ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5:631(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902073
Зовнішньоекономічні відносини

Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України / Сегеда С.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 73

Мета статті – розкрити місце аграрно-продовольчої продукції в товарній структурі експорту та обґрунтувати пропозиції щодо більш раціональних напрямів використання продукції аграрного сектору й удосконалення товарної структури її експорту з перевагою готових харчових продуктів з більшою доданою вартістю. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз наукових здобутків українських та іноземних вчених щодо стану зовнішньої торгівлі аграрно-продовольчою продукцією); графічний (визначення співвідношення динаміки експорту продукції зернових і олійних культур та їх реалізаційної ціни); порівняльного аналізу (обґрунтування напрямів використання продукції аграрного сектору з більшою доданою вартістю); емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану зовнішньої торгівлі аграрно-продовольчою продукцією), абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Проведений аналіз динаміки зовнішньої торгівлі показав збільшення валютних надходжень від аграрно-продовольчої продукції та зростання їх частки в загальній сумі експорту з високою часткою зерна та насіння олійних культур. У структурі експорту переважає зерно та насіння олійних культур. Виявлений обернений зв’язок між обсягами експорту зерна і насіння олійних культур та їх реалізаційною ціною, що свідчить про доцільність використання зерна та проміжної продукції промислової переробки для розвитку тваринництва й нарощування виробництва та експорту м’ясо-молочної продукції. Елементи наукової новизни. Систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зерна і насіння олійних культур; зменшення використання зерна на кормові цілі через скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна і насіння олійних культур за відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти. Обґрунтовано пропозиції щодо товарної структури експорту аграрно-продовольчої продукції, напрями та шляхи її удосконалення. Практична значущість. Експорт аграрно-продовольчої продукції має здійснюватися, в основному, продукцією з вищим вмістом доданої вартості, що сприятиме збільшенню валютних надходжень від зовнішньоторговельних операцій. Водночас це потребує розбудови на новій інноваційній основі промислових підприємств з глибокої переробки, доробки та тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, її біологічної переробки, що дасть можливість наростити виробництво й експорт також тваринницької продукції з більшою доданою вартістю та створити нові робочі місця. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: аграрно-продовольча продукція; аграрний сектор; товарна структура; експорт; сировинна спрямованість; ринок; зовнішня торгівля; додана вартість

Список використаних джерел

 1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України / за ред. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2018. 59 с.
 2. Державна фіскальна служба. URL : http://sfs.gov.ua/ ms/f11 (дата звернення: 15.01.2019).
 3. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.01.2019).
 4. Задоя А. О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції. Академічний огляд. 2016. № 2. С. 110-117.
 5. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2017 році / за ред. А. О. Фризоренка. Київ : Держстат, 2018. 148 с.
 6. Карасьова Н. А. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1 (20). С. 129-152.
 7. Коденська М. Ю., Сегеда С.А. Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 30-39.
 8. Осташко Т. О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 83-94.
 9. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі : Закон України від 10.04.2008. № 250-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 23. ст. 213.
 10. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.
 11. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10.09.1999. № 1033-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 44. Ст. 389.
 12. Пугачов М. І., Духницький Б. В., Пугачов В. М. Перспективні напрями експорту агропродовольчої продукції України: 20 провідних країн-імпортерів пшениці. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 28 с.
 13. Сільське господарство України 2017 рік / за ред. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2018. 245 с.
 14. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 15. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання. Економіка АПК. 2018. № 2. С.75-76.
 16. Fry J. The sunflower seed export tax in Ukraine. Presentation for the workshop on policy dialogue in the sunflower oil sector, FAO and EBRD. Kiev, July 2004.
 17. Pugachov N. The Eurasian Wheat Belt and Food Security. Global and Regional Aspects. Springer International Publishing Switzerland, 2017. 180 p.
 18. Warr P.G. Welfare Effects of an Export Tax: Thailand’s Rice Premium. American Journal of Agricultural Economics, 2001. Vol. 83(4). P. 903-920.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_73_83.pdf