ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 662.6:338 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903013
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми / Шпичак О.М., Боднар О.В., Пашко С.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 13

Мета статті – запропонувати методологічний підхід щодо оцінки місця і ролі продовольства в загальній енергетичній проблемі, розглянути можливості розв’язання існуючого протиріччя між виробництвом продуктів харчування та біопалива, встановити тенденції розвитку світового ринку біопалива та причини його повільного розвитку в Україні в контексті економіко-політичних інтересів країн світу, запропонувати підходи щодо оптимального вирішення енергетичної проблеми в Україні відповідно до сучасних викликів, розробити економічну модель алгоритму зіставлення ефективності різних варіантів використання сільськогосподарської сировини з метою отримання біопалива порівняно із традиційними його видами виходячи з конкретної ринкової ситуації відповідного періоду часу. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний метод пізнання, що дав змогу дослідити процеси формування цінових пропорцій на нафту та сільськогосподарську сировину для виробництва біопалива та їх причинно-наслідкових зв'язків у різних просторово-часових зрізах, системний підхід для дотримання оптимального підходу при вирішенні енергетичної проблеми, а також при визначенні системи порогів економічної доцільності переробки сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчих та енергетичних потреб, ретроспективного аналізу, що дозволяє виявити причини повільного розвитку вітчизняного ринку біопалива в контексті економіко-політичних інтересів країн світу, аналітичного обґрунтування доцільності переробки сільськогосподарської сировини на біопаливо на прикладі ріпаку на біодизель використано методи статистичного аналізу: ряди динаміки, середніх величин, групування, економічного моделювання, графічний, індексний та інші. Результати дослідження. Розроблено методологічний підхід щодо оцінки місця і ролі продовольства у загальній енергетичній проблемі. Запропоновано можливості розв’язання існуючого протиріччя між виробництвом продуктів харчування та біопалива через дотримання обсягів переробки сільськогосподарської продукції, необхідних для забезпечення продовольчих потреб як першочергових, які визначено на прикладі зерна при мінімальних та раціональних нормах споживання. Проведена критична оцінка та виявлено причини стримування процесів розвитку ринку біопалива в Україні у контексті економіко-політичних інтересів країн світу (країни ЄС, Росія, Білорусь), розроблена економічна модель алгоритму зіставлення економічної доцільності різної глибини переробки сільськогосподарської сировини, та на її основі здійснено розрахунки на прикладі ріпаку виходячи з конкретної ринкової ситуації у відповідний період часу. Елементи наукової новизни. Запропоновано методологічний підхід щодо оцінки місця і ролі продовольчої проблеми в загальній енергетичній проблемі, згідно з яким забезпеченість продовольством як різновид енергетичної проблеми є первинним за людськими потребами. Встановлено, що продукти харчування є специфічним видом енергії, що в своїй першооснові базуються на процесах фотосинтезу і формуються за рахунок сонячної енергії. Оскільки із сільськогосподарської сировини також можна отримувати інші види енергії, в тому числі біопаливо, а в зворотному напрямку це ще неможливо, виникає об’єктивне протиріччя між виробництвом біопалива та продуктів харчування. Запропоновано підхід щодо розв’язання існуючого протиріччя між виробництвом продуктів харчування та біопалива через дотримання обсягів переробки сільськогосподарської продукції (на прикладі зерна), необхідних для забезпечення продовольчих потреб, як першочергових, на рівні мінімальних та раціональних норм споживання. Розроблено економічну модель алгоритму зіставлення ефективності різних варіантів використання сільськогосподарської сировини з метою отримання біопалива (на прикладі насіння ріпаку та біодизеля) залежно від ринкової ситуації в конкретний період часу. Практична значущість. Запропоновано економічну модель алгоритму визначення економічної доцільності переробки ріпакового насіння на біодизель на мікро- і макрорівнях залежно від ринкової ситуації в конкретний період часу. Це дає можливість оперативно визначити рівень конкурентоспроможності окремих видів продукції ріпаківництва: насіння ріпаку, олії, макухи або біодизеля та шроту. Розроблено методичний підхід, відповідно до якого визначено обсяги використання зерна в Україні для задоволення потреб у продовольстві як першочергових на рівні мінімальних та раціональних норм споживання, а також енергетичних потреб в альтернативних видах палива. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: біопаливо; продовольча безпека; енергетична проблема; ціна; собівартість; сільськогосподарська сировина для виробництва біопалива; традиційні види пального

Список використаних джерел

 1. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В. Дубровін, М. Корчемний, І. Масло, О. Шептицький та ін. Київ : ЦТІ «Енергетика і електрофікація», 2004. 256 с.
 2. Бондар В.С., Фурса А.В. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 22.
 3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва : Айрис-пресс, 2004. 576 с.
 4. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи їх подолання. Біоенергетика/Bioenergy. 2014. № 1 (3). С. 16-19.
 5. Голуб Г.А., Лук’янець С.В. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 54-61.
 6. Гументик М.Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі альтернативних, енергетичних культур. Теорія і практика ринків. Ринок біопалива. 2007. № 1. С. 101-102.
 7. Дубровін В.О., Мельничук М.Д. Біоенергетика: сучасний стан та перспективи для агропромислового комплексу України: міжнародна конференція, присвячена 110-річчю НАУ «Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми», (Київ, 2008 р.). Київ : НАУ, 2008. С. 76-81.
 8. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України / О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич, Т.В. Куць, Є.А. Михайлов та ін. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2010. 294 с.
 9. Економіко-організаційні засади виробництва біопалива як напрям оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні / О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич, Т.В. Куць, Є.А. Михайлов та ін. ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук.-дослід. ін-т економіки і менеджменту АПВ навч.-наук. ін-ту бізнесу ; за ред. О.М. Шпичака. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2011. 410 с.
 10. Енергетична стратегія України на період до 2035 року. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Розпорядження КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL : https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.
 11. Интерактивная информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL : http://dataportal.belstat.gov.by/AggregatedDb.
 12. Калетнік Г.М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 516 с.
 13. Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні : монографія. Київ : Аграрна наука, 2008. 464 с.
 14. Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 65-69.
 15. Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения / предисл. П.Н. Клюкин; пер. с франц., англ., нем. Москва : Эксмо, 2008. 1200 с.
 16. Кириленко І. Г., Дем'янчук В. В., Андрющенко Б. В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62-67.
 17. Лузан Ю. Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 40-48.
 18. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселення. Директ-Медиа, 2014. 204 с.
 19. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 10-14.
 20. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18-27.
 21. Подолинский С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Москва : Ноосфера, 1991. 86 с.
 22. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах. Постанова КМУ від 11 лютого 2010 р. № 164. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF.
 23. Роїк М. В., Ягольник О. О. Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи) розвитку. Біоенергетика / Bioenergy. 2014. № 1 (3). С. 7-11.
 24. Руденко М. Енергія прогресу. Київ : Михайлюта А.А., 2010. 544 с.
 25. Тарута: Украина имеет одни из самых больших запасов газа в мире. URL : http://newsone.ua/news/politics/taruta-ukraina-imeet-odni-iz-samykh-bolshikh-zapasov-haza-v-mire-.html.
 26. Цилюрик О., Десятник Л. Продуктивність науково обгрунтованих сівозмін Степу // Агро бізнес сьогодні. 31 серпня 2016 р. URL : http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/1225-produktyvnist-naukovo-obgruntovanykh-sivozmin-stepu.html.
 27. Шпаар Д. Рапс и сурепица: выращивание, уборка, использование / под ред. Д. Шпаара / Учебно-практическое руководство. 2012. 368 с. URL : https://www.zerno-ua.com/books/raps-i-surepica-vyrashchivanie-uborka-ispolzovanie.
 28. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України. Економіка АПК. 2009. № 8. С. 11–19.
 29. Annual Prices 1960 to present. World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) URL : http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.
 30. Coyle W. The Future of Biofuels. A Global Perspective. URL : http://www.ers.usda.gov/features/ bioenergy.
 31. Crops. Data. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
 32. Іnternational energy statistics. U.S. Energy Information Administration. URL : https://www.eia.gov/.
 33. Ortiz R,. Crouch J.H., et. Al. Bioenergy and agriculture: Promises and challenges. Bioenergy and Agricultural Reserch for Development. 2020 Vision for Food, Agriculture, and the Enviroment // Focus 14, Brief 3 of 12, December 2006. URL : http://www.ifpri.org/2020/focus/focus14/focus14_03.pdf.
 34. Renewables 2018. Global status report. Renewable Energy Policy Network for the 21st century. France. URL : http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_13_27.pdf