ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901039
Аграрний менеджмент і підприємництво

Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку / Зінчук Т.О., Левківський Є.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 39

Мета статті – розкрити зміст поняття «корпоративна соціальна відповідальність структур аграрного бізнесу» і обґрунтувати підходи до її реалізації з урахуванням зарубіжного досвіду, міжнародних стандартів і принципів, а також основних засад сталого розвитку та національних особливостей організації сільськогосподарського виробництва. Методика дослідження. Аргументація теоретичних положень та одержаних висновків, що формують нові закономірності розвитку аграрного бізнесу в умовах посилення корпоративної соціальної відповідальності на міжнародному рівні, засновувалася на системному підході. Відповідно використані як загальнонаукові (діалектичний, аналізу і синтезу, наукової абстракції), так і спеціальні економічні методи дослідження: історико-економічний – аналіз ґенези корпоративної соціальної відповідальності; порівняльного аналізу – врахування специфічних умов сільськогосподарської діяльності та порівняння процесів впровадження корпоративної соціальної відповідальності на національному і європейському рівнях; синергетичний – поступове зростання та розвиток корпоративної соціальної відповідальності у контексті узгодженої взаємодії з Цілями сталого розвитку та добровільного виконання міжнародних стандартів. Результати дослідження. Досліджено та розкрито сутність корпоративної соціальної відповідальності з позиції загальноіснуючих теоретичних поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців. Інтерпретовано зміст корпоративної соціальної відповідальності аграрних бізнес-формувань (аграрних холдингів). Здійснено аналіз вимог до корпоративної соціальної відповідальності через призму міжнародних стандартів, які дозволяють аграрним бізнес-структурам адаптуватися до інституційного середовища та процесу реалізації цілей сталого розвитку. Елементи наукової новизни. Наведено авторське визначення корпоративної соціальної відповідальності аграрних бізнес-структур та сформовано систему вимог щодо переходу від корпоративної соціальної відповідальності до сталих агромоделей; набули подальшого розвитку рекомендації щодо адаптації аграрних вертикально інтегрованих структур до стандартів корпоративної соціальної відповідальності. Практична значущість. Обґрунтовані пропозиції щодо зміни пріоритетів корпоративної соціальної відповідальності та необхідності використання сучасних соціальних, економічних та екологічних методів в діяльності аграрних формувань на засадах сталого розвитку можуть бути використані як стратегічні напрями формування державної (регіональної) програми функціонування сталих бізнес-моделей в аграрному бізнесі. Рис.: 3. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: агробізнес; вертикально інтегровані структури; глобальна угода ООН; експортний потенціал; корпоративна соціальна відповідальність; корпоративне управління; міжнародні стандарти; сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3–15.
 2. Бутко М. П., Родін В. С. Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 10–13.
 3. В Україні стрімко зростає кількість агрохолдингів. URL : https://delo.ua/business/v-ukraine-stremitelno-rastet-kolichestvo-agroholdingov-343700/.
 4. Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 38–46.
 5. Дуб Б. Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні. Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3., №1. Р. 94–107. URL : www.are-journal.com (Last accessed: 04.11.2018).
 6. Данкевич А. Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 69–74.
 7. Зінченко Н. В. Агропромислова інтеграція як чинник підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2010. № 5 (44). С. 41–43.
 8. Крутько М. А., Рижик І. О., Макода С. Л. Сутність та особливості агропромислової інтеграції. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2016. Вип. 172. С. 126–132.
 9. Король С. Соціально відповідальне підприємство: поняття, ідентифікація, рівні. Економіка України. 2018. № 6. С. 69–83.
 10. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5–21.
 11. Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 62–66.
 12. Мартинюк І. І., Романишин С. Б. Міжнародна агропромислова інтеграція. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 369–373.
 13. Основні аграрні підсумки 2017 року. URL : https://biz.censor.net.ua/columns/3042543/osnovn_agrarn_pdsumki_2017_roku (Last accessed: 04.11.2018).
 14. Перспективи розвиту агробізнесу. URL : http://www.mayger.ua/uk/analitika/perspektivi-agrobiznesu-ukrayini. (Last accessed: 01.12.2018).
 15. Сєвідова І. О. Функціонування аграрних підприємств України в структурі оптового агропродовольчого ринку. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 3. С. 284–291.
 16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon3.rada.gov.ua. (Last accessed: 29.11.2018).
 17. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ. 2009. 480 с.
 18. 2018: «Агробізнес України»: огляд п'ятого видання інфографічного довідника. URL : http://www.bakertilly.ua/news/id1570. (Last accessed: 04.11.2018).
 19. Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York : Harper and Row, 1953, 276 р.
 20. Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. URL : http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyclopedii/raportowanie-spoleczne/. (Last accessed: 04.11.2018).
 21. Emerson J. The blended value map. Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. URL : https://www.issuelab.org/resource/the-blended-value-map-tracking-the-intersects-and-opportunities-of-economic-social-and-en. (Last accessed: 09.12.2018).
 22. Kotler Ph. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause [перев. с англ. С. Яринич]. Киев, 2005.
 23. Perkins, George W. The Modern Corporation. The Currency Problem and the Present Financial Situation. New York : The Columbia University Press, p. 163.
 24. Porter M. E., Kramer M. R. Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, 2011, pp. 63–70.
 25. Responsible Business Forum Poland : http://odpowiedzialnybiznes.pl/english/, http://odpowiedzialnybiznes.pl/news/ (Last accessed: 16.12.2018).
 26. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development URL : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E. (Last accessed: 08.11.2018).
Читати статтю: eapk_2019_1_p_39_49.pdf