ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.42 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902057
Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності / Павленчик Н.Ф. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 57

Мета статті – розкрити динамічні зміни ресурсного потенціалу та причинно-наслідкову результативність його використання в галузях рослинництва і тваринництва. Виявити структурні зміни в аграрному виробництві, причини виникнення дисбалансу між основними галузями сільського господарства й обґрунтувати його мінімізацію на основі диверсифікації діяльності підприємств. Методика дослідження. Дослідження формувалися на основі діалектичного методу пізнання. Його елементи: аналіз та синтез використані при оцінці ситуаційного становища між галузями аграрного виробництва; економіко-статистичний – для розрахунку та характеристики індексів ресурсів; розрахунковий – на предмет прогнозування рівня зростання ефективності виробництва на основі диверсифікаційної діяльності аграрних підприємств. Результати дослідження. У процесі дослідження виявлено негативний вплив галузевого дисбалансу на ефективність аграрного виробництва. Як результат, встановлено неадекватність зростання потенціалу ресурсів аграрних підприємств та результативності їх віддачі. Елементи наукової новизни. Удосконалено сприйняття диверсифікації як такої, що не є беззатратною і має характер інтеграційної форми в одній і тій же галузі аграрного виробництва. Вона характеризується кількісними та якісними параметрами й потребує впровадження інноваційних технологій з метою зростання результатів праці. Практична значущість. Доведена можливість визначення і спрямування диверсифікаційної діяльності аграрних підприємств у напрямі збільшення обсягів виробництва продукції з розрахунку на одиницю ресурсів та підвищення рівня продуктивності праці. Табл.: 5. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: ресурси; аграрні підприємства; галузева структура; ефективність виробництва; диверсифікація діяльності; результативність

Список використаних джерел

 1. Богацька Н. М., Румянцев С. М. Диверсифікація діяльності підприємства. URL : http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/56841.Doc.htm.
 2. Бутенко Н.В. Диверсифікація виробництва: цілі та стратегії реалізації. Економіка АПК. 2003. № 7. С. 109-114.
 3. Дереза В. М. Диверсифікація виробництва і капіталу на підприємстві : монографія. Донецьк : НГУ, 2010. 124 с.
 4. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.10.2018).
 5. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / редкол.: Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001. 848 с.
 6. Збарський В.К., Єременко Д.В. Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 17-22.
 7. Зоренко О. Диверсифікація аграрного підприємства : сутність, напрями та види. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2005. № 1. С. 144–147.
 8. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С.5-21
 9. Малік М.Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1689. (дата звернення: 15.09.2018).
 10. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 11. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь ; за ред. Ю. О. Лупенка [кол. авторів : Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 12. Цогла О. О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 7. С. 147-151.
 13. Шпикуляк О. Г., Тивончук С. О., Тивончук С. В. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України. Економіка АПК. 2012. № 10. С. 105–110.
 14. Berry, C.H., 1971. Corporate growth and diversification. Journal of Law and Economics 14. S. 371– 383.
 15. Comparison of farmers' incomes in the eu mebmers states. URL : http://www.europarl.europa.eu/. (дата звернення: 10.09.2018).
 16. Diversifying farming businesses. URL : https://www.gov.uk/guidance/diversifying-farming-businesses. (дата звернення: 17.11.2018).
 17. Family's diversification into an on-farm cookery school. URL : http://www.fwi.co.uk/business/diversification/familys-diversification-into-an-on-farm-cookery-school (дата звернення: 04.12.2018).
 18. Gort, M. (1962). Diversification and Integration in American Industry. Princeton, NJ: Princeton University Press.250 р. (дата звернення: 08.12.2018).
 19. Ramanujam, V., Varadarajan, P. (1989). Research on Corporate Diversification: A Synthesis. Strategic Management Journal, 10(6): 523–551.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_57_66.pdf