ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:332.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903071
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями / Юхименко П.І., Паска І.М., Загурський О.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 71

Мета статті – обґрунтувати роль людського капіталу в системі управління сільськими територіями в умовах проведення адміністративної реформи. Методика дослідження Побудована на системному та еволюційному підходах, які потребують ієрархічності сутнісного розуміння нового публічного менеджменту, а також передбачають проведення дослідження в цілісності з виявленням різноманітних характерних ознак, прямих і зворотних зв’язків та залежностей. Результати дослідження. Розглянуто роль людського капіталу в процесах організації публічного управління інноваційного розвитку сільських територій України. Здійснено узагальнення його характерних рис та місця в системі публічного управління. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо інноваційного розвитку сільських територій як комплексного, системного явища, що потребує суттєвих змін не тільки в сфері технологій, а й в управлінні та соціумі в цілому. Практична значущість. Обґрунтовано, що для ефективної реалізації наявного потенціалу сільських територій необхідне формування якісних характеристик та передумов знанієбазованого менеджменту на державному рівні. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: інтелектуалізація праці; людський капітал; публічне управління; публічний союз; сільські території; соціальні інвестиції

Список використаних джерел

 1. Артеменко Л. Б. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні. Галицький економічний вісник. 2016. Т. 50. № 1. С. 22-31.
 2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.
 3. Брусникин Н. Деловой рейтинг высшего образования. Менеджер по персоналу. 2007. № 11. С. 14-17.
 4. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Т-во «Знання», 2001. 254 с.
 5. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-2016.
 6. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / пер. с англ. И. Гутман. 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 274 с.
 7. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство правления. Москва : Изд-во НОРМА, 2001. 528 с.
 8. Когут В. І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями. Вісник Львівського університету. 2012. Вип. 6. С. 252-258.
 9. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : монографія / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер та ін. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011. 308 с.
 10. Носик О. М. Форми людського капіталу: головні підходи до визначення. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2014. № 3 (18). С. 149-156.
 11. Радевская Н. С. Педагогическая поддержка процесса повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий. Человек и образование. 2009. № 2 (19). С. 125-130.
 12. Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу. Економіка України. 2009. № 1. С. 19-30.
 13. Риковська О. В. Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан, напрями якісного вдосконалення. Економіка розвитку. 2012. № 4(64). С. 40-45.
 14. Романовская Е. В., Колосова Ю. В. Значение социального и человеческого капитала. ДНУЭиТ им. М. Туган-Барановского, 2010. URL : http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/01732.htm .
 15. Руденко Л., Лісовський С. Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання. Економічна енциклопедія : в 3 т. / ред. кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 2000. Т. 3. С. 715-720.
 16. Семикіна М. В. Якість знань вітчизняних кадрів в контексті взаємодії навчальних закладів і бізнесу. Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. / за наук. ред. І. Л. Петрової. Київ : Таксон, 2007. С. 144-147.
 17. Створюється сучасна система підвищення кваліфікації працівників: Коментарі Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України / Урядовий портал. URL : http://kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=43430170&cat_id=1225809.
 18. Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда. Москва : Наука, 1982. 472 с.
 19. Ткаченко А. М., Морщенок Т. С. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом : монографія. Запоріжжя : Вид-во Запорізької держ. інженер. акад., 2008. 233 с.
 20. Яловий Г. А. Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2015. № 12. URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/43884-88054-1-PB%20(2).pdf.
 21. Becker G. S. Human Capital. N.Y. Columbia University Press, 1964. 280 р.
 22. «Europe 2020: Europe's growth strategy. URL : http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/europe_2020explained.pdf.
 23. Human Development Report : Sustaining Human Progress : Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 2014. URL: http://hdr.undp.org/en.
 24. Mincer J. Schooling, experience and earnings. N.Y. NY: National Bureau of Economic Research 1974. 152 р.
 25. Sarnovičs A. Human resource development in public administration: a case of Latvia. Human Resources Management & Ergonomics. Volume IV. № 1. 2010. С. 1-12. URL : https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2010/2010_1_08.pdf.
 26. Smuda M. Differences and similarieties in human capital management in private and public sector organisation – case study from poland. URL : www.magnanimitas.cz/ADALTA/ 0102/papers/A_smuda.pdf.
 27. Shultz T. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. Economic Research: Retrospect and Prospect, 1972. Vol 6. 1-84.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_71_78.pdf