ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9:338.439.02]:338/24(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901006
Економіка агропромислового виробництва

Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні / Сичевський М.П. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 6

Мета статті – розглянути стан продовольчої безпеки України та оцінити можливості зростання внеску держави у зміцнення глобальної продовольчої безпеки в умовах сучасних внутрішніх і зовнішніх викликів. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, аналітичних узагальнень  для систематизації сучасних поглядів на глобальну продовольчу безпеку; індукції та дедукції  для аналізу стану продовольчої безпеки в Україні та визначення позицій окремих країн світу в індексі глобальної продовольчої безпеки; статистичного порівняння і групування  для дослідження споживання харчових продуктів і витрат на харчування, оцінки достатності споживання та рівня самозабезпечення продовольчими продуктами України; графічного  для наочного відображення результатів статистичного аналізу щодо обсягів виробництва та зовнішньої торгівлі продукцією харчової промисловості. Результати дослідження. Розглянуто сучасні тенденції у виробництві та споживанні продовольства, що визначають рівень глобальної продовольчої безпеки, оцінено потенціал України щодо посилення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки. На основі використання показників Індексу глобальної продовольчої безпеки (GFSI) та основних індикаторів продовольчої безпеки, обрахованих за вітчизняною методикою, а також інших зарубіжних і вітчизняних джерел, представлено оцінку стану продовольчої безпеки за широким колом її складових та в порівнянні з референтними країнами. Елементи наукової новизни. Визначено місце України на глобальному ринку продовольства на основі компаративного аналізу за Індексом глобальної продовольчої безпеки, що дозволило обґрунтувати можливості харчової промисловості в зміцненні глобальної продовольчої безпеки в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів. Практична значущість. Результати можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання важливої наукової проблеми – формування продовольчої безпеки України та визначення її внеску в зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: продовольча безпека; інтеграція; індикатори продовольчої безпеки; державне регулювання; споживання; продовольчий ринок; безпека та якість продовольства

Список використаних джерел

 1. Агробізнес України. Звіт за 2018 рік. URL : https://agribusinessinukraine.com/.
 2. Аналітична довідка Міністерства освіти і науки України «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016 рік. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf.
 3. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / [Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, В. Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
 4. Звіт Всесвітнього Гуманітарного Саміту 2018. URL : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukr_WFP%20Ukraine%20Country%20Brief%20June%202016_0.pdf.
 5. Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. 252 с.
 6. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. Антология экономической классики: в 2 т. Москва : Экономика, 1993, Т. 2. С. 5–134.
 7. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» від 05.12.2007р. № 1379. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1379-2007-%D0%BF/.
 8. Міністерство інфраструктури України. Стан розвитку транспорту України. URL : https://mtu.gov.ua/content/ informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html.
 9. Офіційний сайт Держстату України. URL : www.ukrstat.gov.ua.
 10. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. Економіка України. 2006. № 4. С. 43–50.
 11. Продовольча безпека в Україні у 2017 році. Огляд основних індикаторів. Економічний дискусійний клуб. URL : http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv.
 12. Проблема антимікробної резистенції (AMR). Асоціація тваринників України. URL : https://usba.com.ua/index.php/kontakti.
 13. Розвиток торгівлі та захист прав споживачів. Міністерство економічного розвитку та торгівлі. URL : http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvanniaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas.
 14. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3–16.
 15. Сичевський М. П., Дейнеко Л. В. Організаційно-економічна сутність категорії «Продовольча система». Продовольчі ресурси. Сер. Економічні науки. 2014. № 3. С. 4 – 9.
 16. Цілі сталого розвитку 2016–2030. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 17. Юзефович А. Е. Продовольчі ресурси і соціальний прогрес. Продовольчі ресурси. Сер. Економічні науки. 2014. № 3. С. 27–32.
 18. Як використовуються бюджетні кошти на підтримку фермерських господарств. URL : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=39482&cat_id=39438.
 19. Index of Economic Freedom, an annual guide published. The Heritage Foundation, Washington. URL : https://www.heritage.org/index/country/ukraine.
 20. Food Security & Nutrition around the World 2018. Report jointly prepared by FAO, IFAD, UNICEF, WFP. URL : http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/.
 21. Global Food Security Index 2018. The Economist Intelligence Unit. URL : https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine.
 22. GDP per capita. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data file. URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&locations=UA&start=1987&view=chart.
 23. Poverty and shared prosperity 2018. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. URL : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf.
 24. Schmidhuber J., Tubiello F. Global food security under climate change. (2007). URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2148361/.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_6_17.pdf