ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:338.43 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903006
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами / Пугачов М.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 6

Мета статті – дослідити сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України та здійснити прогноз подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва, визначити перспективні ринки збуту вітчизняної агропродовольчої продукції. Методика дослідження. Основою дослідження є системний підхід до оцінки перебігу ситуацій, що виникали на світовому ринку агропродовольчих товарів. Використано історичний та аналітичний методи при формуванні та аналізі аналітичних матеріалів, а також порівняльний метод для оцінки його результатів. Результати дослідження. Дослідження відбиває авторський погляд на сучасний процес розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами в Україні. Проаналізовано тенденції розвитку торгівлі агропродовольчими товарами між країнами, визначено основні проблемні моменти подальшого нарощування експорту та обґрунтовано напрями взаємовигідного співробітництва у майбутньому, які забезпечать отримання економічних вигід українськими товаровиробниками. Елементи наукової новизни мають запропоновані напрями розвитку українського експорту та розвитку взаємовигідної співпраці в аграрній сфері економіки. Практична значущість. Вказані підходи можуть бути використані органами державної влади при плануванні майбутніх прогнозних балансів попиту та пропозиції для основних груп аграрної продукції та прогнозуванні розвитку економіки. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аграрна економіка; зона вільної торгівлі; міжнародна інтеграція; продовольство; сільське господарство; прогноз; ринок; розвиток

Список використаних джерел

 1. Білорус О. Г., Власов В. І., Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 632 с.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 384 с.
 4. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 514.
 5. Лупенко Ю. О. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 6. Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80.
 7. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 8. European Commission. Agriculture and Rural Development. URL : https://ec.europa.eu/agriculture/index_en.
 9. OECD/FAO (2018), OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/ Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 2018. URL : https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en.
 10. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. URL : https://www.fas.usda.gov/.
 11. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. July 2018. /Food and Agriculture Organization. 2018. URL : http://www.fao.org/3/CA0239EN/ca0239en.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_6_13.pdf