ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 711.52 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 6

Мета статті – оцінити стан і намітити шляхи подальшого формування й розвитку сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз соціальної інфраструктури), емпіричний (комплексна оцінка сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено проблеми і причини відмінностей в динамічному розвитку сільської поселенської мережі), абстрактно-логічний методи (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення й аналізу формування і розвитку сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад розкрито сутність сучасного стану сільської поселенської мережі, процесів децентралізації влади, створення об’єднаних територіальних громад та їх ролі у розвитку сільських територій, визначено важливі чинники, які суттєво впливають на життєдіяльність сільських ОТГ. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні і практичні положення щодо формування та розвитку сільської поселенської мережі в умовах децентралізації влади, створення і функціонування об’єднаних територіальних громад. Визначено, що одним із перспективних напрямів розвитку сільської поселенської мережі є створення в об’єднаних територіальних громадах нових соціально-економічних формувань – комунальних господарств та агломерацій. Практична значущість. Визначено причини повільного розвитку сільської поселенської мережі та запропоновано конкретні напрями і заходи з усунення недоліків і прорахунків шляхом децентралізації влади та створення ОТГ за активної державної підтримки. Бібліогр.: 39.
Ключові слова: сільська поселенська мережа; децентралізація влади; територіальні громади; місцеве самоврядування; державна політика

Список використаних джерел

 1. Аграрний устрій України : наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 72 с.
 2. Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід. Київ : Фенікс, 2011. 263 с.
 3. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Юрид. думка, 2010. 656 с.
 4. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України. 2014. № 4. С. 55–73.
 5. Василенко О. П., Дяченко М. І. Децентралізація влади і її наслідки для громади. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/36.pdf.
 6. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?%20op=1&z=937.
 7. Дзеркало тижня. Вип. 11 від 24.03.2018 р.
 8. Дзеркало тижня. Вип. 16 від 28.04.2018 р.
 9. Дзеркало тижня. Вип. № 50 від 28.12.2018.
 10. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 11. Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 12. Косач А. О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8. С. 16-21.
 13. Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища : Закон України від 09.02.2017 р. № 1848-УШ. Голос України від 11.03.2017 № 45. Офіційний вісник України № 23 від 21.03.2017 р.
 14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 04.09.2015 р. № 676. Голос України від 06.10.2015 р. Офіційний вісник України від 16.10.2015 р.
 15. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Закон України від 31.08.2015 р. № 2217а. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.
 16. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-УПІ. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 17. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-УІП. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
 18. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 02.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1394882263968161.
 19. Про порядок формування стратегій об'єднаних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р.
 20. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Голос України. 2014. 23 лип.
 21. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Урядовий кур'єр. 2014. 11 квітня.
 22. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. №995-р. Урядовий кур'єр. 2015.
 23. Рарок Л. А., Рарок О. В. Мережева модель – прогресивна форма управління соціально-економічним розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. В. В. Іванишина. Кам'янець-Подільський, 2015. С. 228–240.
 24. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2014. 44 с.
 25. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : монографія / наук. ред. В. В. Борщевський ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2012. 216 с.
 26. Саблук П. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21–23.
 27. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін. ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 28. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 29. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування / А. П. Павлюк та ін. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_ alna-gromada-103fe.pdf.
 30. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 31. Шаров Ю. П., Сухінін Д. В. Муніципальні послуги: шлях до високої якості : монографія. Мелітополь : ВД ММД, 2008. 136 с.
 32. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 33. Шумляєва І. Д. Функціональна характеристика діяльності територіальних громад. Аспекти публічного управління. 2013. № 2 (2). С. 83–89.
 34. Lemann N. The myth of community development. New York Times Magazine. 2005. Jenuary 9.
 35. «2000» 25.01.2019.
 36. «2000» 28.12.2018.
 37. «2000», № 16, 20.04.2018 р.
 38. «2000», № 35, 13.10.2017 р.
 39. «2000», № 41, 10.11.2017 р.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_6_18.pdf