ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903042
Економіка агропромислового виробництва

Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз / Данкевич В.Є., Пивовар П.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 42

Мета статті – дослідити особливості транзакцій із сільськогосподарськими землями по областях України з використанням кластерного аналізу. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: монографічний (вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо розвитку земельних відносин), системний аналіз (порівняння динаміки різних транзакцій із сільськогосподарськими землями), статистичний (аналіз структури та динаміки транзакцій із земельними ділянками), графічний (схематичне та табличне представлення результатів досліджень), кластерний аналіз (групування регіонів України відповідно до характеристик транзакцій із сільськогосподарськими землями). Специфіку та особливості розвитку земельних відносин в Україні досліджено за допомогою кластерного аналізу, інтерпретацію якого здійснено за допомогою економетричних методів із використанням пакетів програм STATA, R. Результати дослідження. Визначено сутність транзакцій із сільськогосподарськими землями. Обґрунтовано методологічний інструментарій дослідження землекористування, володіння та розпорядження. Досліджено сукупність юридично-правових і економічних відносин, які виникають у процесі обігу земельних ділянок, а саме транзакцій купівлі-продажу, спадщини, міни-дарування, застави, оренди, емфітевзису. Проаналізовано структуру та динаміку кількості транзакцій із земельними ділянками за цільовим призначенням земель. Визначено екстремальні значення щодо транзакцій із сільськогосподарськими землями. Проведено кластерний аналіз рівня розвитку земельних відносин у різних областях України. Використання методу “Варда” дозволило розподілити області України за рівнем розвитку земельних відносин на три кластерних групи. Елементи наукової новизни. Вперше проаналізовано рівень розвитку земельних відносин в Україні за допомогою кластерного аналізу через призму транзакцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Практична значущість. Проведено аналіз розвитку земельних відносин в Україні в розрізі транзакцій із земельними ділянками (купівля-продаж, спадщина, міна-дарування, застава-іпотека, оренда та емфітевзис). Кожну транзакцію проаналізовано в динаміці з 2015-го по 2017 р. Для повнішого порівняння транзакції було розглянуто за цільовим призначенням (сільськогосподарська та не сільськогосподарська). Рис.: 7. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: земельні відносини; ринок землі; кластерний аналіз; оренда; купівля-продаж; європейський досвід; ефективність

Список використаних джерел

 1. Гуторов О. І., Шарко І. О. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : монографія. Харків : ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. 256 с.
 2. Даниленко А. С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті. Економіка АПК. 2001. № 4. С. 28-32.
 3. Добряк Д. С., Мартин А. Г. Теоретичні засади функціонування ринку земель як складової суспільно-економічних відносин. Землеустрій і кадастр. 2010. № 4. С. 3-8.
 4. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2017. 128 с.
 5. Зінчук Т. О., Данкевич В. Є. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 84-92.
 6. Комар Н. Концепція формування та державної підтримки кластерних структур в Європі. Вісник Тернопільського національного технічного економічного університету. 2014. № 2. С. 53–64.
 7. Лупенко Ю. О., Ходаківська. О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 8. Мартин А. Г., Аврамчук Б. О. Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1-2. С. 116-127.
 9. Мартинюк М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та проблеми запровадження. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 15-21.
 10. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / Я. М. Гадзало, С. О. Балюк та ін. ; за ред. Л. Я. Новаковського. Київ : Аграрна наука, 2015. 48 с.
 11. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47-53.
 12. Петти В. Экономические и статистические работы. Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1940. 38 с.
 13. Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / авт. кол. Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, О. М. Шпичак та ін. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2018. 52 с.
 14. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ходаківська та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, О. В. Ходаківської. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 15. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення. Економіка України. 2002. № 11. С. 35–41.
 16. Cheshire P. C. Land market regulation: market versus policy failures. Journal of Property Research, 2013. Vol. 30(3). Р. 170-188.
 17. Dankevych V., Dankevych Y., Pyvovar P. Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3: 307–319.
 18. Dankevych Y., Dankevych, V., Chaikin O. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, No. 65. P. 259–271.
 19. Statistical Yearbook “Land Governance Monitoring in Ukraine: 2016-2017”. URL : http://www.kse.org.ua/en/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2016-2017/.
 20. Swinnen Johan, Ciaian Pavel, Kancs d’Artis. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States ; Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009. URL : http://siteresources.worldbank.org.
 21. Wille Joachim. Menschheit braucht bald zwei Planeten. Frankfurter Rundschau. 2012. 15 may, р. 3.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_42_51.pdf