ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.025.12 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903108
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України / Колтунович О.С. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 108

Мета статті – розробити фінансово-економічні передумови та визначити пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України. Методика дослідження. Дослідження виконано із застосуванням загальнонаукових підходів і методів, зокрема інституціонального аналізу – для вибору найбільш ефективних механізмів активізації процесів фінансового забезпечення інноваційної модернізації водогосподарського комплексу. Результати дослідження. Визначено фінансово-економічні передумови та пріоритети державного регулювання процесів модернізації та інноваційного розвитку окремих підсистем водогосподарського комплексу України. Елементи наукової новизни. Сформовано механізми та визначено інструменти державного регулювання фінансово-економічного забезпечення інноваційної модернізації водогосподарської сфери у вітчизняну практику в межах запровадження нової фіскальної, митної, регуляторної, бюджетної та грошово-кредитної політики. Практична значущість. На основі кращого зарубіжного досвіду запропоновані дієві механізми державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу, що забезпечать формування відповідного інституційного підґрунтя (ресурсної бази) стосовно фінансового, бюджетного, інвестиційного та іншого забезпечення. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: інноваційна модернізація; державне регулювання; євроінтеграція; концептуалізація; інституційне забезпечення; фінансово-економічні передумови

Список використаних джерел

 1. Галузевий огляд № 19 Євразійського банку розвитку «Сучасні тенденції в удосконаленні управління водними ресурсами в державах – учасницях СНД». URL : https://eabr.org/upload/iblock/2f0/obzor_19_rus.pdf.
 2. Звіт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL : http://www.minregion.gov.ua/.
 3. Звіт Представництва Європейського Союзу в Україні. URL : https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk.
 4. Звіт про глобальну конкурентоспроможність-2018 Всесвітнього економічного форуму. URL : http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.
 5. Левковська Л. В. Формування моделі інтегрованого управління водними ресурсами в контексті забезпечення сталого водокористування. Збалансоване природокористування. 2018. № 2. С. 46–53.
 6. Моніторинговий звіт UNESCO. URL : http://unesco.org.
 7. Нечипоренко О. М. Наукові засади управління продуктивністю поливної води. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 57–65.
 8. Прес-реліз Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/index.
 9. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF.
 10. Про Концепцію розвитку водного господарства України : Постанова Верховної Ради України від 14 січня 2000 р. №1390-XIV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-14/sp:max25.
 11. Публічний звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України за 2018 рік. URL : https://drive.google.com/file/d/1GhP2QvlcOnvII7meBzLc7wHCsXZZjWQj/view.
 12. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_108_114.pdf