ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.173:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902048
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 48

Мета статті – розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз розвитку та забезпечення сільського господарства матеріально-технічними ресурсами), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі матеріально-технічного забезпечення у державах-сусідах та в Україні), абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення питань ринку сільськогосподарської техніки у сільському господарстві України та в деяких європейських державах розкрито сучасний стан матеріально-технічного забезпечення та проаналізовано його економічні й соціальні аспекти. Виявлено головні результати щодо матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо матеріально-технічного розвитку у сільському господарстві, в основу яких покладено модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорення вирішення важливих завдань щодо подальшої інтенсифікації виробництва, що сприятиме впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці. Практична значущість. Поряд з окремими позитивними змінами у матеріально-технічному забезпеченні встановлено системні перешкоди на шляху їх розвитку. Внесено пропозиції щодо усунення таких активними методами, в тому числі й державного регулювання. Табл.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: матеріально-технічна база; ринок техніки; інноваційно-інвестиційний розвиток; імпорт-експорт; технологічна потреба; модернізація

Список використаних джерел

 1. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В, Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 600 с.
 2. Кузьмидер Г. Ocena efektywnosti dziatalnosciprodukcyjnef po dokonaniu inwestycii rolnizych (na przyktadzie RZD SYYW w Puczniewie). Ekon. org. roln / Warszava, 1974, 17, д. 23-106.
 3. Митин С. Г. Состояние и перспективы развития отрасли сельхозмашиностроения. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2001. № 6. С. 2–6.
 4. Нельсон Ричард Р., Сидней Дж. Уинтер. Эволюционная теория экономических изменений ; пер. с англ. Москва : Дело, 2002. 536 с.
 5. Підлісецький Г. М., Могилова М. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 41–47.
 6. Підлісецький Г. М., Товстопят В. Л., Бурилко А. В. Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення. Агроінком. 2008. № 5–6. С. 34–39.
 7. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 05.10.2001 р. № 2658. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.
 8. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 07.02.2002 р. № 3023. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3023-14.
 9. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / [Я. К. Білоусько, В.О. Бурилко, В. О. Галушко та ін.] ; за ред. Я. К. Білоуська. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 216 с.
 10. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 12. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК ; за ред. Г. М. Підлісецького. Київ : ІАЕ УААН, 2001. 428 с.
 13. Markham, Brett L. Mini farming : self sufficiency on ¼ acre. China, 2010. 227 p.
 14. Modern Machines In Agriculture. URL : http://www.befarmex.com/files/292_Chapter%20N.2%20MODERN%20MACHINES%20IN%20AGRICULTURE%20-%20SPAIN.pdf.
 15. Pryor F. L. Market economic systems. Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005, P 25-46.
 16. Salter, W.E.G. Productivity and Technical Change. Cambridge University Press, Cambridge.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_48_56.pdf