ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:338.431 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901050
Аграрний менеджмент і підприємництво

Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 50

Мета статті – обґрунтувати методику та здійснити оцінку інвестиційної привабливості сільськогосподарської продукції з точки зору потенційного інвестора на основі узагальнення підходів до визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення (узагальнення підходів до визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та формування висновків), метод бальної оцінки (при оцінці інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств). Результати дослідження. Розглянуто та узагальнено підходи до визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств з точки зору потенційного інвестора. Обґрунтовано критерії та методику оцінки інвестиційної привабливості виробництва продукції сільськогосподарських підприємств. Визначено інвестиційно привабливі види продукції сільськогосподарських підприємств України. Елементи наукової новизни. На основі узагальнення підходів до визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств з точки зору потенційного інвестора обґрунтовано нові підходи до оцінки інвестиційної привабливості виробництва сільськогосподарської продукції, а також критерії оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарської продукції, які найбільшою мірою відображають мотивацію та інтереси інвесторів. Практична значущість. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації, а також запропонована методика оцінки інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств можуть бути використані для визначення інвестиційно привабливих видів сільськогосподарської продукції при формування та реалізації інвестиційних програм і проектів. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: інвестиції; інвестиційна привабливість; інвестиційна привабливість продукції; інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств; критерії оцінки інвестиційної привабливості; прибуток; рентабельність

Список використаних джерел

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. 448 с.
 2. Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка і прогнозування. 2004. № 3. С. 119–128.
 3. Економіка підприємства : підручник / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко [вид. 4-те, перероб. і доп.]. Київ : КНЕУ, 2009. 816 с.
 4. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 490 с.
 5. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (12). С. 120–126.
 6. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємництва: Короткий курс лекцій. Київ : МАУП, 2000. 128 с.
 7. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Київ : МАУП, 1999. 191 с.
 8. Ходаківський В. М., Місевич М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 31–37.
 9. Harrison Jeffrey S., Caron H. St. John. Strategic Management of Organizations and Stakeholders. Theory and Cases. West Publishing Co., 1994.
 10. Porter Michael E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. – January 2008. – pp. 78–93.
 11. Thompson A. A., Strickland A. J. III. Strategic Management: Concepts and Cases.1987 4th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_50_55.pdf