ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:[634.8:663.2](477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903061
Аграрний менеджмент і підприємництво

Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу / Бойко В.О., Аверчева Н.О., Бойко Л.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 61

Мета статті – на основі дослідження сучасного стану виноградарсько-виноробної галузі України визначити основні напрями та перспективи її ефективного розвитку. Методика дослідження. У процесі дослідження застосовано такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення досліджень та обґрунтування висновків); розрахунково-конструктивний та порівняння (для аналізу сучасного стану розвитку виробництва та економічної оцінки потенціалу виноградарсько-виноробного підкомплексу); статистико-економічні (для дослідження динаміки і структури виробництва винограду і винопродуктів). Результати дослідження. Визначено основні складові потенціалу виноградарсько-виноробної галузі України. Досліджено сучасний стан її розвитку та окреслено проблеми, які потребують першочергового вирішення. Проведено аналіз динаміки і структури виноградних насаджень, обсягів виробництва винограду за регіонами. На основі показників динаміки виробництва і споживання вина в Україні обґрунтовано висновки про низький рівень попиту і культури споживання вина населенням. Визначено основні напрями розвитку виноградарсько-виноробної галузі країни в умовах посилення рівня конкуренції на внутрішньому ринку та інтеграційних процесів у Європі та світі. Елементи наукової новизни. На основі комплексного дослідження проблем, які стримують розвиток виноградарсько-виноробної галузі на сучасному етапі, запропоновано заходи на рівні держави, регіону та підприємств для їх вирішення. Практична значущість. Запропоновані заходи можуть бути використані у прогнозуванні розвитку галузі на регіональному і державному рівні, а також окремими суб’єктами господарювання для підвищення ефективності виробництва продукції виноградарсько-виноробної галузі. Рис.: 5. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: виноградарство; виноробство; ефективність; виробництво; споживання; конкурентоспроможність; перспективний напрям

Список використаних джерел

 1. Авласенко О. А. Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3128.
 2. Бойко В. О. Діагностика бізнес-середовища та стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Миколаїв, 2014. 22 с.
 3. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2015. Вип. 52. 234 с.
 4. Виноградний кадастр України. URL : http://eurowine.com.ua/tmp/kadastr/index.php/.
 5. Виробництво вина в Україні рекордно впало: названо причини. URL : https://politeka.net/ua/news/633125-virobnitstvo-vina-v-ukrayini-rekordno-vpalo-nazvano-prichini/.
 6. Власов В. В., Белоус І. В. Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 38-42.
 7. Галузева Програма розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року, від 21 липня 2008 р. № 444/74. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN40145.html.
 8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Державна фінансова підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. URL : http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/11582-derzhavna-finansova-pidtrymka-rozvytku-vynohradarstva-sadivnytstva-i-khmeliarstva.ht.
 10. Дмитрук М. І. Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 106.
 11. Кернасюк Ю. В. Перспективне виноградарство. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/2643-perspektyvne-vynohradarstvo.html.
 12. Кириллова О. В. Розвиток галузі виноградарства в Україні. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 39 -43.
 13. Навіщо українцям підвищувати культуру споживання алкоголю. URL : http://forbes.net.ua/ua/opinions/1413412-navishcho-ukrayincyam-pidvishchuvati-kulturu-spozhivannya-alkogolyu/.
 14. Органічна політика у 2017 році: 5 векторів розвитку. URL : https://agro-online.com.ua/ru/public/blog/6876/details/.
 15. Попова М. М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2014. № 7. С.136-142.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв : Закон України №2360-VIII. URL: https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/96682-zakon-scho-sproschuye-lcenzuvannya-malih-vinorobv-vstupiv-u-dyu.html.
 17. Радченко Т. М. Україна в сучасних тенденціях функціонування світового ринку винопродукції. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2015. №1 (4). С. 70-76.
 18. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 19. Соколов А. Не(винный) рынок: основные тенденции, внутреннее производство и импорт. URL : https://delo.ua/business/nevinnyj-rynok-osnovnye-tendencii-vnutrennee-proizvodstvo-i-341147/.
 20. Топалов М. Українське виноробство: у битві за виживання. URL : https://www.epravda.com.ua/publications/2017/10/26/630499/.
 21. Топов А. Г. Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 49-53.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_61_70.pdf