ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3: 336.7 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903052
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів / Михайлов А.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 52

Мета статті – узагальнити існуючі погляди вчених і практиків на проблему застосування різних фінансових інструментів в теорії та практиці формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів. Методика дослідження. Методологічною основою проведеного дослідження стали положення економічної теорії, державного регулювання економіки, інвестування та теорії аграрних відносин. За допомогою методу узагальнення виявлено переваги та застереження щодо використання окремих фінансових інструментів в аграрному секторі. На основі системного та порівняльного аналізів згруповано інноваційні інструменти фінансування виробників аграрного сектору. Структуризація фінансових інструментів на внутрішні та зовнішні здійснена з використанням графічного методу. Результати дослідження. Оцінено практику використання різних фінансових інструментів у системі формування інвестиційних ресурсів аграрного сектору України в умовах глобалізаціних викликів. На основі узагальнення переважаючих фінансових практик залучення коштів суб’єктами господарювання в аграрному секторі виділяються внутрішні та зовнішні фінансові інструменти. Виявлено, що найбільшого поширення за останні роки в переліку внутрішніх фінансових інструментів отримали: банківське кредитування, серед якого виділяють агрострахування, авальовані векселі, кредитування по програмних продуктах; форвардні закупівлі; аграрні розписки та лізингові послуги. Доведено, що стрімкі інтеграційні процеси у вітчизняному аграрному секторі та глобалізаційні виклики зумовлюють розширення (появу нових) зовнішніх фінансових інструментів для залучення інвестиційних ресурсів, зокрема: бонди, акредитиви, гарантії, факторинг. Припускається, що в найближчій перспективі переважаючими користувачами інноваційних фінансових інструментів інвестування аграрного розвитку залишаються великі компанії, на відміну від невеликих виробників через їх необізнаність щодо доступу до них та пасивне ставлення щодо використання наявних фінансових можливостей. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні питання використання різних фінансових інструментів формування інвестиційних ресурсів суб’єктами господарювання в аграрному секторі економіки країни в умовах глобалізаційних викликів. За результатами оцінювання тенденцій їх використання здійснено систематизацію та розподіл інноваційних фінансових інструментів по напрямах фінансування. Практична значущість. Доводиться необхідність використання інноваційних фінансових інструментів для формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки шляхом поєднання внутрішніх (аграрні розписки, лізингові послуги, форварди, банківське фінансування) та зовнішніх (бонди, акредитиви, гарантії, факторинг) фінансових інструментів для виробників аграрного сектору. Запровадження партнерських програм як у рамках страхування, так і в напрямах кредитування та надання лізингових послуг дозволить значно покращити умови для виробників аграрного сектору, в тому числі дрібних та середніх, а також розширить їх можливості щодо оновлення основних засобів та поповнення обігових коштів. Рис.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: інвестування; аграрний сектор; фінансові інструменти; зовнішнє та внутрішнє фінансування; кредитування; аграрне підприємство

Список використаних джерел

 1. Авалирование векселей. URL : https://www.aval.ua/ru/corporate/finbizn/document/avaluvan/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 2. Аграрії позбавляються страху за врожай. URL : https://finclub.net/ua/analytics/ahrarii-pozbavliaiutsia-strakhu-za-vrozhai.html (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 3. Аграрні розписки в Україні: нові можливості. URL : https://uba287.files.wordpress.com/2017/09/cr-pesentaiton_berry-association_2017-09-11.pdf (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 4. Агробізнес 2017: інструменти фінансування, інноваційні технології, оцінка та управління ризиками. URL : https://www.apd-ukraine.de/ua/ag-arkhiv/678-agrobiznes-2017-instrumenti-finansuvannya-innovatsijni-tekhnologiji-otsinka-ta-upravlinnya-rizikami-25-01-2017 (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 5. Агрокредити: кому і на яких умовах банкіри дають. URL : http://finbalance.com.ua/news/Krediti-ahrariyam-komu-ta-na-yakikh-umovakh-bankiri-hotovi-davati-hroshi (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 6. Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку. Молодий вчений. 2015. № 2(17), лютий. С. 893-897.
 7. Без агрострахування неможливо отримати доступ до кредитування. URL : http://agro-online.com.ua/ru/public/blog/6184/details/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 8. Бразильський досвід допомагає Україні впроваджувати аграрні розписки. URL : http://agronews.ua/node/67494 (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 9. В Україні у 2017 році зросло надання послуг з лізингу техніки та обладнання. URL : http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/v-ukrayini-u-2017-rotsi-zrosli-nadannya-poslug-z-lizingu-tehniki-ta-obladnannya/amp/instagram.com/ uprom.info/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 10. Денисенко М. П. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах. Економіка України. 2003. № 1. С. 28-32.
 11. ДПЗКУ в рамках форвардної програми проавансувала аграріїв більш ніж на 220 млн гривень. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-v-ramkah-forvardnoi-programi-proavansuvala-agrariiv-bils-niz-na-220-mln-griven (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 12. Кернел выпустил пятилетние облигации на суму $500 млн. URL : https://latifundist.com/novosti/34322-kernel-vypustit-evroobligatsij-na-500-mln (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 13. Конференція «Агробізнес-2017» визначила інструменти фінансування та головні ризики для аграрного сектору в Україні. URL : http://kbs-izdat.com/konferenc-ya-agrob-znes-2017-viznachila-nstrumenti-f-nansuvannya-ta-golovn-riziki-dlya-agrarnogo-sektoru-v-ukra-n / (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 14. Лізинг в ТОП 3 фінансових інструментів для аграрного бізнесу. URL : http://www.uul.com.ua/press/leasnews/item_1098/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 15. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу. Облік і фінанси. 2015. № 1. С. 81-87.
 16. Майорова Т. В. Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 3-4(1). С. 66-69.
 17. МетеоЗахист. URL : https://www.syngenta.ua/ meteozahist (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 18. Михайлов А. М. Інвестиційні ресурси аграрного сектору економіки України: наукові основи, стан, перспективи : монографія. Суми : ФОП Литовченко Є.Б., 2017. 300 с.
 19. ПАТ «Аграрний Фонд» законтрактував 666 тис. тонн зернових врожаю 2017 року на 2,9 млрд грн. URL : http://agrofond.gov.ua/news/list/580--pat-agrarnij-fond-zakontraktuvav-666-tis-tonn-zernovih-vrozhaju-2017-roku-na-29-mlrd-grn/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 20. Пересада А. А., Коваленко Ю. М. Фінансові інвестиції: підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 728 с.
 21. Підсумки конференції «Агробізнес-2017» інструменти фінансування, інноваційні технології, оцінка та управління ризиками. URL : http://kbs-izdat.com/p-dsumki-konferenc-agrob-znes-2017-nstrumenti-f-nansuvannya-nnovac-jn-tehnolog-oc-nka-ta-upravl-nnya-rizikami/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 22. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 23. Фабоцци Ф. Ж. Финансовые инструменты : учебник. Москва : «ЭКСМО», 2010. 864 с.
 24. Фінансова «сімка» – основні способи отримати кошти для розвитку аграрного бізнесу. URL : https://agropolit.com/spetsproekty/391-finansova-simka--osnovni-sposobi-otrimati-koshti-dlya-rozvitku-agrarnogo-biznesu (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 25. Фінансування аграрного сектору. 10 міфів, котрі не дають українським банкам розвивати цей напрям бізнесу. URL : http://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi-vzglyad/finansirovanie-agrarnogo-sektora-10-mifov-kotorye-ne-dayut-ukrainskim-bankam-razvivat-eto-napravlenie-biznesa/ (дата звернення: 15.01.2018 р.).
 26. Francesco Tropea with Lopo de Carvalho (2016). Access to credit and financial instruments in agriculture. European Parliamentary Research Service URL : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586677/EPRS_BRI(2016)586677_EN.pdf (дата звернення: 01.03.2019 р.).
 27. Robert T. Kleiman, Anandi P. Sahu (1997). HybridSecurities: A BasicLookatMonthlyIncomePreferredStock. URL : http://www.aaii.com/journal/article/hybrid-securities-a-basic-look-at-monthly-income-preferred-stock (дата звернення: 01.03.2019).
Читати статтю: eapk_2019_3_p_52_60.pdf