ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.28 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901089
Сторінка молодого науковця

Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області / Лойко С.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 89

Мета статті – дослідити сучасний стан орендних земельних відносин у сільському господарстві Житомирської області та запропонувати шляхи їх удосконалення. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи: діалектичний метод наукового пізнання – розгляд сутності орендних земельних відносин; абстрактно-логічний метод – формування пропозицій та висновків. Результати дослідження. Нині оренда землі становить основу формування земельних відносин у сільському господарстві. Сільськогосподарські підприємства здійснюють свою діяльність переважно на орендованих землях, частка яких перевищує 90%. Як встановлено, переважна більшість сільськогосподарських товаровиробників Житомирської області укладають договори оренди з суб’єктами господарювання, які були утворені в результаті ринкових трансформацій (59,3%). Найпоширенішою формою плати за оренду земельних паїв є натуральна (53%). Найбільше договорів оренди укладається терміном на 8-10 років (48,7%). За розміром орендної плати переважає ставка 4-5% від нормативної грошової оцінки. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність уведення механізму регулювання граничного розміру орендованих земель, що перебувають у користуванні однієї фізичної чи юридичної особи. Практична значущість. Розроблено пропозиції щодо унормування максимальної площі земельних угідь, що можуть перебувати у користуванні (у т.ч. на правах оренди, емфітевзису і т.д.) одного суб’єкта землекористування (фізичної чи юридичної особи). У разі, якщо фактичний розмір землекористування перевищуватиме граничні показники, то за кожен наступний гектар землекористувач зобов’язаний буде сплатити земельний податок у підвищеному розмірі. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: орендні земельні відносини; термін оренди; землі сільськогосподарського призначення; орендна плата; сільськогосподарські товаровиробники

Список використаних джерел

 1. Агрохолдинги України. URL : https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy (дата звернення 20.11.2018 р.).
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.
 3. Єрмаков О. Ю., Богач Л. В. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств. Земле-устрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 1-2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_16 (дата звернення 20.11.2018 р.).
 4. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 (дата звернення 9.11.2018 р.).
 5. Рекомендації щодо створення приватного сільськогосподарського підприємства з орендними відносинами та організації його розвитку / Саблук П. Т., Юрчишин В. В. та ін. Київ : ІАЕ, 1998. 130 с.
 6. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / М.М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ходаківська ; ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 432 с.
 7. Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки. Землевпорядний вісник. 2014. № 12. С. 18-22. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Zv_2014_12_7 (дата звернення 20.11.2018 р.).
 8. Федоров М. М. Розвиток орендних земельних відносин. Економіка АПК. 1999. №1. С.100-103.
 9. Ходаківська О. В. Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика. Економіка i органiзацiя управлiння. 2014. № 1 (17) – 2 (18). С. 297-303.
 10. Ходаківська О. В. Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 49–60.
 11. Ciaian, P., Kancs, d., Swinnen, J., Van Herck K., and Vranken L. Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries. Factor Markets. 2012. No. 15. 23 р. URL : https://www.researchgate.net/publication/254410611 (дата звернення 28.11.2018 р.).
 12. Jianyun Hou, Xuexi Huo, Runsheng Yin. Land Rental Market Participation and Its Impact on Fixed Investment and Household Welfare: Evidence from Chinese Apple Production Sites. Sustainability. 2017. Vol.9, Issue 11. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1961 (дата звернення 23.11.2018 р.).
 13. Swinnen J., Vranken L., Stanley V. Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Review of Available Evidence for the Europe and Central Asia Region. The World Bank. Washington, D.C. 2006. Vol. 1. № 4. 99 р.
 14. Wineman, A., Saweda Liverpool-Tasie, L. Land Markets and Equity of Land Distribution in Northwestern Tanzania. Selected Paper prepared for presentation at the 2016, Boston, Massachusetts, July 31-August 2. 31р.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_89_95.pdf