ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903097
Кооперація та агропромислова інтеграція

Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Спаський Г.В., Швець А.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 97

Мета статті – дослідити стан розвитку інтеграції в агропромисловому виробництві України та визначити основні форми розвитку агропромислової інтеграції, а також умови їх утворення. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків), зокрема прийоми індукції та дедукції (упорядкування результатів дослідження), аналогії та зіставлення (порівняння об’єктів та явищ); теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу (у процесі аналізу діяльності господарських формувань); економіко-статистичний (визначення показників ефективності та перспектив розвитку). Результати дослідження. Підкреслено, що розвиток холдингів дозволить вирішити проблему продовольчої безпеки країни, зменшити імпорт продовольства, усунути міжгалузеві диспропорції, організувати оптимальні цінові ланцюжки від поля до магазину, поліпшити соціально-економічний розвиток сільських територій. Також ефективний розвиток інтегрованих відносин в аграрному секторі економіки за участю господарств населення передбачає вирішення проблеми перетину інтересів трьох інституційних агентів – держави, підприємницьких структур та власне господарств сільського населення. Елементи наукової новизни. На особливу увагу заслуговує сучасний стан розвитку інтеграції на селі, коли покладено початок для створення умов, які сприяють її відродженню. Це пов’язано перш за все з інтегрованими формуваннями аграрної економіки як основи господарювання на селі, появою тут сімейного фермерства та обслуговуючих сільгоспкооперативів, інтегрованих відносин на селі. Практична значущість. Узагальнено особливості розвитку вітчизняних інтегрованих формувань, а також їх виробничо-економічна та маркетингова мотивація безпосередніх партнерів, узгодження і проведення спільної економічної, науково-технічної політики, формування регіональних господарських комплексів. Рекомендовано використати переваги інтеграції серед інших організаційно-правових форм, а також переваги, які забезпечують агрохолдинги сільськогосподарським товаровиробникам. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: інтегровані формування; інвестиції; агропромислова інтеграція; інвестиційний клімат; кооперація; сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. Київ : КНЕУ, 2013. 779 c.
 2. Бутко М. П., Родін В. С. Агропромислова інтеграція як шлях до активізації аграрного виробництва. Агросвіт. 2010. № 3. С.10-13.
 3. Гайдуцький П. Україна: проблема інтеграції. Національна безпека і оборона. URL : http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD_141-142_ukr.pdf.
 4. Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції. Дзеркало тижня. 2013 р. 7 черв. URL : http://agroconf.org/content/gayduckiyukraina-es-problemy-integracii.
 5. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016. 484 с.
 6. Економічна теорія [4-те вид.] / [В. О. Білик, П. Т. Саблук, Д. В. Шкарбан та ін.] ; за ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 560 с.
 7. Кобець Є.А. Економічна сутність інтеграції в аграрному виробництві. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2007. № 1. С. 146-149.
 8. Корецька С.О. Економічний механізм розвитку агропромислової інтеграції. Агросвіт. 2012. № 7. C. 10-14.
 9. Макаренко П. М., Пілявський В. І. Організація формування та ефективного управління агрохолдингами. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2011. Вип. 2 (45). С. 21–24.
 10. Малік М., Федієнко П., Орлатий М. Інтеграція як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств. Київ : ІАЕ УААН, 2000. 40 с.
 11. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 12. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 13. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 14. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 15. Саблук П. Т., Малік М. Й., Валентинов В. Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. Київ : ІАЕ, 2002. 294 с.
 16. Статистичний щорічник України. Державна служба статистики України / за ред. І. Є. Вернера. Київ, 2018. 541 с.
 17. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 18. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНСМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. 848 с.
 19. Экономический словарь агропромышленного комплекса / сост. Крисальный А. В. Киев : Урожай, 1986. 336 с.
Читати статтю: eapk_2019_3_p_97_107.pdf