ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.122(1-22):620.925 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903115
Наукова дискусія

Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій / Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Горб О.О., Радіонова Я.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 115

Мета статті – визначити й обґрунтувати концептуальні засади створення та ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій з метою досягнення стану рівноваги і сталого довгострокового розвитку їх еколого-соціо-економічної системи. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження були наступні наукові методи: історико-діалектичний (використання існуючих альтернативних джерел енергії), аналізу і синтезу (визначення переваг і недоліків відновлювальних джерел енергії), теоретичний пошук і абстрактно-логічний (визначення напрямів використання альтернативних джерел енергії для забезпечення будівель і споруд сільської території), моделювання (формулювання еколого-соціо-економічних засад енергонезалежності та енергоефективності сільських територій). Результати дослідження. Обґрунтована актуальність використання існуючих альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичної незалежності сільських територій через переваги та недоліки від їх застосовування. Визначено етапи, які необхідно здійснити для забезпечення енергетичної незалежності сільської території. Враховуючи еколого-соціо-економічні критерії використання енергії біомаси та енергії Сонця запропоновано напрями використання альтернативних джерел енергії для забезпечення будівель і споруд сільської території. Розглянуто перспективність використання біомаси в забезпеченні енергетичної незалежності сільських територій з можливістю отримання додаткових фінансових ресурсів для подальшого їх розвитку. Наведено практичні дані щодо ефективності використання біомаси як альтернативного джерела енергії. Елементи наукової новизни. Запропоновано напрями використання енергії біомаси та енергії Сонця для забезпечення будівель і споруд сільської території з урахуванням еколого-соціо-економічних критеріїв. Встановлено позитивний вплив впровадження об’єктів альтернативної енергетики в селах. Виявлено напрями, на яких ґрунтується триєдина концепція сталого розвитку сільських територій з урахуванням екологічних, економічних і соціальних складових. Практична значущість. Проаналізовано доцільність використання доступних місцевих альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичної незалежності сільських територій. Розкрито етапи, які необхідно здійснити для забезпечення енергетичної незалежності сільської території через переваги та недоліки від їх використання. Обґрунтована перспективність використання біомаси у забезпеченні енергетичної незалежності сільських територій з можливістю отримання додаткових фінансових ресурсів для подальшого їх розвитку. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: енергонезалежність; енергоефективність; енергоємність; сільські території; енергозбереження; альтернативні джерела енергії; біомаса

Список використаних джерел

 1. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії : підруч. / Адаменко О., Височанський В., Льотко В., Михайлів М. ; за ред. В. Льотко ; Ін-т менедж. та економіки. Івано-Франківськ, 2000. 255 c.
 2. Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой, А.І. Баштовий. Аналітична записка Біонергетичної асоціації України. 2016. № 17. 35 с.
 3. Державний класифікатор будівель і споруд. Київ : Держстандарт України, 2000. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00.
 4. Мельник Н. В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище. Економіка АПК. 2011. № 1. C. 70-73.
 5. Петрук В. Г., Коцюбинська С. С., Мацюк Д. В. Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України. 2011. URL : http://eco.com.ua/category/materiali-konferentsii/ii-ii-vseukrainskii-zizd-ekologiv-z-mizhnarodnoyu-uchastyu.
 6. Продажа энергии из биомассы, эксплуатация энергогенерирующего оборудования была, есть и будет интересной. 2015. URL : http://www.verner.com.ua/verner_offer.
 7. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 9. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій за період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 10. Титко Р., Калініченко В. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі та України) : посіб. Варшава – Краків – Полтава : Вид-во OWG. 2010. 534 с.
 11. Cheng J. J., Timilsina G. R. Advanced biofuel technologies: status and barriers. Policy Research Working Paper. Washington : World Bank, 2010. http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-5411.
 12. Peter Mc Kendry. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. Bioresource Technology. Vol. 83, Issue 1, May 2002, P. 47-54. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00119-5.
 13. Stand-alone hybrid energy system for sustainable development in rural India / Sharma R. & Goel S. Environment Development and Sustainability. 2016. Vol. 18 (6). Р. 1601–1614.
 14. The formation of the management system of ecological, social, and economic development of rural territories using the experience in European Union / Gorb, O., Yasnolob, I., Dedukhno, A., and Kaliuzhna, Yu. Journal of Environmental Management and Tourism, 2017. Vol. 8 (3). Р. 516-528. URL : http://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/1374.
 15. The Innovative Model of Energy Efficient Village under the Conditions of Sustainable Development of Ecological Territories / Yasnolob I., Chayka Т., Gorb О., Demianenko N., Protas N., Halinska Т. Journal of Environmental Management and Tourism. 2018. Vol. 3(27). Р. 648-658. URL : https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2272.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_115_122.pdf