ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.56.055:631/635 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901070
Зовнішньоекономічні відносини

Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій / Патика Н.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 70

Мета статті – оцінити тенденції та виявити перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків задля формування системи орієнтирів посилення позицій України на світовому експортному ринку. Методика дослідження. Для діагностики тенденцій розвитку світового сільськогосподарського ринку використано системний підхід та економіко-статистичні методи (графічний, порівняння, середніх величин тощо); кореляційно-регресійний аналіз – для розгляду залежностей щодо формування тенденцій та прогнозування перспектив світової торгівлі; кластерний аналіз та дисперсійний метод – для структуризації та виділення окремих груп країн-експортерів, які відрізняються за обсягами та частками постачання сільськогосподарських продуктів, умовами господарювання. Результати дослідження. За результатами проведеного аналізу динаміки розвитку світового товарного ринку за період 1995-2017 рр. зроблено висновок, що спостерігається тенденція до його активного зростання. У перспективі доцільно очікувати посилення позитивного тренду, що до 2025 р. може забезпечити сукупний обсяг світової торгівлі на рівні щонайменше 23,8 трлн дол. США. При цьому очікувана частка продуктів рослинного походження сягне позначки у 5,25% і складе 1240,0 млрд дол., тваринного – 3,31%, або 759,2 млрд дол. США. Також спостерігається тенденція щодо концентрації світової торгівлі сільськогосподарськими продуктами по окремих групах країн: понад 51% сукупного обсягу продуктів поставляються на світові ринки лише десятьма країнами, а ще майже 25% – тринадцятьма порівняно менш потужними експортерами. Україна займає лише 1,06% світового ринку сільськогосподарських продуктів, у тому числі по рослинних продуктах 1,85% та по тваринних – 0,32%, що не відповідає потенційним можливостям вітчизняного сільського господарства. Елементи наукової новизни. Визначено тенденції та виявлено перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків, що створює можливість сформувати систему орієнтирів задля посилення позицій України на світовому товарному експортному ринку. Практична значущість. Визначення тенденцій та оцінка перспектив розвитку світових сільськогосподарських ринків дозволить розробити та реалізувати ефективну стратегію посилення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, зорієнтовану на забезпечення замкнених циклів вирощування і переробки сільськогосподарської сировини і продуктів, впровадження прогресивних інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур і тварин, випереджаючого розвитку тваринницьких галузей та усунення експортного дисбалансу у структурі продуктів рослинного і тваринного походження тощо. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: світовий товарний ринок; ринок сільськогосподарської продукції; експорт; товарна структура; кластери країн-експортерів; сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Тимофієва Г. С. Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки. 2014. № 1. С. 56-61. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_1_11 (дата звернення: 19.10.2018).
 2. Ганначенко С. Л. Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку : перспективи для України. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 142-153. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_1_12 (дата звернення: 21.10.2018).
 3. Ковінько О. Міжнародні ринки аграрної продукції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 65–76. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_2_8 (дата звернення: 11.11.2018).
 4. Карасьова Н. А. Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2014. Вип. 26. С. 10–18. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_26_4 (дата звернення: 16.10.2018).
 5. Яременко М. О. Світовий сільськогосподарський ринок: відмінності у сучасних тенденціях та перспективи розвитку основних товарних секторів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 6(1). С. 145-148. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(1)__36 (дата звернення: 19.10.2018).
 6. Солошонок А. Л., Куліш К.М. Національні та світові тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 24. С. 113-123. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_19 (дата звернення: 17.11.2018).
 7. Кінах Н., Битов В. Концептуальні основи формування ринку зерна з позицій участі України у світовій торгівлі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2013. № 9. С. 122-128. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2013_9_27 (дата звернення: 19.10.2018).
 8. Страшинська Л.В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні : монографія. Київ : Профі, 2008. 532 с.
 9. Total world export. The Observatory of Economic Complexity. URL : https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/wld/all/show/.../ (дата звернення: 21.11.2018).
 10. Статистичні дані щодо обсягів світової торгівлі в розрізі країн та галузей. Світова організація торгівлі. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm (дата звернення: 17.11.2018).
 11. Світові ціни на продовольство підвищилися на 8% за рік – ООН. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380696-svitovi-cini-na-prodovolstvo-pidvisilisa -na-8-za-rik-oon.html (дата звернення: 2.11.2018).
 12. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.11.2018).
Читати статтю: eapk_2019_1_p_70_79.pdf