ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.242:339:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901080
Сторінка молодого науковця

Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки / Воронич М.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 80

Мета статті – обґрунтувати теоретичні положення й методичні аспекти функціонування та розвитку аграрного сектору в умовах геоекономічної парадигми. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження слугували положення системного підходу до пізнання складних відкритих систем, до яких належить аграрний сектор економіки. У процесі дослідження використано методи аналізу (для визначення компонентів геоекономічних аграрних бізнес-систем та взаємозв’язків між ними), порівняння (для виявлення особливостей глобалізації, локалізації та глокалізації у процесах формування геопростору), абстрагування (для виведення абстрактного поняття «геоекономічна система»), операціоналізації понять (для обґрунтування дефініції економічної категорії «геоекономіка»), функціонального моделювання (для побудови структурної моделі функціонування аграрної геоекономічної системи). Результати дослідження. Проведено системний аналіз процесу функціонування аграрних геоекономічних систем. Виділено основні положення та співвідношення процесів глобалізації, локалізації та глокалізації в сучасних економічних відносинах. Розроблено структурну схему функціонування аграрних геоекономічних систем, яка враховує вхідні (ресурси) та вихідні (ефекти) параметри системи, функціональні блоки процесу функціонування системи (етапи ланцюга створення доданої вартості), елементи зовнішнього середовища (передусім географічні та інституціональні чинники), інструменти й механізми регулювання. Елементи наукової новизни. Визначено поняття «аграрна геоекономічна система», системне дослідження якого створює методологічну основу для обґрунтування та імплементації цілісної системи забезпечення ефективного функціонування аграрного сектора в умовах геоекономіки з урахуванням принципів сталого розвитку. Практична значущість. Обґрунтовано зміст, структуру та принципи функціонування аграрних систем, як складових аграрного комплексу, в умовах геоекономіки. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: геоекономіка; геоекономічна система; аграрний сектор; глобалізація; локалізація; глокалізація; сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Белоусов В. М., Лубский А. В. Геоэкономическая парадигма научных иследований. Terra Economicus. 2013. Т. 11, № 4, ч. 3. С. 10–17.
 2. Веретнов В. Глобализация, локализация, что дальше? 2009. URL : http://www.klubok.net/article772.html (дата зверення: 21.05.2018).
 3. Власов В. І. Глобальна продовольча безпека. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2001. 506 с.
 4. Глобальна продовольча безпека : монографія / О. Г. Білорус та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 488 с.
 5. Гришова І. Ю., Присяжнюк А. Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 142–146.
 6. Губенко В. І. Стан та можливості розвитку виробництва і експорту продукції АПК в умовах глобалізації і продовольчої кризи. Формування ринкової економіки. Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. 2011. Ч. 1. С. 131–138.
 7. Дергачев В. А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства) : науч. монография. Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. 238 с.
 8. Жан К., Савона П. Геоэкономика, господство экономического пространства / перев. с итал. Г. П. Киселёев, И. О. Смагин ; ред. М. Ю. Урнов. Москва : Ad Marginem, 1997. 208 с.
 9. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. 2- ге вид., доповн. і переробл. Київ : Логос, 2001. 380 с.
 10. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир : ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2008. 384 с.
 11. Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. Київ : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000. 252 с.
 12. Кирилов Ю.Є., Осадчук І. В. Роль сільгоспвиробників у забезпеченні продовольчої безпеки України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 121–128.
 13. Кластерна модель організації великотоварного агропромислового виробництва та розвитку економіки сільських поселень і територій / Ю. О. Лупенко та ін. ; за ред. М.Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 44 с.
 14. Кочетов Э. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России. Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 11. С. 41–58.
 15. Лопатинський Ю. М., Шкабара Т. Л. Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації. Економіка АПК. 2004. № 1. С. 78-83.
 16. Молдаван Л. В. Iмплементація стратегій конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграційних процесів. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. № 1(30). С. 124–133.
 17. Особливості формування регіональних агропромислових кластерів / М. Ф. Кропивко, Д. І. Мазоренко, І. О. Белебеха та ін. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 7–15.
 18. Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 20 січ. 2015 р. № 5/2015. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення : 10.10.2018).
 19. Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3–12.
 20. Черевко Г. В. Перспективи і проблеми інтеграції України у Європейський Союз. Перспективи кооперації в АПК України в умовах інтеграції в Європейський Союз : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 15–16 верес. 2005 р.). Львів : ЛДАУ, 2005. С. 12-29.
 21. Beyer P. Globalization and Glocalization. The SAGE Handbook of the Sociology and Religion. London : Sage Publications, 2011. P. 98–115.
 22. Gasimli V. Geo-economics. Baku : Aston Print LLC, 2015. 208 p. URL : http://sam.az/uploads/PDF/Geo-Economic.pdf.
 23. Luttwak E. From Geo-politics to Geo-economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce. The National Interest. 1990. № 20. P. 17–23.
 24. Thirlwell M. The return of geo­economics: globalisation and national security. 2010. Sydney: The Lowy Institute for International Policy. URL : https://www.files.ethz.ch/isn/121234/Thirlwell,%20The%20return%20of%20geo-economics_web%20and%20print.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_80_88.pdf