ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 33:338.436:316.422.44:332.143 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903087
Кооперація та агропромислова інтеграція

Потенціал провадження платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого розвитку / Забуранна Л.В., Ярмоленко Ю.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 87

Мета статті – дослідити потенціал регіонів для провадження конвергенційної платформи агроцифрової кооперації в процесі сталого розвитку. Методика дослідження. Використано методи аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний метод, зокрема прийоми індукції та дедукції (при уточненні категоріально-понятійного апарату дослідження), когнітивного моделювання (при визначенні основних сфер агроцифрової платформи та їх взаємодії). Для обробки статистичної інформації та економіко-математичного моделювання застосовано сучасне комп’ютерне програмне забезпечення. За основною гіпотезою дослідження, запропоновану платформу агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів необхідно поділити на чотири умовні сфери, регіони України – на три умовні кластери. Результати дослідження. У процесі дослідження виділено та проаналізовано основні складові, їх сукупний вплив та взаємодію у процесі агропромислового виробництва на регіональному рівні. Обрані показники розподілено на чотири окремих сфери сталого розвитку: «ресурсне забезпечення», «виробнича діяльність», «соціальний розвиток», «екологічний стан». Елементи наукової новизни. Представлено авторську концепцію агроцифрової кооперації, яка, на відміну від наявних, враховує особливості взаємодії у системі чинників агропромислового виробництва на регіональному рівні та передбачає формування чотирьох окремих сфер сталого розвитку. Практична значущість. Діяльність агроцифрової платформи стане базисом підвищення вартості та іміджу бренду «Зроблено в Україні», що неможливо без відповідності всіх без винятку виробників високим стандартам якості продукції та ведення бізнесу. Впровадження платформи агроцифрової кооперації, з одного боку, дає змогу розширити експортні ринки для вітчизняних агропромислових товарів, тоді як з іншого – успішно конкурувати на внутрішньому ринку з компаніями-імпортерами. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: платформа агроцифрової кооперація; сфери сталого розвитку; агропромислове виробництво; потенціал; міжрегіональні об’єднання; кластери

Список використаних джерел

 1. Біттер О. А. Рівень життя сільського населення : проблеми і перспективи. Львів : Українські технології, 2005. 288 с.
 2. Карлик А. Е., Платонов В. В. Сетевая организация как механизм промышленного развития. Проблемы теории и практики управления. 2016. № 9. C. 92–102. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=26633434 (дата звернення 27.01.2019).
 3. М. Й., Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств : управлінський аспект. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. 368 с.
 4. Мартьянов М. П. Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. № 1(99). C. 34-45.
 5. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 6. Ходаківський В. М., Місевич М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 31–37.
 7. Яковлева А. Ю. Инновационная экосистема как ключевой фактор успеха «выращивания» малой венчурной компании. Креативная экономика. 2009. № 2 (26). С. 24–28. URL : http://www.creativeconomy.ru/articles/2167/ (дата звернення 12.02.2019).
 8. Asheim B., Gertler M. Understanding regional innovation systems. in Jan Fagerberg, David Mowery and Richard Nelson Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2004. 350 p.
 9. European Commission. Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). COM. 2011. 627 final/2. Brussels.143 p.
 10. Frey C. B., Osborne M. A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?. Retrieved September17. 2013. 72 р.
 11. Fukugawa N. Determining factors in innovation of small firm networks: a case of cross industry groups in Japan. Small Business Economics. 2006; 27(2-3):181–193. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-006-0010-2.
 12. Gassmann O., Enkel E. Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. The Proceedings of the R&D Management conference.— Lisbon, Portugal. 2004. P. 1 18.
 13. Gupta M. Ambient Intelligence unobtrusive technology for the information society. Pressbox.co.uk. 2003. June 17. URL : http://www.pressbox.co.uk/Detailed/7625.html (дата звернення 18.01.2019).
 14. Measuring decent work. Decent Work Country Profiles. URL : http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/lang--en/index.htm (дата звернення: 25.12.2018).
Читати статтю: eapk_2019_3_p_87_96.pdf