ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:636]:[631.158:658.32] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902032
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 32

Мета статті – оцінити вплив розвитку галузі скотарства на рівень зайнятості й оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано монографічний метод (аналіз наукових підходів до роз-гляду елементів соціальної політики, їх практичної реалізації), порівняльного аналізу (порівняння рівня заробітної плати з розрахунку на 100 га с.-г. угідь у підприємствах України і по зонах в галузях рослинництва, тваринництва, у тому числі скотарства); абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Доведено можливість використання величини заробітної плати на 100 га с.-г. угідь у сільськогосподарських підприємствах як показника, за яким можна визначати рівень соціальної ефективності розвитку аграрних підприємств і галузі скотарства зокрема. Розмір заробітної плати з розрахунку на 100 га с.-г. угідь вищий в галузі рослинництва порівняно з тваринництвом. При цьому її величина найвища у підприємствах зони Лісостепу, тоді як найнижча – у господарствах зони Степу. У підприємствах, які спеціалізуються на виробництві виключно продукції рослинництва, розмір заробітної плати з розрахунку на 100 га с.-г. угідь суттєво поступається перед підприємствами, що виробляють продукцію рослинництва і тваринництва. У цій ситуації, відповідно, така складова соціальної ефективності, як заробітна плата з розрахунку на 100 га с.-г. угідь, є невисокою. Із підвищенням рівня спеціалізації підприємств на виробництві продукції тваринництва, у тому числі скотарства, величина заробітної плати на 100 га с.-г. угідь зростає. Це свідчить про позитивний соціальний ефект розвитку як галузі тваринництва, так і галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах. Елементи наукової новизни. Доведено, що розвиток скотарства виступає чинником підвищення соціальної ефективності аграрних підприємств. Практична значущість. Полягає в обґрунтуванні підвищення рівня соціальної ефективності аграрних підприємств із поглибленням їх спеціалізації при виробництві продукції тваринництва і скотарства. Табл.: 6. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: соціальна ефективність; заробітна плата; спеціалізація; тваринництво; скотарство

Список використаних джерел

 1. Адаир Джон. Эффективная мотивация: как добиться максимальной отдачи от себя и других ; пер. с англ. Ю. Гельдберг. Москва : ЭКСМО, 2003. 254 с.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : КНЕУ, 2004. 624 с.
 3. Гринів Б. Проблемні аспекти аналізу показників праці і зарплатомісткості товарообігу підприємств торгівлі. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 2. С. 150–154.
 4. Грицаєнко М. І. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 58–64.
 5. Михайлова Л. І., Харченко Т. М. Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 87–92.
 6. Проволоцька О. М. Основні напрями оптимізації зарплатомісткості продукції вітчизняних підприємств. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Вип. 6. Ч. 3. 2014. С. 90–92.
 7. Сільське господарство України в 2017 р.: стат. зб. Київ, 2018. 134 с.
 8. Ткачук В. А. Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 82–87.
 9. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 86 с.
 10. Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 102–107.
 11. Burke, L. and Logsdon, J.M. (1996) ‘How Corporate Social Responsibility Pays Off’Long Range Planning. Vol. 29, No. 4. pp. 495–502.
 12. David Crowther, Güler Aras (2008). Corporate Social Responsibility: Part 1. Principles, Stakeholders & Sustainability. URL : https://bookboon.com/en/corporate-social-responsibility- part-i-ebook (дата звернення 21.12.2018).
 13. Maslow A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50 (1943), pp. 370–396.
 14. McGregor D. The Human Side of Enterprise. Cambridge MA:MIT Press, 1966. Hh.3–20.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_32_41.pdf