3. Т. 19. С. 101–106.
 26. Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55-64.
 27. Binswanger, Hans P. & Khandker, Shahidur R. & Rosenzweig, Mark R. How infrastructure and financial institutions affect agricultural output and investment in India. Journal of Development Economics. Elsevier. 1993. Vol. 41(2). P. 337-366, August.
 28. Clapp J. Financialization, distance and global food politics. Journal of Peasant Studies. 2014. Vol. 41, Issue 5. P. 797-814.
 29. Financial capacity of the public sector to implement the United Nations Millennium Declaration. Report of the Secretariat United Nations E/C.16/2002/6, 2002. р. 11. URL : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/un/ unpan 004345.pdf.
 30. Gertler M. Financial capacity and output fluctuations in an economy with multi-period financial relationships. The Review of Economic Studies, Oxford University Press. Vol. 59, Issue 3 (Jul., 1992). P. 455-472. DOI: 10.2307/2297859 https://www.jstor.org/stable/2297859.
 31. Kytzia S., Faist M., Baccini P. Economically extended - MFA: a material flow approach for a better understanding of food production chain. Journal of Cleaner Production.2004. Vol. 12, Issue 8-10. P. 877-889.
 32. Rivera, W.M. ‘Agricultural extension in transition worldwide: Structural, financial and managerial strategies for improving agricultural extension’. Public Administration and Development. 1996. Vol. 16, P.151–161.
 33. Schut M., Klerkx L., Rodenburg J., Kayeke J., Hinnou L. C., Raboanarielina C. M., ... & Bastiaans, L. RAAIS: Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems (Part I). A diagnostic tool for integrated analysis of complex problems and innovation capacity. Agricultural Systems. 2015. Vol. 132, P. 1-11.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_27_38.pdf