ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338:352.071 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901095
Сторінка молодого науковця

Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад / Патинська М.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 1 - С. 95

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність та складові фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад на основі сучасних та історичних концепцій. Методика дослідження. Робота ґрунтується на діалектичних методах пізнання процесів і явищ, методологічному аналізі, на основі якого виявлено наукові підходи щодо сутності фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад; монографічному методі (аналіз наукових позицій вітчизняних учених щодо структури фінансового потенціалу); абстрактно-логічному (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Узагальнено теоретичні підходи до сутності, класифікаційних ознак фінансового потенціалу як економічної категорії, розкрито наукові підходи до його структуризації, обґрунтовано економічну сутність фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку науково-методологічні підходи щодо проблеми термінологічної ідентифікації змісту фінансового потенціалу територіальної громади, запропоновано авторське визначення поняття «фінансовий потенціал сталого розвитку територіальних громад». Практична значущість. Наукове осмислення сутності фінансового потенціалу територіальних громад є основою для поглиблення теоретико-методологічних досліджень проблем ефективності управління фінансовим потенціалом територіальних громад в умовах сталого розвитку на основі реалізації суб’єктами системи місцевого самоврядування можливостей фінансового потенціалу. Табл.: 3. Бібліогр.: 32.
Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця; економічна категорія; об’єднана територіальна громада; сталий розвиток; фінансовий потенціал; фінансові ресурси

Список використаних джерел

 1. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2011. 310 с.
 2. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2013. 342 с.
 3. Б’юкенен Дж. М., Масґрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / пер. з англ. Київ : ВД «КМ Академія», 2004. 176 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВГФ «Перун», 2005. 1728 с.
 5. Височина А. В., Лук’яненко І. Г. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики. Вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2 (37). С. 98–101.
 6. Возняк Г. В., Козоріз М. А. Фінансовий потенціал регіону: економічна суть та структура. Економічні науки. 2011. Вип. 8 (29). Ч. 3. С. 48–56.
 7. Григоренко В. О. Фінансовий потенціал території: теоретичні аспекти та механізми формування. Економічний форум. 2012. № 1. С. 126–132.
 8. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Наукові записки. 2013. Вип. 23. С. 153–160.
 9. Єгоричева С. Б. Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 11–15.
 10. Єгоричева С. Б., Тимошенко О. В. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2014. 221 с.
 11. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ : Знання, 2007. 1072 с.
 12. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Принади сільських територій : новий теоретико-методологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку? Сталий розвиток економіки. 2012. № 1 (11). С. 155–161.
 13. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : концептуальні засади теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.08. Тернопіль, 2011. 36 с.
 14. Кожухова Т. В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку : монографія. Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2017. 336 с.
 15. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/254к/96-ВР.
 16. Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. Москва : КомКнига, 2006. 232 с.
 17. Патицька Х. О. Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування : дис. канд. екон. наук : 08.00.05. Львів, 2018.
 18. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. Київ, 2009. 352 с.
 19. Проблеми децентралізації : національний та міжнародний досвід : збірник матеріалів та документів / наук. ред. М. Пухтинський. Київ : Атака Н, 2006. 744 с.
 20. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
 21. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села : сучасний вимір / [О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України , Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 22. Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. № 1(47). Т. 2. С. 146–150.
 23. Толуб’як В. С. Роль фінансового потенціалу у забезпеченні сталого розвитку України. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2018. С. 1–7.
 24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.
 25. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін. ; за заг. ред. О. П. Орлюк. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 472 с.
 26. Хринюк О. С., Бова В. Л. Сутність фінансового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11.
 27. Чуницька І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Ірпінь, 2009. 18 с.
 28. Шумська С. С. Фінансовий потенціал України : методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55–64.
 29. Schumpeter J. A. The Theory of Economic. Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle / J. A. Schumpeter; trans. from English V. Stark. Kyiv : Kyiv-Mohyl. Acad., 2011. 242 p.
 30. Wilkinson K. The Community in Rural America. New Nork NY : Greenwood Press. Suggested Reading, 1991.
 31. Green Technologies for a More Sustainable Agriculture. By James Hrubovcak, Utpal Vasavada, and Joseph Aldy. Agriculture Information Bulletin, 1999. N.752. P.48.
 32. Our Common Future. World Commission Environment and Development. – Oxford Unisversity Press, 1987. P. 383.
Читати статтю: eapk_2019_1_p_95_104.pdf