ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 323.325 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903079
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Роль гендерного фактора на селі / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 79

Мета статті – обґрунтувати роль гендерного фактора в розвитку соціально-економічних відносин у сільській місцевості. Методика дослідження. Застосовано методи аналізу, узагальнення та наукового порівняння. Саме період реформування аграрної економіки вимагає проведення глибокого аналізу життєвого потенціалу сільських людей, зважаючи на значні гендерні відмінності в їхньому житті. Важливість наукового підходу полягає в традиційних методах порівняння та використання економічної інформації, які відображають ситуацію, що склалася. Результати дослідження. Обґрунтовано основні теоретичні та методологічні підходи до визначення гендерних проблем з метою вивчення та дослідження гендерних відносин, що суттєво підвищує роль гендерного фактора, зокрема в житті сільського населення. Елементи наукової новизни. Розглянуто роль гендерного фактору з урахуванням порівняльної характеристики сімей за основними типами, аналізу гендерних відносин у родинах та соціально-психологічних особливостей цих стосунків. Практична значущість. Виявлено сучасні проблеми та можливості пізнання впливу гендерного фактора на стан соціальних явищ на селі. Табл.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: українське селянство; гендерний фактор; соціально-психологічні особливості стосунків; типи сімей; гендерна рівність; сфера зайнятості; тривалість життя

Список використаних джерел

 1. Агєєва В.П., Близнюк В.В., Голованенко І.О. Основи теорії гендеру. Київ : «К.І.С.», 2004. 536 с.
 2. Гендерна рівність і розвиток: Погляд у контексті європейської стратегії України. Київ : Заповіт, 2016. 244 с.
 3. Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чоловіка потрібна. URL : https://24tv.ua/genderna_rivnist_chi_isnuye_vona_v_ukrayini_ta_dlya_chogo_vona_potribna_n102743.
 4. Гендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи / ПРООН. Київ : Логос, 2003. 103 с.
 5. Жінки та дівчата в сільській місцевості. UNITED NATIONS UKRAINE, Група ООН з гендерних питань.
 6. Завалевська В. О. Гендерна політика: проблеми та напрями їх вирішення. Київ : Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pav/2012_22/22-02.pdf.
 7. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 8. Марценюк Т. Становище сільських жінок в Україні: актуальність подвійних нерівностей. URL : http://www.KRONA.ORG.UA.
 9. Населення України за 2017 рік. Демограф. щорічник. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 134 с.
 10. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Закон України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 5. Ст. 34.
 11. Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF.
 12. Скільки жінок серед нардепів, міністрів, мерів та голів сільрад. URL : https://www.slovoidilo.ua/2018/03/08/infografika/polityka/skilky-zhinok-sered-nardepiv-ministriv-meriv-ta-holiv-silrad.
 13. Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Суми, 2010. 330 с.
 14. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки. URL : https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4.
 15. Суслова І. Жінки, яких не помічають – блог – політичні новини України / обозреватель. URL : https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/zhinki-yakih-ne-pomichayut.htm.
 16. Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 362 с.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_79_86.pdf