ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902093
Сторінка молодого науковця

Державна підтримка сільського господарства в Україні / Ільчук О.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 2 - С. 93

Мета статті – обґрунтувати необхідність та основні напрями державної підтримки аграрного сектору в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано монографічний метод пізнання для проведення оцінки рівня державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників України; методи синтезу й аналізу для визначення характерних особливостей і тенденцій розвитку аграрного сектору економіки. Результати дослідження. Визначено теоретико-методичні засади та особливості державної підтримки сільського господарства України. Проаналізовано основні напрями формування державної політики аграрної галузі. Встановлено форми та методи цієї підтримки. Враховуючи глобалізацію економіки та поглиблення євроінтеграції, обґрунтовано об’єктивну необхідність державної підтримки малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення державної підтримки аграрного сектору, обґрунтовано їх актуальність та спрямованість. Доведено необхідність переорієнтації державної політики в сільському господарстві з бізнесу до соціально орієнтованого підприємництва, через підтримку малих і середніх товаровиробників на селі. Практична значущість. Розглянуті теоретико-практичні положення становлять методологічну базу для формування державної політики в галузі сільського господарства. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: державна політика в сільському господарстві України; державна підтримка; сільське господарство; збалансований розвиток; економічна, соціальна та екологічна ефективність

Список використаних джерел

 1. Діброва А. Д. Теоретико-методологічні засади державної підтримки сільського господарства України. Національний вісник НУБіП України. 2009. Вип. 142. С. 19-24.
 2. Как живется фермеру в Европе? Льготы, кредиты и новые рынки. URL : https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2320982-kak-zivetsa-fermeru-v-evrope-lgoty-kredity-i-novye-rynki.html.
 3. Кваша С. М., Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. C. 99-104.
 4. Коваленко О. Ю. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_40.
 5. Контролюючі органи. URL : http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/kontrolyuyuchi_organiю
 6. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 5-11.
 7. Мельник Т. М., Головачова О. С. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 169-184.
 8. Основні показники зовнішньої торгівлі України. URL : http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini.
 9. Панухник О. В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 5-10.
 10. Підтримка аграріїв. URL : http://minagro.gov.ua/uk/support_apk.
 11. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
 12. Проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року. URL : http://minagro.gov.ua/apk?nid=24198.
 13. Сільське господарство України за 2017 рік. Статистичний збірник URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
 14. Стан фінансування програм підтримки АПК. URL : http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?tid_hierachy=1418.
Читати статтю: eapk_2019_2_p_93_98.pdf